Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?

Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O

Kalendermiss.

Roliga historierSkapad av Uffe Johansson 2018-03-31 05:01
Östgötaposten 1896-04-10


Ett litet förbiseende ha vår gamla hederliga almanackas utgifvare gjort sig skyldiga till. Den stjerna, som betecknar sön- och helgdag, har i år icke utsatts för annandag påsk i almanackan för Göteborgs horisont, men väl i den för Stockholms.

Nu för tiden torde väl alla menniskor förstå, att stjernans uteblifvande beror endast på ett slarf af almanackans privilegierade utgifvare. Men år 1851, då ett liknande fall inträffade, väckte det stort uppseende i vida kretsar, och en insändare omtalar, att han minnes, hurusom "alla käringar i Skåne då trodde att verlden skulle förgås!"

Enligt en version lyckades man då lugna de förfärade gummorna endast genom att förklara, att "om verlden skulle förgås den dagen, så hade vederbörande naturligtvis inte fortsatt almanackan längre än till den dagen" — som nu hela året var antecknadt på vanligt sätt, måste verlden ju bestå åtminstone till årets slut!

Den logiken begrepo gummorna, och deras värsta ångest gick öfver.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post58

Den "ångerköpte" brudgummen...

Roliga historierSkapad av Uffe Johansson 2018-03-31 02:52
Östgötaposten 1896-05-01


...i Gustafs församling, hvilken för en tid sedan, såsom då omtalades, sade nej vid sjelfva vigseln, har nu blifvit ännu mer ångerköpt, emedan han, som det sägs, ångrat sig öfver sitt förhastade beteende och, efter en del andra misslyckade frierier, friat på nytt till den af honom förnekade bruden samt af henne fått ja — så att vigsel och bröllop — efter hvad det påstås — snart ytterligare komma att ega rum, skrifves i Y. A.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post57

Inga besvärliga fräknar mer...

KvacksalveriSkapad av Uffe Johansson 2018-03-31 02:17
Östgötaposten 1896-05-01


Inga fräknar mer!
Fräkenpomada.

Enda absolut säkra medel, att utan obehag borttaga fräknar, solbränna och lefverlläckar. Ofelbar verkan garanteras. Personer, hvilka varit svarta af fräknar, hafva erhållit den renaste, hvitaste hy. Beqvireras emot postförskott eller postanvisning. Pris kr. 3 pr burk. Återförsäljare antagas.

Tekniska General-Depoten,
Grefgatan 17, Stockholm.

Afskrift.
På begäran får jag härmed intyga, att mig förevisats flere intyg och bref, hvilkas utställare betygat sin tacksamhet för att de genom användandet af F. Tranberga Fräkenpomada blifvit befriade från fräknar ocb hvilka derföre på det varmaste rekommenderat densamma.

Stockholm den 3 Juni 1893.
Ex cfficio J. Killar, Notarius publicus
(125) (G 29091)  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post56

Blodsdrama i Vimmerby.

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-03-30 23:48
Östgötaposten 1897-08-13


Man som söker mörda sin hustru. (Bref till Östgöta Corresp.)

Sent på qvällen sistlidne fredag, den 6 Augusti, hade 38-årige skomakaren Gustaf Adolf Dahl och hans 35 åriga hustru Selma Dahl. född Wärme, hemkommit från ett bönemöte uti den s. k. Waldenströmska kyrkan eller Salemskapellet i Wimmerby.

Dahl, som på senare tiden varit något besynnerlig och ej brytt sig om att arbeta eller tillse sin familj, föreföll på bönestunden också konstig. Hustrun och några vänner till familjen införde då Dahl till vaktmästarens bostad i kapellet. D. kom då åter till sig. En stund derefter föreföll han åter lugn.

Uti sällskap med förre kaptenen F. Broms, frireligiös, begaf sig Dahl till sitt hem i handlanden S. Granqvists gård vid storgatan i Vimmerby. Dahls hustru följde äfven med hem. Vid gårdsporten sade Broms godnatt åt makarne Dahl.

Men nu utspelades ett sorgligt drama, ett af dessa hemska blodsdåd, som vid sekelsintet allt tätare förekomma. Klockan var öfver 10 på qvällen, så att det var mörkt och gårdsfolket hade gått till hvila.

Inkomna i sin bostad, belägen å öfre våningen inåt gården uti Granqvists tomt (en byggnadskomplex, hvaruti bo flere familjer), hade makarne Dahl kommit uti ordvexling, dervid troligen hustrun förebrått mannen för oerdentligt lefnadssätt samt hans liknöjdhet att vårda sig om familjen.

Uppretad öfver hustruns yttrande, hade Dahl fattat en skomakareknif, med hvilken han svårt högg hustrun i hals, ansigte och å händerna. Qvinnan, likasom mannen af stark kroppsbyggnad, hade sökt värja sig emot den rasande samt lyckats komma ut igenom dörren och till förstugan, men mannen hade slitit henne in igen och fått omkull henne på golfvet, i afsigt att mörda henne. Då hade Granqvist med flere närboende hört bullret och tillskyndade. Den af Dahl hasplade dörren ryckte de upp.

Nästan död eller till utseendet liflös simmande i sitt blod, låg hustru Dahl på golfet; mannen stod ofvanför sitt offer.

Läkare tillkallades genast, och hustru Dahl fordes i döende tillstånd till Vimmerby sjukhus, der såren rengjordes samt hopsyning och förbindning af de samma verkstäldes. Förutom flere större och mindre sår, hvarigenom stor blodförlust egt rum, var nacken bakifrån och framåt venstra sidan af halsen genomskuren intill halskotorna.

Rent af rysligt var detta stora, ohyggligt gapande sår att skåda. I lördags middag, då detta skrefs, lefde hustru Dahl, men föga hopp fans om hennes räddning.

Mannen häktades genast, i afbidan på ransakning inför rådhusrätten. Han föreföll ganska likgiltig öfver det skedda och svarade på tillfrågan om den hemska gerningen:
"Ja, det bar jag gjort!

Makarne Dahl ha 4 minderåriga barn, som tillsvidare omhändertagits af slägtingar.

Genom lättja och oordentligt lefnadssätt har häktade Dahl, som eljest är skicklig skomakare och godt kunnat försörja sig och familj, kommit på obestånd. Detta i förening med alkoholism och kanske religiöst grubbleri och ruelse torde vara orsaken till den hemska gerningen.

De som närmare känna mannen Dahl anse, att han ibland varit svagsint. En gång, för några år sedan, försökte han begå sjelfmord genom att dränka sig, men hindrades derifrån.

Dahl är född i Hallingebergs socken och hustrun i Rumskulla socken, Kalmar län. Under flere års tid ha de bott i Vimmerby.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post55

Åter en ballonghistoria.

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-03-30 22:10
Östgötaposten 1897-08-13


Köpenhamn den 10 Aug, Danska tidningen "Socialdemokraten" offentliggör i dag följande bref, som i går ingick till redaktionen: "Jag får härmed underrätta, att barkskeppet Ansgar, hemmahörande i Rönne, på våg från Dublin till Onega tisdagen den 13 Juli kl. 9 f. m, två dagars resa, öster om Nordkap. passerade en luftballong på 10 famnars afstånd. Den var svart och en del av gasen hade strömmat ut. Den såg ut att kunna vant omkring 8 famnar hög och var öfverdragen med ett nät Då det ju ej annars finnes luftballonger i dessa nordliga trakter och Andrée nyligen stigit upp, antager jag, att det ar hans ballong vi sett. särskildt som det veckan förut blåst mycket från norr.

Eder Oskar Mortensen, Barken Ansgar från Rönne, kapten Lerche, Onega Ryssland.

Riktigheten af ofvanstående intyga Olaf Hansen, C. Bollman, W Carlsson, Kristian Westh. Redaktionen intygar, att brefvet med ryska bokstäfver, bär poststämpeln: Onega 16/7 97. Ryssarnes 16 Juli motsvarar som bekant vår 28 Juli.

--------------------------------------------------------

-En svensk famn är 6 fot = 3 alnar = 1.78 meter.
-Om Andrées polarexpedition 1896–1897 på svenska Wikipedia.
-Utsigterna för Andréeska expeditionens återkomst.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post54

10-årig mördare...

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-03-30 21:37
Östgötaposten 1987-08-13


Vildsint pojke.
Två små gossar, den ene 10 och den andre 6 år gammal, sutto häromdagen vid Stengården, skrifver en meddelare från Kjellstorp till Skånska Aftonbladet, och lekte.

Friden var snart störd och oenighet uppstod om någonting, hvarvid den större helt plötsligt drager upp en knif och tillfogar dermed sin lekkamrat ett större sår i magen så att inelfvorna blottades. Den lille fördes genast till läkare och förbands, men föga hopp finnes att han skall kunna räddas till lifvet.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post53

Ficktjuvar i Söderköping.

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-03-30 21:22
Östgötaposten 1897-08-13


Flere fickstölder begingos under månadsmötet i Söderköping i onsdags f. v. Det vill nästan synas, som om ett band ficktjuvar gästat staden. En fru blef bestulen på 1:70 och en annan på 11:50. Från en kreaturshandlare stulos 35 kr. och från ännu en fru 19 kr. På en ölstuga vid Hagatorget bestals en arbetare på 11:50.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post52

Giftigt flugpapper.

MedicinSkapad av Uffe Johansson 2018-03-30 21:16
Östgötaposten 1897-08-13


För ett par dagar sedan inträffade i Normlösa socken, att en liten femång flicka så när fått sätta lifvet tll för det i handeln förekommande och i hemmen brukade röda, med en dödskalle märkta flugpapperet. Genom lämplig behandling enligt läkares föreskrift fick den lilla dock behålla lifvet.

Flugpapperet hade som vanligt lagts på en tallrik och öfvergjutits med sockervatten. Av detta sockervatten hade flickan förtärt hvarjemte hon söndertuggat och delvis utsugit saften ur en del af sjelfva papperet hvarefter snart förgiftningssymptom inträffade.

Vid sedermera företagen kemisk undersökning af papperet befans detsamma innehålla arsenik i betydlig mängd. 120 qvadratcentmeter av ett sådant papper befans vid undersökning i apoteket i Skeninge innehålla ej mindre än 49 milligram arseniksyrlighet eller nära 10 maximaldoser.

Genom stadsfiskal Alméns ingripande har i Skeninge allt dylikt i handelsbodar befintligt lifsfarligt flugpapper blifvit beslagtaget  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post51
« FöregåendeNästa »