Inte dagens nyheter...

Röfvareliv i Göteborg.Brott

Skapad av Uffe Johansson 2018-04-07 11:41

Östgötaposten 1897-08-27

Blog image

Röfvarelif i Göteborg. I fredags qväll sammanträffade arbetskarlarna Charles Edv. Pettersson och Frans Alb. Svensson samt qvinspersonerna, hustrun Josefina Lundell och ogifta Emma Elvira Petterson, allesammans mindre väl kända individer, i hustru Lundells bostad i huset n:o 124 i Majornas 3:e rote i Göteborg.

Här började nu ett vildt lif. Ur medhaft bränvins- och ölförråd, drucko sig alla fyra rusiga och snart var det slut med sämjan. Hustru Lundell slog Svensson i ansigtet och fick ett slag tillbaka. Pettersson skulle som artig kavaljer, hjelpa hustru Lundell och slog till Svensson, men fick svar på tal, fortare än han beräknat.

Svensson dref nämligen till Pettersson mellan ögonen, så att denne ramlade öfverända pä golfvet, och när så beserkalynnet i detsamma kom på Svensson, sprang han upp och trampade den pä golfvet liggande Pettersson i ansigtet och sparkade honom med sin jernskodda klack á sidan af hufvudet.

Sämjan återstäldes dock så temligen och sällskapet började åter dricka bränvin. Pettersson blef dock snart så tung i hufvudet, att han somnade på en soffa, hvarifran han dock ramlade ned i golfvet. och de andre tre lade sig strax derpå också till hvila, dels på golfvet och dels på en säng.

Andra dagen vaknade de men Pettersson fortsatte att sofva och kunde icke väcka. Man blef nu orolig och skickade efter läkare, som remitterade den sofvande eller snarare sanslöse Pettersson till sjukhuset, der han i söndags afled utan att ha återfått sansen.

En vansinnig i en talltopp.Diverse

Skapad av Uffe Johansson 2018-04-07 11:31

Östgötaposten 1897-08-27

Blog image

Ett dygn i en talltopp. Då några qvinliga patienter vid Upsala hospital härom aftonen vistades på en promenadplats, lyckades en af dem att i ett obevakadt ögonblick klättra upp några alnar på stammen af en jättelik tall. Hennes tilltag upptäcktes omedelbart, men inom några ögonblick var hon utom räckhåll för bevakningen och äntrade snabbt frän gren till gren ända upp till toppen Alla tankbara medel att få henne ned frän den svindlande höjden anlitades utan framgång.

Läkarne försökte tala reson med henne, alla möjliga läckerheter framsattes o. s. v., men forgäfves. Stutligen upprestes skarfstegar mot trädet, men de undansparkades af den vansinniga, som anses vara en af hospitalets våldsammaste patienter. Några behjertade män erbjödo sig att klättra efter henne, men måste afstå från försöket, då qvinnan hotade att kasta sig ned på marken.

För att minska vådorna af ett fall utbreddes ett väldigt halmlager rundt om trädet. Försöken att rädda den vansinniga fortgingo ända till midnatt. Man hoppades nu att hon omsider, då det blef tyst och lugnt i närheten, skulle begifva sig ned, hvadan vakter utstäldes på något afstånd frän trädet. Men äfven detta hopp gäckades; likaså de åtgärder, som under dagens lopp vidtogos.

Vid sjutiden på aftonen lyckades man slutligen att bringa henne oskadad ned frän trädkronan. En af hospitalets sjukvaktare och en köksdräng klättrade nämligen upp i trädet och lyckades efter stora ansträngningar att föra den vansinniga ned till marken. Hon gjorde dervid icke svårare motstånd, utan hjelpte ofta nog sjelf till med att underlätta ned stigningen. Sedan hon väl nått marken, bröt hon ut i raseri, och det fordrades sex starka karlar för att öfvermanna henne.Norsk ficktjuv.Brott

Skapad av Uffe Johansson 2018-04-07 11:13

Östgötaposten 1897-08-27

Blog image


Norsk äfventyrerska häktad på utställningen. Af alla de många fickstölder, som under sommaren föröfvats å utställningsområdet, har polisen särskildt lagt märke till att tjufven eller tjufvarna mycket behändigt kunna leta upp hvar damers klädningsfickor funnos och utan att väcka uppmärksamhet ur dem plocka upp portmonnäer m. m. Detta gaf anledning till misstanken att tjufven måtte vara en qvinna, ty karlar äro enligt amerikanska humoristers påståenden kända för att bära sig drumligt åt, när de skola leta efter en ficka i en klädning.

Den ena stölden anmäldes emellertid efter den andra, flere damer blefvo bestulna utanför tombolan i "Gamla Stockholm", framför montrer och i restaurationerna. De kunde icke uppgifva någon misstänkt person.

Men så lyckades detektivkonstapeln A. Adolfsson den 11 dennes gripa en yngre qvinna just som hon ransakade en dams klädningsficka. Hon fördes till polisstationen å utställningsområdet och underkastades kroppsvisitation, hvarvid anträffades två portmonnäer med 47 kr. - dagens recett.

Tjufven befanns vara ogifta Emma Constance Waade, född 1878 och norsk undersåte. Hon har inför detektiva polisen erkänt en del stölder; förhör om andra pågå. I porten till n:r 6 Arsenalsgatan ha nu anträffats två portmonnäer, hvilka hon erkänner sig ha stulit och sedan tömt.

Svårligen skulle man i denna unga, eleganta norska kunnat ana en farlig förbryterska, och hon hade nog en längre tid kunnat hålla på med sin industri, såvida hon icke blifvit tagen på bar gerning.

Waade har bott på flera ställen i Stockholm och oftast uppgifvit sig vara norsk studentska eller lärarinna, senast har hon bott å ett hotell i Klara, der ingen kunnat ana att hon var en för allmänna säkerheten vådlig person. Hon är i Norge tre gånger straffad för fickstöld och flera gånger för bedrägeribrott. Sistlidne nyårsafton frigafs hon från det sista straffet i Trondhjem.

Vid förhör har hon bestämdt förnekat att hon kommit hit i afsigt att stjäla, hon påstår att hon blott "af intresse för utställningen" gjort resan till Stockholm. Att hon sedan kommit att stjäla beror blott på - tillfälligheter. Den häktade är dotter till en förmögen norsk skeppare och har åtnjutit en god undervisning.

-----------------------------------------------

Emma Constance Waade. Stockholmspolisens signalementfotografier. Bild 1.
Emma Constance Waade. Stockholmspolisens signalementfotografier. Bild 2.Brunnsgäster i Söderköping.Diverse

Skapad av Uffe Johansson 2018-04-07 10:28

Östgötaposten 1897-08-27

Blog image


Badgästlistan vid Söderköpings brunn är nu uppe i 1,129, hvilket är 41 mera än i fjol. Af dessa hafva 430 inskrifvits på 1:a och 460 på 2:a klass, 9 bland pauvres honteux, 88 på lasarettsafdelningen ooh 142 bland fritt badande. Antalet qvarvarande badgäster torde nu uppgå till ett 100-tal.Fylleslagsmål.Brott

Skapad av Uffe Johansson 2018-04-07 10:12

Östgötaposten 1897-08-27

Blog image


Dråp. I tisdags f. v. hade för inryckning till årets vapenöfningar å Malmslätt en del manskap samlats i Mjölby. Såsom vid dylika tillfällen vanligt, förtärdes åtskilligt spirituosa, och inom kort uppstod gräl och slagsmål. Bland de kämpande befann sig en för sitt svåra ölsinne känd grenadier Tapper från Röks s:n.

Medan denne som bäst gormade och svor öfver alla Mjölby-bor, kommo ett par sådana fram och slogo till honom. Tapper föll dervid baklänges och slog bakhufvudet i gatan, så att han genast förlorade sansen. Då man såg detta, blef det med ens tyst, och inom kort anlände polisen, som förut ej synts till. Den sårade tillvaratogs. Tappers skador voro emellertid så svåra, att han följande afton vid 11-tiden afled utan att dessförinnan ha återfått medvetandet.

De ynglingar, med hvilka han varit invecklad i slagsmål, häktades genast. De äro drängen Axel Carlsson från Mjölby Norrgård och murerihandtlangaren Johansson. Polisundersökning hölls i onsdags och torsdags af bitr. kronolänsmannen G. G. Gustafsson.

Den aflidne Tapper, som var mellan 30 och 40 år gammal, efterlemnar hustru ooh fem barn. Liket kommer att obduceras för utrönande af döds- orsaken.Han slog ihjäl sig...Nyheter

Skapad av Uffe Johansson 2018-04-07 10:00

Östgötaposten 1897-08-27

Blog image

Han slog ihjäl sig. Lägenhetsegaren C. G. Björklund i Andersbo, Krokek, föll i måndags från ett hölass och slog hufvudet i marken så svårt att han inom kort avled.

Bli militär.Annons

Skapad av Uffe Johansson 2018-04-02 09:38

Östgötaposten 1896-04-10

Blog image


Nya Värfningsbyrån
i Linköping,
Repslagaregatan 29 (2 minuters väg från jernvägsstationen) antager rekryter på synnerligen fördelaktiga vilkor, för värfvade trupper af alla vapenslag, med inträde i tjenst den 1:a instundande November. Anmälan om inträde kan ske när som helst under åreta lopp och ju förr denna anmälan göres desto fördelaktigare för den sökande. Lönevilkoren äro: Städja från 30 till 65 kr., årlig lön från 72, 94, 120, 150 och 300 kr. jemte fri bostad, mat och full beklädnad. God skolutbildning m. m. För inställelse till aprobation erhålles fria resor. Närmare upplysning erhålles antingen genom personlig inställelse å byrån, som hålles öppen alla dagar, eller genom skriftvexling.

Linköping i Mars 1896.
(2571,86) Nya Värfningsbyrån.Elektriska Strömledare - bot mot allt!Kvacksalveri

Skapad av Uffe Johansson 2018-04-02 09:07

Östgötaposten 1896-04-10


Blog image

Hvad är fortfarande
Helsa?
En förlängning af det för de flesta menniskor allt för korta
livet!

Nästan alla sjukdomar härstamma från blodets orena och bristfälliga tillstånd, hvilket fullständigt förklarar, hvarför så många menniskor återvinna sin helsa genom att bära den Elektriska Strömledningen; ty liksom åskan rensar luften, så rensar den Elektriska Strömledaren blodet.

Det finnes hundratals nerver och muskler, som åtlyda verkningarna af den Elektriska Strömledaren; den styrker lifsorganen och nerverna, rensar blodet från alla orena partiklar och underlättar lefverns arbete att afsöndra en friskare galla, hvangecom matsmältningen befordras.

Så snart blodet blifvit rent, kan ingen sjukdom blifva långvarig, ty rent blod gifver helsa, hvaremot ett förgiftadt, osundt och magert blod förorsakar sjukdom och död.

Man kan derför icke förundra sig öfver, att den Elektriska Strömledaren frambringar så beundransvärda resultat, ty dess verkningar hvila på naturen; det är ett naturens läkemedel, hvarför också personer, som ständigt bära den Elektriska Strömledaren, alltid äro i åtnjutande af en stadigvarande och god helsa.

Carl Nordéns i Skeninge
Elektriska Strömledare
äro 20 gånger starkare än Volta- och Samaritkorsen, hvilket hvem som helst kan se, och således utgör för 20 Voltakors men kostar ej mer än hälften så mycket. Den Elektriska Strömledaren kostar endast 75 öre pr styck, men så säljes det ett större parti årligen. Äfven erhöll C. Nordén medalj vid industri- ocb landtbruksmötet i Vadstena den 18 Juli 1893.

Tusentals tacksamhetsskrifvelser finnas från personer, som ha blifvit friska genom Carl Nordéns Elektriska Strömledare.

Återförsäljare antagas mot hög provision. Vid reqvisitioner af Elektriska Strömledare, som åtföljas at fri- eller sparmärken, böra 20 öre till fraktafgift bifogas. Sändas äfven mot postförskott.

Återförsäljare äro i:
Norrköping, N. F. Tjusbergs Parfymhandel.
„ Jernhandl. Rundström & Co.
Linköping, Handl. A. P. Norrdell.
Norsbolm, Handl. P. A Rydin.
Söderköping, Daniel Servien.
Tranås, Jernhandl. Andersson.
Finspong, A. V. Gustafsson.
Mjölby, C. Nordéns Bleckslageributik.
Vadstena, Nya Järnhandeln.
Ödeshög, Handl. Grönqvist.
Motala, Nilssons Bokhandel.
„ C. Nordéns Bleckslageributik.
Godegård, Handl. Falkenberg.
Ulrika, Handl- A. O. Andersson.
Mariedam, J. A Söderström.
Vikarbyn, H. J Jansson.
Åtvidaberg, Victor Jansson.
Kaggetorp, Ålem, J- P- Johanson
C. O. Magnusson. Köpinge. Laholm.
Pehr Olsson, S. Wahlösa. Sjörup.
Löfstedt, Wederstad.
C. Nordström, Sya.
A. Pettersson, Bobberg.
J. Pettersson, Gräshult, Skillingaryd.
C. A. Andersson, Axala, Gnestad.
O. Zander, Grenna,
samt i parti och minut, hos Carl Norden, adr.: Skeninge.

Se här af skrifvelserna, som kommit mig tillhanda:

Köpinge den 30/2 1896.
Hr Carl Norden! Tack för den Elektriska Strömledaren jag erhöll från eder för en tid sedan, den är pröfvad och har visat goda resultat, hvarför jag ber att få mig tillsändt 10 st. Elektriska Strömledare och 2 st. Silkessnoddar. Liqvid i postanvisning. Var god och sänd dem med snaraste. Tackar
Högaktningsfullt
C. O. Magnusson.
Adress: Köpinge, Laholm.

Munkfors den 27/8 1896.
Hr Carl Nordén, Skeninge.
Var god och sänd mig en af Edra Elektriska Strömledare af största sorten. Den af Eder förut sända Strömledaren har gjort god verkan, hvarför jag kan rekommendera dem åt alla som behöfva sådana.
Högaktningsfullt
Nils Sanberg.
Södra Vallösa den 28 Febr. 1896.

H Hr Nordén, Skeninge
Jag får hjertllgt tacka Eder för de Elektriska Strömledare, som jag bekom den 9 Februari, och för den verkan de åstadkomma. Hvad särskildt min bustrus välbefinnande beträffar, har jag Eder, näst Gud, att tacka derför. Hon har nu i öfver sex år lidit af reumatism och influensa, med åtföljande hufvudverk och hosta. Hennes krafter aftogo för hvarje dag, och hon var till slat så svag, att bon måste intaga sängen.
Jag väntade ej annat än att döden skulle göra ett slut på hennes lidande. Men sedan bon började använda hr Nordéns Elektriska Strömledare, har hon, Gud vare lof, blifvit bättre för hvarje dag, hvilket länder hr Nordén till all beder.
Var god att mot postförskott skicka mig pr omgående 25 stycken, ty det är stor efterfrågan här på dylika strömledare.
Det är mig ett sannt nöje att kunna rekommendera och tillhandahålla hr Nordéns Elektriska Strömledare till den lidande mänskligheten.
Högaktningsfullt
Pehr Olsson,
Södra Wallösa N:r 10, Sjörup.

Att originalen äro rätt afskrifna intyga:
J. A. Helén, Skeninge. Bror Murman, Skeninge.
Äfven få vi på begäran intyga, att C. Nordéns Elektriska Strömledare äro omkring 20 gånger starkare och kraftigare än de s. k. Volta- och Samaritkorsen.
J. A. Helén Bror Murman.


-------------------------------------------------

Voltakors. Nordiska museet
Samaritkors. Nordiska museet
Om Voltakors. Faktoider