Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Elektriska livbälte.

AnnonsSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 15:36
Östgötaposten 1899-09-08


Som vi alla veta håller elektriciteten på att blifva tidovarfvets största välsignelse och har allt mer börjat användas till hämmande af den oundvikliga dödens härjande framfart.

Men lider Ni och sökt hjelp förgafves, så förderfva icke Eder med medikamenter, när det är krafter som fattas och blodet bör renas, utan köp och profra Prof. Gulaumit Dovertowes äkta patenterade Elektriska lifbälte, som är i besittning af en stark Elektrisk-Galvanisk dragningskraft, som vid begagnande jemt och angenämt genomströmmar hela kroppen, renar blodet från giftiga och skadliga syror, skyddar mot epidemi och andra smittosamma sjukdomar.

Några timmars begagnande har ofta visat sig nog för att stilla svåraste plågor och lemnar hjelp för årslånga lidande.

Bland elektriska apparater kunna hvarken Tyska, Svenska, Engelska, Amerikanska bälten jemföras med Prof. Gulaumit Dovertows lifbälte då det gäller vederqvickelse för den lidande och helande för den sjuke, och att de återfört helsan till sådana, som stått vid grafvens brädd, vittna de många tusentals intyg.

De sjukdomar, mot hvilka Prof. Gulaumit Dovertows lifbälte med stor framgång användts och hvarigenom tusentals menniskor återfått helsan äro: Nervsvaghet, gikt och rheumatiska plågor, astma, kramp, fallandesot, lamhet, svaghet i köns- och matsmältningsorganerna, svimning, hufvud- och tand värk, susning för öronen, ögonsjukdomar, ofrivillig urinuttömning. hemmoroider, bleksot, kolik, sömnlöshet, hudutslag, lefver- och njurlidande, hysteri och melankoli, ryggvärk, influensa, kalla lemmar, tröga organer, qvinlig svaghet, nattliga polutioner.

Läkarimtyg medföljer hvarje bälte. Öfver 8,000 Intyg finnas frän personer som genom användandet af dessa bälten blifvit fullkomligt återställda fria sina lidande.

Pris pr bälte N:r 1 Kr 5:—. Bältet N:r 2 är på grund af sin nya konstruktion den sjuke menniskans läkare, och häfver fullkomligt menniskans plågor vid ofvannämda sjukdomar. Personer som förlorat helsa och kroppskrafter, böra begagna detta bälte, för att derigenom komma i åtnjutande af helsa och lifslust. Pris Kr. 10: -.

Bältena äro så tillverkade att de passa till hvarje person. Expediering sker mot efterkraf och förut sänd liqvid fraktfritt till närmaste postkontor.

Svenska Importaffären, Malmö.
Rikst 1312. Telegr. -adr Edikson.

Då i handeln förekomma värdelösa efterapningar torde ärade förbrukare nogsamt observera att denna inregistrerade firma är den enda i Skandinavien som i parti och minut försäljer äkta Elektriska lifbälte. Återförsäljare antagas på de platser vi ej förut äro representerade. Katalog gratis och franco. Vid rekvisition nämn denna tidning.  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.