Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Anton Nilsson benådad.

NyheterSkapad av Uffe Johansson 2018-02-25 11:57
Östgötaposten 1909-03-05


Malmödynamitarden benådad från dödsstraffet. K. m:t har bifallit Malmödynamitarden Anton Nilssons nådeansökan. Högsta domstolen hade med 4 röster mot 3 af styrk t nåd. De 4 voro justirieråden Lillienberg, Boh- man, Grefberg och Quensel: de 3 Cassel, Mareks von Würtemberg och Skarstedt.

Konungen har vid föredragningen af nådeansökan anfört till protokollet: "Den uppenbarligen allmänfarliga beskaffenheten af ifrågavarande brott har hos mig starkt talat för att låta den meddelade dödsdomen gå i verkställighet. Då jag det oaktadt beviljar nåd, gör jag det i viss mån med hänsyn därtill, att den dömde till följd af sin ungdom icke egt förmågan att värja sig för intryck af de samhällsfarliga uppmaningar, som framkommit från personer, hvilka kanske djupast bära ansvaret för ifrågavarande brott. Jag har naturligen jämväl fästat afseende vid såväl den stora minoritet, som i högsta domstolen tillstyrkt nåd, som ock vid den enhälliga tillstyrkan, som gjorts af mina statsråd. Framförallt har jag emellertid tagit hänsyn till, att detta brott är det första i sitt slag i vårt land och att jag därför anser mig ega rätt att hoppas och tro, att detsamma endast varit en enstaka företeelse, som icke kommer att följas af flera af samma art. Jag känner mig därför icke viss om att omsorgen om rättsordningens upprätthållande kräfver dödsstraffets verkställande i detta fall och jag anser mig till följd häraf kunna bifalla föredragandens hemställan om nåd, en hemställan, som jag emellertid, därest detta brott icke varit det första i sitt slag i landet, skulle hafva afslagit."

Utan tvifvel lärer konungens beslut i förevarande fall bli föremål för mycket skilda omdömen. För egen del skulle vi ej finna välbetänkt att dödsstraffet borttoges och vi kunna gå ett steg längre och säga, att vi ur samhällets synpunkt skulle funnit dess tillämpning i nu förevarande fall väl befogad och påkallad. Men ändå vilja vi ej uttala ett ord till klander öfver konungens beslut, ty vi förstå så väl, att en sak är att nedskrifva ett omdöme som det nyss uttalade, en annan att sätta handen till underskrift på en dödsdom.

Det enda vi ha att tillägga är en uppriktig önskan, att konungen måtte förskonas att ännu en gång ställas inför ett val som det nu träffade. Med hans öppet uttalade mening rörande dödsstraffet skulle han inför ett sådant nytt fall sannolikt få lika svårt att benåda som det nu varit honom att vägra nåd.

Då Nilsson meddelades, konungens beslut, visade han ingen märkbar rörelse, utan yttrade endast helt resigneradt att han vore tacksam, att konungen beviljat honom nåd, eftersom han sökt sådan. Nilsson, har, enligt hvad fängelsedirektören yttrat, uppfört sig oklanderligt i fängelset. Han hade emellertid gjort upp räkningen med lifvet och emotsåg dödsdomens utförande med lugn resignation. Hvad han gjort, det anser han.sig ha gjort för sin saks skull.


Anton Nilsson på Wikipedia.
Amaltheadådet på Wikipedia.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post20