Hundra år gamla nyheter...

Hundra år gamla nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?

Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa från veckotidningen Östgötaposten, med det bästa från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Hemfridsbrott och Öfvervåld, som vittnar sorgligt om det sedliga tillståndet hos vår tids ungdom.

BrottPosted by Uffe Johansson 2018-02-11 05:13
Östgötaposten 1901-07-26


Hemfridsbrott och Öfvervåld, som vittnar sorgligt om det sedliga tillståndet hos vår tids ungdom, föröfvades för någon tid sedan i Veta socken.

Från det af kronolänsman K. Ljungblom hållna polisförhöret meddela vi nedanstående: Hemmansegaren Frans Aug. Pettersson i Häggarp upplyste, att sent på kvällen för någon tid sedan några drängar och yngre arbetare kommit till gården samt å verandan ooh inne i förstugan dansat och fört oljud Då sonen Emanuel P. tillsade fridstörarne att lemna huset och gå ut till logen att dansa, slog bleokslageriarbetaren Henning Andersson i Brunnstorp till denne med knuten hand, så att mun ooh näsa kommo i stark blödning.

Sonen sprang då in i köket men eftersattes af A och några af hans kamrater, af hvilka några höllo Emanuel P. mot väggen, me- dan de öfriga slogo honom, så att blodet stänkt kring i rummet ooh i taket. Vid oväsendet vaknade fadern ooh kom ut för att hjälpa sonen. Men då rusade tvenne af våldsverkarne, snickaregesällen Genus Andersson ooh skräddaregesällen Hj. Hjort, på P. ooh våldförde sig på det gröfsta mot honom. Vid de starka nödropen kommo till sist några hos P. anställda slåtterkarlar till hjälp ooh fördrefvo de vilda sällame, som i öfrigt vändt upp ooh ned på allt i rummet, slagit sönder porslin och dylikt.

Efter 10 minuter återkommo de försedda med stakar ooh stenar, hvilka de slungade mot boningshuset, men blefvo för andra gången bortkörda. Under tiden hade husets kvinnliga invånare tagit sin tillflykt till skafferiet, där de under bäfvan ooh förskräckelse åhört bataljen.

Trenne af vålds verkarne ha af kommissarien Ljungblom häktats, nämligen de ofvannämnda Henning Andersson, Genus Andersson ooh Hjort, af hvilka en fasttogs i Kvarsebo socken, dit han nått på sin flykt. De förvaras på lånsfängelset i Linköping.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.