Inte dagens nyheter...

StudenthumorRoliga historier

Skapad av Uffe Johansson 2018-06-01 01:37

Östgötaposten 1901-03-22

Blog image
Studenthumor. Källarmästaren S. i Upsala har nyligen höjt priset på kaffe med några ören pr kopp, hvilken åtgärd väckt stor förtrytelse bland studenterna. Då S. just i samma vefva låtit bekläda sitt nyuppförda hus vid Ågatan med koppartak, anmärker studenthumorn elakt, att han användt — kaffekoppar.

Äntligen, elbilar...Uppfinningar

Skapad av Uffe Johansson 2018-06-01 01:00

Östgötaposten 1901-03-22

Blog image

Edisons nya ackumulator
- han kallar den Storage Battery — skulle, skrifves det från Newyork, lämpligen kunna liknas vid ett stort fat, som bekvämt kan transporteras hvart man vill och lika lätt kan användas till kraft- som till ljuskälla. Abonnemang på en dylik ackumulator skall stilla sig så billigt, att hvarje familj skall kanna bannlysa gas och kol från sitt hus och i stället ha elektriskt ljus och elektrisk värme och aldrig behöfva frukta att rök eller os eller andra med vanlig eldning följande olägenheter i sina rum.

Ångbåtarna skola framdeles i stallet för kol intaga ackumulatorer, hvilka skola upptaga afsevärdt mindre utrymme än kolförrldet. Spårvagnar och tåg skola likaledes komma att drifvas uteslutande med ackumulatorer. I fabrikerna skall lagerbatteriet ersätta ångmaskinen. Landtbrukarne skola icke mer behöfva några lokomobiler, hästar eller oxar, utan allt maskineri skall drifvas med elektricitet, hvarmed äfven följer den fördelen, att man när som helst förfogar öfver elektriskt ljus.

Så långt reklamen för Edisonackumulatorn. Huruvida uppfinningen praktisk skall rättfärdiga dessa stora löften och framför allt icke ställa sig för dyr blir en fråga, som får vänta på sitt svar till i höst, då de nya ackumulatorerna skola införas i marknaden i Newyork.

----------------------------
Om ackumulatorer på Wikipedia.
Om Edison på Wikipedia.
Ackumulator på Biltema.

LikstöldDiverse

Skapad av Uffe Johansson 2018-05-15 04:39

Östgötaposten 1901-03-22

Blog image


Stölder af — lik. Haparandabladet berättar följande egendomliga händelse: I en by i Öfver-torne dog nyligen en undantagsgumma. Graföl för henne tillreddes icke endast i gården, där hon åtnjutit understöd, utan ock af en del släktingar, som ock låtit göra likkista. Gumman instutvades i likkistan i bondgårdens loge, och meningen var, att liket skulle stjälas bort af släktingarna och af dem begrafvas.

Men bonden fick nys om saken och låste igen logen och satte in nyckeln i ett skåp, som äfven låstes igen. I "then natten" fingo således släktingarna intet. För åtskilliga år sedan däremot hade det i samma by lyckats för släktingar att att stjäla bort ett lik. Orsaken till denna täflan beror på de aflidnas bestämmelse, att kvarlåtenskapen tillfaller den, som ombestyr jordfästningen.

"Marknadsresande" tjuvarBrott

Skapad av Uffe Johansson 2018-05-15 02:48

Östgötaposten 1898-03-18

Blog image
"Marknadsresande" torde, skrifver Sv. D., bli ett ord, som i den närmaste framtiden ofta skall skylta i rättegångsreferaten med anledning af de i Köpenhamn och på flera andra håll företagna häktningarna af åtskilliga svenska tjufvar. Under denna benämning gå nämligen medlemmarna af en hel välorganiserad liga af slipade skälmar. Marknadsresandenas förbund har efterträdt den Westermark-Rosénska ligan. Dessa s. k. marknadsresande äro naturligtvis icke att förvexla med de många hederliga, fullt aktningsvärda personer, som verkligen drifva marknadshandel som yrke.

Norrland utgör som bekant ett kärt tillhåll för en hel del af den här sortens folk. Der verka "Hammar-Olle", "Kort-Lasse", Per Axel Björkman m. fl., som år ut och år in, under den tid de ej sitta i fängelse, lefva af kortspel och andra mystiska affärer samt kalla sig marknadsresande. Med dylik titel ståtar också den frånskilde mannen till i Köpenhamn häktade hustru Hallin, född Brink. En annan gynnare, den s. k. "Polkan", som aldrig någonsin gjort en hederlig affär, har lagt sig till med samma titel, lik som den beryktade stortjufven Danneman, hvilken nu befinner sig i fängelse. Det finnes väl för närvarande ett 40-tal dylika "marknadsresande", som alla stå i hemligt förstånd med hvarandra.

Det är detta förbund, som gör att de ha så lätt att dölja det stulna innan polisen slår ner på dem. Sålunda minnes man, att de vid den stora stölden å Södra teatern i Stockholm stulna penningarne återfunnos i Malmö.

Nära förbunden med dessa marknadsresande är hustru Hallin, en mycket förslagen tjuv, som drifvit sitt yrke allt sedan barndomen. Af fruktan för straffet, som vid hvarje ny resa stöld här i landet stegras, har hon begiivit sig till en annan marknad. Hon opererar nu i Danmark. Der är hon emellertid redan straffad för första resan stöld.

Blott en af ligans medlemmar, Hallström, bär annan titel än marknadsresande. Han titulerar sig nämligen hotellegare af den orsak, att han i Stockholm innehaft två hotell, hvilka länge utgjorde en samlingsplats för farliga personer. Hallströms senaste affär misslyckades. Han hyrde i somras en stor, dyrbar våning i närheten af utstållnigsområdet i Stockholm och lät inreda den dyrbart. Det var hans mening att locka resande dit. Polisen upptäckte emellertid geschäftet och Hallström afdunstade.

Äta råtta...Diverse

Skapad av Uffe Johansson 2018-05-15 02:26

Östgötaposten 1898-03-18

Blog image
Landtliga nöjen. På en större herrgård i vestra Nerike utspelades i förra veckan, berättar N. A., följande scen: Dagsverkslaget roade sig med att sala tillsammans 65 öre till den, som ville åtaga sig att bita hufvudet af en död råtta.

Pengarne lades fram på bordet i dagsverksstugan och råttan bredvid. Fördrängen på stället visade sin skicklighet, tog tag i råttan och förde henne till munnen. Ett tu, tre ... och så var hufvudet afbitet i det muntra lagets åsyn och pengarne gledo ned i fickan på "vår hjelte".

Röda korsets jästpulverAnnons

Skapad av Uffe Johansson 2018-05-14 04:33

Östgötaposten 1895-11-22

Blog image
En god julkaka erhålles, om man använder Röda korsets Jästpulver, hvilket under ett par tre års tid vunnit husmödrarnes alldeles särskilda hägn vid allt slags "småbak". Tillsäg i handelsboden, att Ni icke vill hafva något som förklaras vara "lika bra" eller "mycket bättre", utan helt enkelt detta favoritjästpulver, som nu ock säljes i små bleckburkar till 15 och 25 öre pr st.

Varumärket, en ekorre finnes å hvarje burk. Fullständig priskurant å alla våra artiklar erhålles på begäran gratis och franko.

Försäljning bos välsorterade specerihandlare och i fabriksboden, 13 Kungsgatan, Stockholm. Partiordres med högsta rabatt utföras direkt från fabriken, 13 Garfvaregatan. Tekniska Fabriken Röda korset, Stockholm. (208)

Kungligt ompyssladRojalistiskt

Skapad av Uffe Johansson 2018-05-14 03:17

Östgötaposten 1895-11-22

Blog image


Drottning Victoria brukar, då hon vistas på sitt älsklingsresidens, slottet Balmoral i skotska högländerna, ganska ofta promenera omkring i trakten och göra besök i stugorna. Från hennes senaste vistelse derstädes berättas, att hon en dag kom i en fattig koja, der hon ej träffade någon annan hemma än en gammal gubbe, som låg i sängen. "Finns det ingen, som sköter om er eller håller er sällskap?" frågade drottningen. "Åh", svarade gubben, "de ha allesammans gått ut för att om möjligt fåse en skymt af drottningen".

Drottning Victoria satt en stund hos gubben och läste ett kapitel ur bibeln för honom. Då hon gick. lemnade hon honom en fempundsedel och sade: "När de andra komma hem, så kan ni tala om för dem, att medan de voro ute för att se på drottningen, har drottningen sett om er".FårstölderBrott

Skapad av Uffe Johansson 2018-05-13 23:37

Östgötaposten 1895-11-22

Blog image


Stor älskare af fårstek tycks en dansk slagtaredräng Jens Nielsen vara, hvilken förut grasserat i Sverige och f. n. undergår ransakning i Köpenhamn för en mängd af honom begångna fårstölder, som tyckas ha varit hans specialitet.

Han har nemligen under loppet af endast ett par månader stulit, slagtat och delvis sålt cirka 200 stycken dylika djur. Han han utskräckt sin verksamhet äfven till Skånes bygder, efter hvad det uppgifves i danska tidningar, och kommer derför att efter i Danmark utståndet straff öfversändas till Sverige, för att ransakas för nämnda fårstölder kring Malmö och Lund.