Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Elektriska lampor på bondgården

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-05-13 21:40
Östgötaposten 1898-10-28


Elektriskt ljus på landsbygden. Hos hr K. Pettersson i Broby, Skepsås socken, har nyligen införts elektrisk belysning genom kraft från en liten närbelägen qvarn. Lampornas antal är 22, deribland dock flera s. k. vexellampor, så anordnade, att när en släckes, tändes en annan. Detta emedan kraften ej är tillräcklig tör dem alla på en gång.

Redan detta, att en vanlig, om också större, bondgård så följer med sin tid, att den skaffar sig elektrisk belysning, är ju anmärkningsvärd, men helt enkelt märkligt är att dynamo, ledningar, instrumentering och snart sagdt alltsammans, är gjordt på stället, af gårdens mjölnare; det hela fungerar fullt tillfredsställande.

Vederbörande hushållsgille bör vid första lämpliga tillfälle ha en så praktisk karl som denne Broby elektricitetsmästare i minne, menar en meddelare till Ö C.

-------------------------------------

Sveriges elektrifiering.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post79

Mördad som häxa

MystisktSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 12:06
Östgötaposten 1896-11-06


Mördad som hexa. Höstsessionen vid domstolen i Freiburg i Rbenprovinsen öppnades den 19 Okt. med en brottmålssak, som kastar ett afskräckande ljus öfver den ännu i många kretsar rådande vidskepelsen.

I Juni detta år hade en tjugoettårig af epileptnka anfall lidande landtman med anledning af inträdande dödlighet bland hans kreatur med kallt blod strypt en äldre qvinlig anhörig, emedan han beskykle henne för att genom hexeri ha förorsakat såval de epileptiska anfallen som dödligheten bland boskapen. Sjelf påstår han. att han efter hexans död blitvit qvitt sina anfall.

När undersökning inleddes med anledning af mordet, nekade han till en början, men blef derpå nattetid vid ett tillfälle så häftigt skrämd af ett åskväder, att han dagen derpå angaf sig sjelf. Han var emellertid så fången i sin vidskepliga föreställning, att han utan tvekan förklarade, att om mordgerningen kunde bli ogjord, skulle han begå den omigen. Med hänsyn dertill, att han icke kunde anses fullt tillräknelig, dömdes han till straffarbete i tio års tid.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post78

Bruden skjuten vid bröllopssaluten

OlyckorSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 11:46
Östgötaposten 1896-11-06


Bruden skjuten vid bröllopssaluten. Till Skånska Aftonbladet skrifver en korrespondent: I Vestra Karaby firades i lördags ett dubbelbröllop, som torde komma att få ett efterspel inför domstol. I enlighet med den på landsbygden ännu rådande seden skulle en smedarbetare salutera för brudföljet, och då detta befann sig på återvägen från prestgården, der vigseln skett, utträdde personen i fråga ur smedjan och aflossade ett skott, som både small och — träffade.

Den ena bruden, som åkte i första vagnen, fick hagel i ena sidan, så att hon föll framstupa i vagnen, dervid den nye äkta mannen utropade: "Jag tror jag blir enkeman med detsamma!"

Afven körsvennen träffades och fick såsom minne af bröllopsfärden ett ganska stort sår bakom ena örat, och en tredje person fick sin hatt genomskjuten. Såsom ofvan antydts torde saken komma att få sitt efterspel, ty sedan bröllopsfolket skjutsats hem, fortsatte den sårade körsvennen till länsmannen för att anmäla saken.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post77

Vem var "knäckebrödskvinnan"?

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 04:14
Östgötaposten 1897-01-15


"Knäckebrödsqvinnan", den bekanta bedragerskan Sofia Andersson från Jönköping, har under trettondagshelgen uppträdt vid Hjortqvarn och der hållit flera föredrag för stundom ända till öfverfullt hus. Hennes föredrag hafva räckt ända till tre timmar. Hennes 9 månader gamla barn, som födts i fängelset, har hon i famnen och egnar det vård, under det hon talar.

Här rönte hon intet motstånd och affordrades icke något betyg som vilkor för att få uppträda. Men då hon begärde att äfven få predika i baptisternas bönhus, som ligger en fjerdingsväg från Hjortqvarn, frågade man henne efter betyg, hvarpå hon höll fram sin bibel och svarade:
— Detta är mitt betyg; får jag icke komma på detta betyg, så uppträder jag icke.

Hon talar om sina direkta uppenbarelser och sin omedelbara kallelse från Gud att tala med menniskorna om, att slutet är nära. Omdömena om hennes predikan af dem, som hört henne, äro mycket olika. De upplysningar hon lemnar om sitt barn äro icke alltid desamma.

Hon är dåligt klädd. Här gjordes insamling åt henne för resa till Skönnarbo. Hon ämnade sig vidare till Finspong. Det är emellertid betecknande, att den yttre ordningen så litet respekteras på en plats, att en person utan något betyg eller någon slags rekommendation, och hvars bedrägerier borde vara kända, tillätes uppträda och samla skaror af lättroget folk omkring sig, skrifver N. T.

------------------------------------------------------------

Tidningen Kalmar 1898-07-04


Sofia Andersson, den mycket beryktade s. k. knäckebrödsqvinnan, skulle i går å utfyllningen vid Malmfjärden hålla föredrag öfver »Kristi tillkommelse och verldens ända».

Hon hade emellertid ej vederbörligt tillstånd härtill, hvarför polisen blandade sig i leken. På dess fråga, om hon fått tillstånd att hålla föredrag, svarade hon: »ja, af den, som råder öfver himmel och jord», och på fråga efter hennes namn uppgaf hon, att det stode skrifvet i lifsens bok.

Hon började sitt föredrag inför ett litet auditorium, men måste på grund af polisens inskridande snart upphöra.

------------------------------------------------------------

Mer än ovan har jag inte hittat om "Knäckebrödskvinnan". Varifrån kommer namnet?

------------------------------------------------------------

Om prästbetyg på Tranemo Kommuns sida.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post76

Strålande: Elektriskt ljus!

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 01:54
Östgötaposten 1897-01-15


Landskyrka med elektriskt ljus. Till Ö. C. skrifves: I elektriskt ljus strålade Virserums kyrka vid ottesångsgudstjensten trettondedagen. Tre större båglampor om 5- á 600 normalljus hvardera voro anbragta i kyrkans midt, hvarifrån de vanliga ljuskronorna voro för tillfället undanskaffade.

Från praktisk synpunkt sedt var anordningen god, ity att man var alldeles obesvärad af den annars så intensiva röken från stearinljusen. Men det gammaldags, högtidliga, som ligger i åsynen af de många ljusen, här omkring 900, var borta, hvarför nog hos många den rätta "julstämningen" saknades.

Och skulle församlingen besluta sig för att låta anbringa elektrisk belysning, i sin kyrka, vore detta af flera skäl nyttigt och ändamålsenligt, men onekligen skulle man komma att erfara en känsla af saknad efter de gamla kära julljusen.

Ryktet om den anordning, som för dagen var träffad, hade spridt sig åt olika håll, hvarför kyrkan var till trängsel fyld af men menniskor.

---------------------------------------------

Virserums kyrka på Wikipedia.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post75

Mord af mindre vetande

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 01:20
Östgötaposten 1897-03-19


Mord af mindre vetande. En mindre vettig son till nämndemannen Adolf Andersson i Virlebo (nära Mönsterås) har i tisdags afton, då han var sysselsatt med vedhuggning med en yxa mördat sin tillstädeskomna 4-åriga halfsyster. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post74

Fosfor som abortmedel

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 01:06
Östgötaposten 1897-03-19


En ruskig familjeinteriör. Nyligen dog i en församling mellan Lund och Landskrona en ung qvinna, som innehade tjenst hos en välmående landtbrukare, under sådana omständigheter, som tydde på att fosfor här kräft ett nytt offer, ehuru qvinnan i fråga lär halva förnekat att hon intagit fosfor eller att hon haft någon särskild anledning att taga ett så fortvifladt steg.

Emellertid blef det bestämdt att obduktion skulle förrättas å liket och dervid konstaterades, såväl att den döda framfödt ett ofullgånget foster som att dödsorsaken varit fosforförgiftning. Det egendomliga var, att fostret icke vid obduktionen kunde anträffas.

Man började på goda grunder misstänka, att husbondefolket och deras son veta mera i denna sak, än hvad som torde vara nyttigt för dem. Senare meddelas, att husbonden numera lär hafva yppat, hvar fostret varit gömdt.

--------------

Om fosfor på Wikipedia.


" I slutet av 1800-talet använde kvinnor fosfor från tändstickor för att själva framkalla abort. Fosfor var inte bara effektivt utan mycket farligt. Det skrapades av tändstickorna och blandades sedan ut med till exempel mjölk och dracks. Många kvinnor blev fosforförgiftade och dog. Fosfortändstickor förbjöds sedan 1901 av precis den här anledningen." RFSU om illegala aborter.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post73

Vad halkan kan ställa till med

OlyckorSkapad av Uffe Johansson 2018-05-02 08:49
Östgötaposten 1897-03-19


Benbrott i halkan. Halkan i Linköping har varit svår ett par dagar, och det har velat själsnärvaro och balanseringskonst till att fortskaffa sig på bara de två.

Ansträngningarne ha ändå någon gång misslyckats. I söndags halkade kamrer A. J. Dahlström omkull på Repslagaregatan och bröt ena benet samt ligger nu under läkarebehandling. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post72

Cannabis till salu

AnnonsSkapad av Uffe Johansson 2018-05-02 08:36
Östgötaposten 1897-05-07


Maltos Cannabis,
bästa dietmedel för konvalescenter, mag- och bröstsjuka, säljes hos välsorterade specerihandlare och apotekare. (268)

----------------------------------------------Om patentmedicin, som exempelvis Maltos Cannabis, på Wikipedia.
"Den svenska exportsuccén Maltos-Cannabis". Tråd på forumet Flashback.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post71

Qvinliga legitimerade läkare

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-01 19:00
Östgötaposten 1897-05-07


Qvlnliga legitimerade läkare. Sedan vid Karolinska institutet nyligen examinerade medicine licentiaten Anna Magdalena Stecksén, dotter af generalmajoren J. O. B. Stecksén, blifvit af medicinalstyrelsen förklarad för legitimerad läkare, finnas i vårt land fyra legitimerade qvinliga läkare, nämligen medicine licentiaterna Karolina Olivia Widerström, född i Helsingborg den 10 December 1856, medicine licentiat vid Karolinska institutet 1888, Hedda Albertina Andersson, född i Malmö den 24 April 1861, medicine licentiat i Lund 1892, Maria Lovisa Folkeson, född i Stora Mellösa inom Örebro län den 4 Mars 1863, medicine licentiat vid Karolinska institutet 1896, samt Anna Magdalena Stecksén, född i Stockholm den 27 Maj 1870. Alla äro bosatta i Stockholm.

----------------------------------

Anna Magdalena Stecksén på Wikipedia
Karolina Olivia Widerström på Wikipedia
Hedda Albertina Andersson på Wikipedia

Maria Lovisa Folkeson. Bild hos Projekt Runeberg, från Svenskt porträttgalleri / XIII. Läkarekåren (biografier af A. Levertin)


 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post70

Supkalas med efterspel

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-05-01 16:37
Östgötaposten 1897-01-29


Vid ett supkalas häromdagen i nordöstra Karlskoga kommo gubbarne så i tagen att de ej så noga visste hvad de gjorde. De skulle spela kort om en bagge, tillhörig en af gubbarne, men slutade med att tvänne af spelarne satte upp sina hemmansdelar och spelade om dem. Egaren till den största af hemmansdelarne, som spelades om, hade otur och förlorade, men hade ej lust att afstå från sitt hemman, då den vinnande andra dagen kom för att sätta sig i besittning af sin "lagfångna" egendom.

Vinnaren vände sig då till polisen, hvilken tröstade honom med att spelarne skulle blifva instämda till tinget för hasardspel och spel med ostämplade kort, skrifves till Ö.T. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post69

Drottningen i skolsalarna

RojalistisktSkapad av Uffe Johansson 2018-05-01 00:52
Östgötaposten 1897-01-29


Äfven drottning Sofias porträtt kommer alldeles oförtöfvadt att pryda landets folkskolesalar, skrifver en af Östgöta Corresp:s småländske meddelare, som omtalar att åtskilliga, ja sannolikt alla herrar pastorer i hans bygd i dagarne fått sig tillsända vackra drottningsporträtt såsom i fjol konungens. Enligt det medföljande cirkuläret är det äfven nu "en vän till den svenska folkskolan", som bekostar denna dyrbara skolprydnad. Räcka de emottagna exemplaren ej till, får skolrådet gratis äfven de felande, ty meningen är, att folkskolorna i riket skola hafva konungaparet.

Porträtten, i alla delar motstycken till konungaporträtten i fjol, äro utmärkt vackra, det åsatta boklådspriset är 2 kronor pr styck, och tidskriften "Arbetarens Vän" står signerad såsom förläggare.

---------------------------------------

Möjligen är detta "Arbetarens vän".

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post68

Cirkustumult i Norrköping

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-04-30 22:38

Östgötaposten 1897-01-29


Ett Cirkustumult
i Norrköping omtalas af ”Östgöten”. Det var i cirkus Beketow i söndags. Programmets sista nummer var brottningskamp mellan sällskapets yrkesatlet och en stenhuggare från Fiskeby. Publiken vardt missnöjd med att atleten, enligt deras uppfattning, ej följde brottningsreglerna, och råkade slutligen i raseri.

En del personer strömmade ned på arenan för att få tag i atleten, och denne lär ock, säger tidningen, fått ett grundligt kok stryk. Cirkusdirektören sökte först få ut folket genom att släcka det elektriska ljuset, och då inte detta hjelpte, tog han först sin elefant och derpå en stor bandhund till hjelp samt lät slutligen sina drängar hugga in på massan med grofva påkar. Oväsendet fortsattes sedan en lång stund utanför cirkus. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post67

Röfvareliv i Göteborg

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-04-07 11:41
Östgötaposten 1897-08-27


Röfvarelif i Göteborg. I fredags qväll sammanträffade arbetskarlarna Charles Edv. Pettersson och Frans Alb. Svensson samt qvinspersonerna, hustrun Josefina Lundell och ogifta Emma Elvira Petterson, allesammans mindre väl kända individer, i hustru Lundells bostad i huset n:o 124 i Majornas 3:e rote i Göteborg.

Här började nu ett vildt lif. Ur medhaft bränvins- och ölförråd, drucko sig alla fyra rusiga och snart var det slut med sämjan. Hustru Lundell slog Svensson i ansigtet och fick ett slag tillbaka. Pettersson skulle som artig kavaljer, hjelpa hustru Lundell och slog till Svensson, men fick svar på tal, fortare än han beräknat.

Svensson dref nämligen till Pettersson mellan ögonen, så att denne ramlade öfverända pä golfvet, och när så beserkalynnet i detsamma kom på Svensson, sprang han upp och trampade den pä golfvet liggande Pettersson i ansigtet och sparkade honom med sin jernskodda klack á sidan af hufvudet.

Sämjan återstäldes dock så temligen och sällskapet började åter dricka bränvin. Pettersson blef dock snart så tung i hufvudet, att han somnade på en soffa, hvarifran han dock ramlade ned i golfvet. och de andre tre lade sig strax derpå också till hvila, dels på golfvet och dels på en säng.

Andra dagen vaknade de men Pettersson fortsatte att sofva och kunde icke väcka. Man blef nu orolig och skickade efter läkare, som remitterade den sofvande eller snarare sanslöse Pettersson till sjukhuset, der han i söndags afled utan att ha återfått sansen.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post66

En vansinnig i en talltopp

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-04-07 11:31
Östgötaposten 1897-08-27


Ett dygn i en talltopp. Då några qvinliga patienter vid Upsala hospital härom aftonen vistades på en promenadplats, lyckades en af dem att i ett obevakadt ögonblick klättra upp några alnar på stammen af en jättelik tall. Hennes tilltag upptäcktes omedelbart, men inom några ögonblick var hon utom räckhåll för bevakningen och äntrade snabbt frän gren till gren ända upp till toppen Alla tankbara medel att få henne ned frän den svindlande höjden anlitades utan framgång.

Läkarne försökte tala reson med henne, alla möjliga läckerheter framsattes o. s. v., men forgäfves. Stutligen upprestes skarfstegar mot trädet, men de undansparkades af den vansinniga, som anses vara en af hospitalets våldsammaste patienter. Några behjertade män erbjödo sig att klättra efter henne, men måste afstå från försöket, då qvinnan hotade att kasta sig ned på marken.

För att minska vådorna af ett fall utbreddes ett väldigt halmlager rundt om trädet. Försöken att rädda den vansinniga fortgingo ända till midnatt. Man hoppades nu att hon omsider, då det blef tyst och lugnt i närheten, skulle begifva sig ned, hvadan vakter utstäldes på något afstånd frän trädet. Men äfven detta hopp gäckades; likaså de åtgärder, som under dagens lopp vidtogos.

Vid sjutiden på aftonen lyckades man slutligen att bringa henne oskadad ned frän trädkronan. En af hospitalets sjukvaktare och en köksdräng klättrade nämligen upp i trädet och lyckades efter stora ansträngningar att föra den vansinniga ned till marken. Hon gjorde dervid icke svårare motstånd, utan hjelpte ofta nog sjelf till med att underlätta ned stigningen. Sedan hon väl nått marken, bröt hon ut i raseri, och det fordrades sex starka karlar för att öfvermanna henne. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post65

Norsk ficktjuv

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-04-07 11:13
Östgötaposten 1897-08-27


Norsk äfventyrerska häktad på utställningen. Af alla de många fickstölder, som under sommaren föröfvats å utställningsområdet, har polisen särskildt lagt märke till att tjufven eller tjufvarna mycket behändigt kunna leta upp hvar damers klädningsfickor funnos och utan att väcka uppmärksamhet ur dem plocka upp portmonnäer m. m. Detta gaf anledning till misstanken att tjufven måtte vara en qvinna, ty karlar äro enligt amerikanska humoristers påståenden kända för att bära sig drumligt åt, när de skola leta efter en ficka i en klädning.

Den ena stölden anmäldes emellertid efter den andra, flere damer blefvo bestulna utanför tombolan i "Gamla Stockholm", framför montrer och i restaurationerna. De kunde icke uppgifva någon misstänkt person.

Men så lyckades detektivkonstapeln A. Adolfsson den 11 dennes gripa en yngre qvinna just som hon ransakade en dams klädningsficka. Hon fördes till polisstationen å utställningsområdet och underkastades kroppsvisitation, hvarvid anträffades två portmonnäer med 47 kr. - dagens recett.

Tjufven befanns vara ogifta Emma Constance Waade, född 1878 och norsk undersåte. Hon har inför detektiva polisen erkänt en del stölder; förhör om andra pågå. I porten till n:r 6 Arsenalsgatan ha nu anträffats två portmonnäer, hvilka hon erkänner sig ha stulit och sedan tömt.

Svårligen skulle man i denna unga, eleganta norska kunnat ana en farlig förbryterska, och hon hade nog en längre tid kunnat hålla på med sin industri, såvida hon icke blifvit tagen på bar gerning.

Waade har bott på flera ställen i Stockholm och oftast uppgifvit sig vara norsk studentska eller lärarinna, senast har hon bott å ett hotell i Klara, der ingen kunnat ana att hon var en för allmänna säkerheten vådlig person. Hon är i Norge tre gånger straffad för fickstöld och flera gånger för bedrägeribrott. Sistlidne nyårsafton frigafs hon från det sista straffet i Trondhjem.

Vid förhör har hon bestämdt förnekat att hon kommit hit i afsigt att stjäla, hon påstår att hon blott "af intresse för utställningen" gjort resan till Stockholm. Att hon sedan kommit att stjäla beror blott på - tillfälligheter. Den häktade är dotter till en förmögen norsk skeppare och har åtnjutit en god undervisning.

-----------------------------------------------Emma Constance Waade. Stockholmspolisens signalementfotografier. Bild 1.
Emma Constance Waade. Stockholmspolisens signalementfotografier. Bild 2. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post64
« FöregåendeNästa »