Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?

Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Spökande benmjöl

MystisktSkapad av Uffe Johansson 2018-05-13 22:36
Östgötaposten 1898-10-28


Benmjölet spökade. En hemmansegare nedåt Mo härad i Småland hade köpt sig benmjöl, som han skulle använda till gödning i sin trädgård. För detta ändamål skulle en del andra tillsatser iröras benmjölet. Detta arbete verkstälde han en månskensafton.

Som han nu stod och rörde i blandningen, kom han att kasta en blick åt sidan och — o fasa! der stod en karl bredvid honom och rörde i benmjölet. Landtmannen rusade genast in till de sina, som strax märkte att något märkvärdigt händt honom.

I början ville han ej svara på deras frågor, ihågkommande den gamla goda regeln, att man ej får omnämna att man sett spöken innan dagen efteråt, men slutligen förklarade han att han aldrig mer kommer att köpa ryskt benmjöl, alldenstund ryssarne till sådant söndermala meniskoben.

Han hade i qväll tydligt sett den ryss, som fått släppa till det af honom köpta benmjölet stå bredvid sig och röra i sina egna ben. Det konstaterades dock snart att mannen blifvit rädd för sin egen skugga, meddelar S. A.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post81

Rävjakt i Linköping

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-13 21:47
Östgötaposten 1898-10-28


Räfjagt i Linköping torde få anses såsom en temligen stor sällsynthet, men detta nöje kunde muraren Edlund i tisdags vid middagstiden mellan 1 och 2 bestå sig. Han varsnade då, huru en mickel helt trankilt kom spatserande ut ur Brogrens trädgård och derpå satte af i litet raskare fart in på apotekaren Carlbergs gård vid Drottninggatan.

Här tyckes han ej ha känt sig väl till mods utan skyndade att gömma sig i ett uthus, hvartili dorren stod öppen. Men den omnämnde Edlund hade uppmärksamt följt mickels åtgöranden — och i ett nu var dörren stängd och mickel en fånge för att kort derpå vara ett lik och ett rätt vackert räflik för resten, berättas till Ö. C.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post80

Elektriska lampor på bondgården

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-05-13 21:40
Östgötaposten 1898-10-28


Elektriskt ljus på landsbygden. Hos hr K. Pettersson i Broby, Skepsås socken, har nyligen införts elektrisk belysning genom kraft från en liten närbelägen qvarn. Lampornas antal är 22, deribland dock flera s. k. vexellampor, så anordnade, att när en släckes, tändes en annan. Detta emedan kraften ej är tillräcklig tör dem alla på en gång.

Redan detta, att en vanlig, om också större, bondgård så följer med sin tid, att den skaffar sig elektrisk belysning, är ju anmärkningsvärd, men helt enkelt märkligt är att dynamo, ledningar, instrumentering och snart sagdt alltsammans, är gjordt på stället, af gårdens mjölnare; det hela fungerar fullt tillfredsställande.

Vederbörande hushållsgille bör vid första lämpliga tillfälle ha en så praktisk karl som denne Broby elektricitetsmästare i minne, menar en meddelare till Ö C.

-------------------------------------

Sveriges elektrifiering.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post79

Mördad som häxa

MystisktSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 12:06
Östgötaposten 1896-11-06


Mördad som hexa. Höstsessionen vid domstolen i Freiburg i Rbenprovinsen öppnades den 19 Okt. med en brottmålssak, som kastar ett afskräckande ljus öfver den ännu i många kretsar rådande vidskepelsen.

I Juni detta år hade en tjugoettårig af epileptnka anfall lidande landtman med anledning af inträdande dödlighet bland hans kreatur med kallt blod strypt en äldre qvinlig anhörig, emedan han beskykle henne för att genom hexeri ha förorsakat såval de epileptiska anfallen som dödligheten bland boskapen. Sjelf påstår han. att han efter hexans död blitvit qvitt sina anfall.

När undersökning inleddes med anledning af mordet, nekade han till en början, men blef derpå nattetid vid ett tillfälle så häftigt skrämd af ett åskväder, att han dagen derpå angaf sig sjelf. Han var emellertid så fången i sin vidskepliga föreställning, att han utan tvekan förklarade, att om mordgerningen kunde bli ogjord, skulle han begå den omigen. Med hänsyn dertill, att han icke kunde anses fullt tillräknelig, dömdes han till straffarbete i tio års tid.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post78

Bruden skjuten vid bröllopssaluten

OlyckorSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 11:46
Östgötaposten 1896-11-06


Bruden skjuten vid bröllopssaluten. Till Skånska Aftonbladet skrifver en korrespondent: I Vestra Karaby firades i lördags ett dubbelbröllop, som torde komma att få ett efterspel inför domstol. I enlighet med den på landsbygden ännu rådande seden skulle en smedarbetare salutera för brudföljet, och då detta befann sig på återvägen från prestgården, der vigseln skett, utträdde personen i fråga ur smedjan och aflossade ett skott, som både small och — träffade.

Den ena bruden, som åkte i första vagnen, fick hagel i ena sidan, så att hon föll framstupa i vagnen, dervid den nye äkta mannen utropade: "Jag tror jag blir enkeman med detsamma!"

Afven körsvennen träffades och fick såsom minne af bröllopsfärden ett ganska stort sår bakom ena örat, och en tredje person fick sin hatt genomskjuten. Såsom ofvan antydts torde saken komma att få sitt efterspel, ty sedan bröllopsfolket skjutsats hem, fortsatte den sårade körsvennen till länsmannen för att anmäla saken.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post77

Vem var "knäckebrödskvinnan"?

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 04:14
Östgötaposten 1897-01-15


"Knäckebrödsqvinnan", den bekanta bedragerskan Sofia Andersson från Jönköping, har under trettondagshelgen uppträdt vid Hjortqvarn och der hållit flera föredrag för stundom ända till öfverfullt hus. Hennes föredrag hafva räckt ända till tre timmar. Hennes 9 månader gamla barn, som födts i fängelset, har hon i famnen och egnar det vård, under det hon talar.

Här rönte hon intet motstånd och affordrades icke något betyg som vilkor för att få uppträda. Men då hon begärde att äfven få predika i baptisternas bönhus, som ligger en fjerdingsväg från Hjortqvarn, frågade man henne efter betyg, hvarpå hon höll fram sin bibel och svarade:
— Detta är mitt betyg; får jag icke komma på detta betyg, så uppträder jag icke.

Hon talar om sina direkta uppenbarelser och sin omedelbara kallelse från Gud att tala med menniskorna om, att slutet är nära. Omdömena om hennes predikan af dem, som hört henne, äro mycket olika. De upplysningar hon lemnar om sitt barn äro icke alltid desamma.

Hon är dåligt klädd. Här gjordes insamling åt henne för resa till Skönnarbo. Hon ämnade sig vidare till Finspong. Det är emellertid betecknande, att den yttre ordningen så litet respekteras på en plats, att en person utan något betyg eller någon slags rekommendation, och hvars bedrägerier borde vara kända, tillätes uppträda och samla skaror af lättroget folk omkring sig, skrifver N. T.

------------------------------------------------------------

Tidningen Kalmar 1898-07-04


Sofia Andersson, den mycket beryktade s. k. knäckebrödsqvinnan, skulle i går å utfyllningen vid Malmfjärden hålla föredrag öfver »Kristi tillkommelse och verldens ända».

Hon hade emellertid ej vederbörligt tillstånd härtill, hvarför polisen blandade sig i leken. På dess fråga, om hon fått tillstånd att hålla föredrag, svarade hon: »ja, af den, som råder öfver himmel och jord», och på fråga efter hennes namn uppgaf hon, att det stode skrifvet i lifsens bok.

Hon började sitt föredrag inför ett litet auditorium, men måste på grund af polisens inskridande snart upphöra.

------------------------------------------------------------

Mer än ovan har jag inte hittat om "Knäckebrödskvinnan". Varifrån kommer namnet?

------------------------------------------------------------

Om prästbetyg på Tranemo Kommuns sida.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post76

Strålande: Elektriskt ljus!

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 01:54
Östgötaposten 1897-01-15


Landskyrka med elektriskt ljus. Till Ö. C. skrifves: I elektriskt ljus strålade Virserums kyrka vid ottesångsgudstjensten trettondedagen. Tre större båglampor om 5- á 600 normalljus hvardera voro anbragta i kyrkans midt, hvarifrån de vanliga ljuskronorna voro för tillfället undanskaffade.

Från praktisk synpunkt sedt var anordningen god, ity att man var alldeles obesvärad af den annars så intensiva röken från stearinljusen. Men det gammaldags, högtidliga, som ligger i åsynen af de många ljusen, här omkring 900, var borta, hvarför nog hos många den rätta "julstämningen" saknades.

Och skulle församlingen besluta sig för att låta anbringa elektrisk belysning, i sin kyrka, vore detta af flera skäl nyttigt och ändamålsenligt, men onekligen skulle man komma att erfara en känsla af saknad efter de gamla kära julljusen.

Ryktet om den anordning, som för dagen var träffad, hade spridt sig åt olika håll, hvarför kyrkan var till trängsel fyld af men menniskor.

---------------------------------------------

Virserums kyrka på Wikipedia.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post75

Mord af mindre vetande

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 01:20
Östgötaposten 1897-03-19


Mord af mindre vetande. En mindre vettig son till nämndemannen Adolf Andersson i Virlebo (nära Mönsterås) har i tisdags afton, då han var sysselsatt med vedhuggning med en yxa mördat sin tillstädeskomna 4-åriga halfsyster.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post74
« FöregåendeNästa »