Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Bättre ordning vid Husbyfjöl

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-08-02 20:45
Östgötaposten 1898-11-25

Bättre ordning vid Husbyfjöl, Med anledning af åtskilliga oegentligheter vid Husbyfjöls gästgifvaregård, såsom olaga utskänkning af maltdrycker, bristfälliga och dåligt underhållna gästrum och stallar, har k. befhde på framställning af kronobetjeningen dels afsatt förestånderskan vid gästgiveriet fröken Sofia Karolina Ljungblom från föreståndarebefattningen och ålagt glistgifvaren, landtbrukaren J. Gottlieb å Hälla, att sjelf i laga ordning ombesörja gästgifverihållningen till dess af k. befhde godkänd föreståndare af honom anskaffes, dels forelagt hr Gottlieb att ej mindre före den 1 Juli 1899 försätta gästrum stall och vagnbod vid gästgiveriet i fullgodt skick än äfven omedelbart ombesörja att nödigt stallrum finnes tillgängligt och att detsamma jemte gästrum och vagnbod hålles i användbart skick, intill dess nödiga reparationer eller ombyggnad inom ofvannämnda tid egt rum, dels ock förordnat att å de dagar då kreatursmöten och marknader vid Husbyfjöl hållas, utskänkning af maltdrycker icke får ega rum till andra resande än sådana, som intaga verklig måltid, hvarjemte k. bethde allvarligen erinrat gistgitveriets egare, det han genom öfverskridande af den honom enligt skjutsstadgan tillkommande rättighet att åt vägfarande försälja maltdrycker till förtäring på stället äventyrar att all utskänkning varder vid gästgifveriet förbjuden.

Deremot har k. bethde ansett sig icke kunna fastställa Brunneby sockens å kommunalstämma den 29 Okt. 1897 fattade beslut i fråga om inskränkning af utsklinkningsrätten vid gästgifveriet.

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.