Hundra år gamla nyheter...

Hundra år gamla nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?

Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa från veckotidningen Östgötaposten, med det bästa från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Utsigterna för Andréeska expeditionens återkomst.

NyheterPosted by Uffe Johansson 2018-02-12 08:41
Östgötaposten 1898-09-16.


Från kapten G. V. E. Svedenborg, hvilken som bekant åtföljde Andréeexpeditionen till Spetsbergen och var utsedd att i händelse af förfall för någon af de tre deltagarna inträda i hans ställe, har "Aftonbladet" mottagit en uppsats om utsigterna för den Andréeska expeditionens återkomst, hvilken artikel afslutas med följande ord:

Då ingen af de tre deltagarna gjorde sig några illusioner om en öfverfart af polarområdet på ett par dagar, utan alla voro fullt beredda på och med säkerhet emotsågo en öfvervintring eller två, och då de äfven voro fullt rustade härför, hvarför skulle då vi hemmavarande börja misströsta om deras återkomst redan innan det snart sagdt varit möjligt för dem att låta höra af sig?

----------------------------------------------------------------------------

Not: Om hur det gick med Anréexpeditionen finns mycket att läsa. Exempelvis:
-På Wikipedia, där det på sidan även finns mängder med länkar.
-Bea Uusamas fantastiska bok; Expeditionen, min kärlekshistora.  • Comments(0)//www.prosa.se/#post10

Kräftfångsten i länet.

NyheterPosted by Uffe Johansson 2018-02-12 08:18
Östgötaposten 1896-09-16


Kräftfångsten i länet, som nu är förbjuden under tiden 1 Jan.- 10 Aug. årligen, önskar hr bryggaren J. W. Svensson i Linköping uti en till stundande landsting ingifven motion få förklarad tillåten från 1 Aug. till och med 31 Dec. hvarje år, i öfverensstämmelse med hvad som är förhållandet i grannlänen Södermanland, Örebro län och Jönköpings län.

Hr Svensson stöder sin välbetänkta motion på det kända förhållandet, att kräftor här i länet i stor mängd försäljas, mest under tiden från 1 Aug., hvilka kräftor uppgifvas vara fångade i något af de nämnda grannlänen. Genom detta förhållande försvåras kontrollen öfver det nuvarande förbudets i vårt län efterlefnad, på samma gång som Östergötlands kräftfiskeegare vid grånsvattendragen lida förfång af att grannlänens kräftfiskare få börja fångsten 10 dagar tidigare än de förra.

Hr Svensson påyrkar derför, att landstinget måtte aflåta skrifvelse till kon:s befallningshafvande med hem ställan att nämnda myndighet ville vidtaga erforderliga åtgärder tör åstad- kommande at ändring i nu gällande förordning angående kräftfiske i länet, så att nämnda fiske här blefve tilllåtet under tiden 1 Aug. -1 Jan.
  • Comments(0)//www.prosa.se/#post9

Arsenikförgiftning.

NyheterPosted by Uffe Johansson 2018-02-12 08:05
Östgötaposten 1896-09-18


Såsom förut i tidningarne meddelats hade under förtiden sommar en liten flicka från Ervidstorp i Tjellmo kommit öfver arsenik, den hon förtärt och hvaraf hon ljutit döden. Vid senaste rättegångstillfället med Finsponga läns Häradsrätt voro af kronolänsman Normelli såväl det ifrågavarande barnets moder, hustrun Vendia Elvira Johansson, numera boende i Trosby, som hustrun Maria Kristina Molin i Fogelkullen under Ervidstorp åtalade för olagligt innehafvande af arsenik.

Hustru Johansson medgaf att hon, som erhållit en bit arsenik af hustru Molin för stillande af tandvärk, glömt giftet i ett fönster, der barnet påträffat och förtärt detsamma, att hon omedelbart derpå observerat att giftet var borta, och misstänkt att barnet tagit in det, i att hon genast såsom motgift gifvit barnet söt mjölk på samma gång som provinsialläkaren Gustafsson efterskickats, men hade alla åtgärder varit fruktlösa.

Hustru Molin, som företräddes af sin man, erkände att hon lemnat grannhustrun arsenik, men tillsagt henne på samma gång att noga akta giftet, så att ingen skulle få tag uti detsamma. Målet uppsköts for vidare utredning.

-------------------------------------------------------------------------

Annat spännande om arsenik finns i novellen "Tio små negerbollar eller fostersönernas hämnd" av Hans Alfredsson. Självklart borde den heta "tio små chokladbollar". Här kan du lyssna på berättelsen.

  • Comments(0)//www.prosa.se/#post8

Aj. Aj!

Roliga historierPosted by Uffe Johansson 2018-02-11 19:06
Östgötaposten 1899-10-06


Modern: — Hör du, Beate, hvad hade du och hr Andersson så mycket att förtro hvarandra i går afton?
Dottern: — Kära mamma, vi titta bara på månen.
Modern: — Månen? Men himlen var ju alldeles mulen?
Dottern: — Hvad säger mamma? Det märkte inte vi alls.  • Comments(0)//www.prosa.se/#post7

Storjöodjuret synligt igen.

MystisktPosted by Uffe Johansson 2018-02-11 18:55
Östgötaposten 1899-10-06


Storsjöodjuret var i måndags förra veckan återigen synligt. Ungefär midt på dagen blef fröken Anna Delin i Östnår, Hackås, varse ett stort djur, som kom med stark fart simmande i sjön nordvest om Hackås kyrka och styrde kosan åt öppningen mellan Matnäsudden ocb öarna, men innan djuret nådde dit, vid något mera än halfva bredden af sjön, stannade det och låg der stilla och synligt en lång etund.

Under tiden kom hr Per Bromée, son till riksdagsman J. Bromée, gående förbi Anna Delins hem i Östnår, och af henne gjordes han uppmärksam på det föremål hon sett. En god stund stodo båda och åsågo den "svarta" punkten, som fortfarande låg på samma ställe, hvarefter Bromée, då föremålet ej rörde sig, misstänkte, att det var något annat, som flöt på vattnet.

Men då han under hemgåendet fortfarande hade sin uppmärksamhet fästad på den svarta punkten, fick han plötsligt se, att densamma satte sig i rörelse och det med en fart, så att vattnet formligen "skursade" till synlig höjd öfver den i öfrigt vid det tillfället alldeles lugna Storsjöns yta. Djurets riktning togs då alldeles rätt mot Tjufholmen, i hvars närhet det dök ned.

  • Comments(0)//www.prosa.se/#post6

Ett ruskigt nidningsdåd...

BrottPosted by Uffe Johansson 2018-02-11 18:33
Östgötaposten 1899-10-06


Ett ruskigt nidingsdåd föröfvades natten mellan den 23 och 24 sistlidne September å Ljuna gård, tillhörig patron Pontus Pettersson derstådes. På morgonen upptäckte man, att någon illasinnad person under natten afskurit svunsarne ända invid svansroten å tvenne af hästarne samt en ko, på hvilken nidingen skurit så nära intill bålen att till ocb med några svanskotor fått följa med.

Misstankar äro riktade å en person, som innebar arbete invid Mjölby, och det är att hoppas, skrifver en med- delare till O. G, det nidingen blir upptäckt och eftertryckligt straffad för sitt ruskiga dåd.

  • Comments(0)//www.prosa.se/#post5

En smula trollkarl.

MedicinPosted by Uffe Johansson 2018-02-11 18:01
Östgötaposten 1901-07-26


En smula trollkarl. I tidskriften Helsovännen meddelar provinsialläkaren i Malmköping doktor Simon följande ganska lustiga bevis på, hur mången ännu vill att läkaren skall vara liksom en smula trollkarl.

Jag minnes min vördade lärare prof. Glas vid en lektion. Vi sutto 8 unge medicine kandidater högtidligt i halfcirkel kring professorn, och en patient efter den andra släpptes in. Så kom en tydligt ganska tät, men äfven tydligen ganska sjuk gumma in. Professorn lät efter sim vana en af oss taga reda pä gummans sjukiom och därefter ordinerade han medicin (det var fråga om en gammal magkatarr). Gumman fick ett recept, tackade, neg och höll på att gå, då professorn ropade henne tillbaka.

"Vänta lite", sade han, "Ni har ju får hemma!"

"Ja då, Ett årslam. Ja, bevars svarta? Ja, jag tror väl."

"Då skall gumman söka ut ett svart lamm utan hvit fläck; detta slaktas i nedan före soluppgången, men tyrdelas först, sedan solen gått upp".

Därpå kommo ytterligare underrättelser om anrättande af kött ocb soppa o. s. v. Gumman stirrade noga på professorn, ocb man såg, huru hon ansträngde sin stackars hjärna för att icke glömma en enda detalj. När hon gått, snusade gubben Glas.

"Ja, nu lär hon både färskt kött ocb soppa i 14 dagar. Det hade hon aldrig fatt på annat vis, ty både hon och hennes man äro värre noga, men hennes mage kan ej fördraga ström mingen, fläsket och potatisen, därföre var jag tvungen att nyttja litet humbug, annars hade jag inte lått henne att göra, som jag ville.

Gubben Glas var en hederman så långt från humbug, som solen från jorden, och hans ord den gången gjorde det skarpaste intryck; de äro säkert inbrända i hans åhörares minnen.

— Verlden vill bedragas och blir därföre bedragen, men den som vill veta sanningen och sätter värde därpå, han bör vara förvissad om, att han, såvidt möjligt, får veta den hos sin läkare.  • Comments(0)//www.prosa.se/#post4

Hattar åt hästarne.

InsändarePosted by Uffe Johansson 2018-02-11 17:24
Östgötaposten 1901-07-26


Hattar åt hästarne. När man utmattad och förbi af värmen släpar sig fram på Stockholms gator, hän- der det, skrifver D. N. att ens min ljusnar ett ögonblick vid den lustiga åsynen af en häst, som kommer skumpande med en nätt liten halmhatt på hufvudet. Åtminstone väckte de där hattar till att borja med en viss uppmärksamhet. Nu äro de så vanliga att ingen mer gitter vända sig om efter dem.

Till och med hästarne själfva ha vant sig vid dem, fastån man tycker sig läsa i deras blickar att de äro en liten smula generade öfver det nya modet. Kanske bidrager det också att hatten hindrar dem att fullt obebendradt klippa med öronen. Komiska ta sig i alla fall de nya hästprydnaderna ut med sina band, som knytas under "hakan", och öronen, hvilka sticka upp likt vingarne på Merkurius hatt. Men om de också ta sig litet löjliga ut, göra de otvifvelaktigt stor nytta för de trogna dragarne, som nog plågas dubbelt så mycket som vi af värmen. Utan detta skydd träffas hästen lätt af solstyng.

Senast var detta fallet på lördagen på Strandvägen, där en hast stupade. Som sagdt, hästhattarne ha blifvit så pass talrika att man inte längre kan räkna upp alla Stockholmsfirmor som skaffat sina hästar sådana.

  • Comments(0)//www.prosa.se/#post3
« PreviousNext »