Hundra år gamla nyheter...

TEORI OCH PRAKTIK.Roliga historier

Posted by Uffe Johansson 2018-02-16 15:50

Östgötaposten 1903-03-13

Blog image

A: "Jaså, din syster har slagit upp sin förlofning? På hvad sätt hade fästmannen försyndat sig?"
B: "Jo, hon predikade sparsamhet för honom både bitti och sent, men när han så skänkte henne en oäkta diamantring blef hon arg och slog upp med honom."På jakt efter en äkta man.Roliga historier

Posted by Uffe Johansson 2018-02-16 09:33

Östgötaposten 1907-07-01

Blog image

För en tid sedan skulle en dam vid namn Julia Weetsler i Melbourne gifta sig. Några timmar före vigseln fick hon emellertid veta, att brudgummen skamligen öfvergifvit henne och schappat sin väg, men som hon tyckes vara skapad af litet starkare stoff än damer i allmänhet, öfverlämnade hon sig ingalunda åt sorg och förtviflan, utan begaf sig genast ut på upptäcktsfärd efter den försvunne.
Hon följde den trolöse i spåren från Australien till Amerika och fann honom till slut i den lilla staden Allentown i Pennsylvanien, där hon på stående fot tvang honom att gifta sig med henne.

En ung banktjänsteman i London, som hade förlofvat sig med en förmögen äldre dam, rymde på själfva bröllopsaftonen till Paris och, sedan han fått reda på att hon upptäckt hans spår, därifrån till Italien, hvarest han slog sig ned i Neapel.
Olyckan ville emellertid att han där blef bestulen på alla pengar han hade med sig, och då hans brud upptäckte honom i ett ganska ynkligt tillstånd i ett hotell af lägsta rang, måste han gifva sig på nåd och onåd och finna sig i det oundvikliga.

Ett högtidsklädt brudpar infann sig en dag på rådhuset i den franska staden Issondon. Efter att ha uppläst vigsel- formuläret ställde borgmästaren först till mannen frågan om han ville taga den närvarande bruden till sin äkta maka. Till allmän häpnad svarade brudgummen efter ett ögonblicks eftersinnande:
— Nej. Mitt första äktenskap var ej af den art, att jag vågar ingå ett nytt.
— Men det borde ni väl ha varit på det klara med innan ni kom hit, utbrast borgmästaren. Ni måtte väl veta, hvad ni vill!
Brudgummen tvekade ett par minuter innan han med anmärkningen att det ej var för sent att godtgöra en dumhet lämnade rummet efterföljd af hela bröllopsskaran med bruden i spetsen.
Den vilda jakten drog gata upp och gata ned, och öfverallt stannade folk och skrattade. Till slut, när brudgummen tappade andan, infångades han af bruden, som så allvarligt förehöll honom hans beteende, att han följde henne tillbaka till rådhusset, där den afbrutna ceremonien fullbordades.

En liknande händelse tilldrog sig för några år sedan i Manchester. Bröllopsgästerna hade redan samlats i kyrkan, då brudgummen, hvars mod tydligen ej tålde offentlig pröfning, plötsligt sprang sin väg och tog sin tillflykt till en i närheten befintlig utskänkningslokal. Bruden och brudtärnorna följde honom likväl hack i häl. Under kroggästernas stora munterhet blef han tagen i kragen och inom några minuter förvandlad till äkta man.

För tre år sedan for ett ungt par af arbetsklassen åtföljdt af sina vänner till en kyrka i norra London for att där låta välsigna sitt förbund. Under vägen föllo några stickord, som retade brudgummen i så hög grad, att han förklarade, att han ej mer hade lust att gifta sig. Han sprang ur vagnen och tog till flykten. Bruden hoppade äfven ur och satte efter honom. Kapplöpningen var kort men spännande. Utgången hade kanske varit litet oviss, om ej gatutrafikanterna, i tanke att det var fråga om en tjuf, hade tagit fast den unge mannen och utlevererat honom åt hans sköna förföljarinna.

Ännu mer förtvinad var en ung fransk köpmans flykt från sin utvalda. Bröllopet skulle stå i Rouen, men i sista ögonblicket innan det viktiga steget var taget slet han sig lös från sin tillkommandes arm och sprang därifrån. Bröllopsskaran med bruden i spetsen förföljde honom genom stadens gator och slutligen stod man invid Seinefloden. När den unge mannen såg att ingen annan utväg fanns, kastade han sig i vattnet. De andra stannade på stranden, men bruden, som var god simmerska, kastade sig utan betänkande i floden. Brudgummen, hvars simkonst var hennes betydligt underlägsen, var på väg att gå till botten, då brudens starka arm tog fast honom och drog honom i land. Strax därefter bar det af till kyrkan, och bruden kunde i ordets sanna betydelse säga, att hon "fiskat" sig en man.En enda kautschukstämpel...Annons

Posted by Uffe Johansson 2018-02-16 08:10

Östgötaposten 1907-03-01

Blog image

En enda kautschukstämpel från John Fröberg, Finspong, skall öfertyga Eder, att detta fabrikat är bäst.

-------------------------------

Om John Fröberg på Wikipedia 2018-02-16: Fröberg övertog 1908 den av fadern 1879 grundade postorderfirman och stämpelfabriken John Fröberg i Finspång, som under Fröbergs ledning utvecklades till ett av landets mest kända postorderföretag. Efter första världskriget nedlades dock postorderrörelsen, under det att stämpelfabriken betydligt utvidgades, sedan företaget 1926 ombildats till AB John Fröberg. Förutom stämpelfabriken utvidgades senare rörelsen till att även omfatta pappersförädlingsindustri och tryckeri.

äkta DrufcognacAnnons

Posted by Uffe Johansson 2018-02-16 07:29

Östgötaposten 1896-09-18

Blog image

Till Salu.
Vid Kumla Spirituoashandel
säljes
äkta Drufcognac,
importerad frän staden Cogoac, till 2 kr. pr liter. Vid parti rabatt. Af den omtyckta Örnmärkets Cognac säljes 11 1/1 buteljer för 10 kr., 11 literbuteljer 15 kr. o. s. v. Glas och låda fritt. Alla Brännvlinasorter billigast. Reqvisitioner, åtföljda af liqvid expedieras genast och ställes till
A. A. Jansson, Gistad.Blodigt öfvervåld.Brott

Posted by Uffe Johansson 2018-02-15 14:55

Östgötaposten 1896-09-18

Blog image

På en krog i Köping uppstod i måndags afton ordvexling mellan 19-årige arbetaren C. A. G. Flank från Stockholm och smeden P. E. Blixt från Köping. Under ordvexlingen ristade E. med knif upp magen på B., så aft inelfvorna runno ut.

Läkarna ha förklarat, att det ioke är troligt, att B. kan räddas. F. har häktats och erkänt sig ha begått våldet, som skulle ha haft till orsak en föregående ordvexling på annat ställe.Märklig sjukdom.Medicin

Posted by Uffe Johansson 2018-02-15 14:49

Östgötaposten 1896-09-18

Blog image

Till Öres.-P:n meddelas:
En hos landtbrukaren N. P. Paulsson i V. Broby tjenande piga angreps i onsdags afton i förra veckan, då hon var ute på åkern och mjölkade korna, af en egendomlig sjukdom. Just som hon verkstält mjölkningen, föll hon i ett slags dvallik sömn.

Då hennes busbonde kom för att söka henne, stod hon uppe, men var utan sans, och hade fast i den ena kons tjuder. Med hr Paulssons och hans systers biträde ledsagades hon hem och nedbäddades samt föll då åter i dvala utan nämnvärda tecken till lif och låg sådan anda till fredagen derpå kl. 11 f. .m, då hon plötsligt uppvaknade vid full sans och frågade, hvar hon var och hvarför hon läg i sängen.

Doktor Abrahamson från Åstorp har konstaterat nerv- och delvis hjärtförlamning, samt tror, att hon läst för mycket. Hon brukade ofta läsa större delen af natten. Lektyren var "Stridsropet" och frälsningssånger.En storartad fabriksanläggning...Ekonomi

Posted by Uffe Johansson 2018-02-13 02:48

Östgötaposten 1896-09-18

Blog image
En storartad fabriksanläggning är för närvarande under utförande i Gislaved, skrifves till Smålands Allehanda. Det bolag, som för 72 000 kronor inköpt den ansenliga egendomen Gyllenfors med åtföljande fall i Nissan, ämnar nämligen uppföra en storartad gummifabrik, der under firma Svenska Gummilabriks Aktiebolaget tillverkning af allehanda gummiartiklar kommer att bedIrifvas under ledning af en rysk veikmästare hr Biranoff som redan vistats der några månader i och för vidtagande af förberedande åtgärder.

Att fabriken blir betydande bevisas redan af den ansenliga köpeskillingen, som väl närmast gafs för fallet. Det påstås, att fabriken kommer att sysselsätta 500 arbetare. Den kommer visserligen att ligga i Anderstorpi socken, men då den blir förlagd i Gislaveds omedelbara närhet tillför den naturligtvis byn betydande fördelar i form af ökad om- sättning o. s. v.

Byggnaden skall uppföras i 3 våningar, den nedersta af gråsten, de öfriga af tegel, och är arbetet redan så till vida påbörjadt, att man börjat rifva en del äldre byggnader, som nu få lemna plats för jätten.

----------------------------------------------------------------------------------

Not: Gislaveds gummifabrik grundades 1893 av bröderna Carl Gislow och Wilhelm Gislow, som startade tillverkning av bland annat gummistövlar och galoscher i Gislaved.

Gislaveds gummifabrik på Wikipedia.


Ledsam upptäckt.Nyheter

Posted by Uffe Johansson 2018-02-13 02:04

Östgötaposten 1896-09-18

Blog image
Från en fashionabel svensk badort berättar Sk. D. följande episod: En ung dam, fröken X., som genomgått ett pensionat i Lausanne och därefter af föräldrarne släppts ut i "marknaden", der hon ju med sin edukation, sina talanger och sitt fördelaktiga utseende borde kunna göra ett godt parti, kom till i fråga varande kurort i början af sommaren.

Af naturen svärmisk, blef hon det ännu mer, då hon, en ljuslockig Nordens dotter, fick synpå en ung, elegant, svartögd Söderns son — en italienare, närmare sagdt - med hvilken hon kunde tala franska: tala om glödande oranger, doftande mandellundar och underbart sköna månskensnätter.

Förhållandet blef allt intimare, så att det vardt en hel lång rad af rendezvouser och téte- á-téter dem emellan. Men så en dag, när de två älskande under ömma smekningar sutto i den lilla parken nedanför badhuset, öfverraskades de helt plötsligt af två polismän, hvilka utan vidare omständigheter häktade den italienske — ficktjufven.

Ty en sådan var han — den elegante signoren. Rodnande af blygsel och bestörtning, måste fröken X. samma dag med sina föräldrar anträda färden till sitt hem i —götland.