Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Röda korsets jästpulver

AnnonsSkapad av Uffe Johansson 2018-05-14 04:33
Östgötaposten 1895-11-22


En god julkaka erhålles, om man använder Röda korsets Jästpulver, hvilket under ett par tre års tid vunnit husmödrarnes alldeles särskilda hägn vid allt slags "småbak". Tillsäg i handelsboden, att Ni icke vill hafva något som förklaras vara "lika bra" eller "mycket bättre", utan helt enkelt detta favoritjästpulver, som nu ock säljes i små bleckburkar till 15 och 25 öre pr st.

Varumärket, en ekorre finnes å hvarje burk. Fullständig priskurant å alla våra artiklar erhålles på begäran gratis och franko.

Försäljning bos välsorterade specerihandlare och i fabriksboden, 13 Kungsgatan, Stockholm. Partiordres med högsta rabatt utföras direkt från fabriken, 13 Garfvaregatan. Tekniska Fabriken Röda korset, Stockholm. (208)

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post84

Cannabis till salu

AnnonsSkapad av Uffe Johansson 2018-05-02 08:36
Östgötaposten 1897-05-07


Maltos Cannabis,
bästa dietmedel för konvalescenter, mag- och bröstsjuka, säljes hos välsorterade specerihandlare och apotekare. (268)

----------------------------------------------Om patentmedicin, som exempelvis Maltos Cannabis, på Wikipedia.
"Den svenska exportsuccén Maltos-Cannabis". Tråd på forumet Flashback.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post71

Bli militär

AnnonsSkapad av Uffe Johansson 2018-04-02 09:38
Östgötaposten 1896-04-10


Nya Värfningsbyrån
i Linköping,
Repslagaregatan 29 (2 minuters väg från jernvägsstationen) antager rekryter på synnerligen fördelaktiga vilkor, för värfvade trupper af alla vapenslag, med inträde i tjenst den 1:a instundande November. Anmälan om inträde kan ske när som helst under åreta lopp och ju förr denna anmälan göres desto fördelaktigare för den sökande. Lönevilkoren äro: Städja från 30 till 65 kr., årlig lön från 72, 94, 120, 150 och 300 kr. jemte fri bostad, mat och full beklädnad. God skolutbildning m. m. För inställelse till aprobation erhålles fria resor. Närmare upplysning erhålles antingen genom personlig inställelse å byrån, som hålles öppen alla dagar, eller genom skriftvexling.

Linköping i Mars 1896.
(2571,86) Nya Värfningsbyrån.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post60

Prenumerera på Östgötaposten!

AnnonsSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 20:22
Östgötaposten 1915-01-22


Östgöta Correspondentens veckotidning
Östergötlands Veckoblad Östgöta-Posten
utkommer hvarje fredag i 2,500 ex. och innehåller sammandrag af veckans nyheter, landtbruksrön, småberättelser och följetong samt kostar för helt år endast
90 öre.
Sveriges billigaste veckotidning.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post37

Elektriska livbälte.

AnnonsSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 15:36
Östgötaposten 1899-09-08


Som vi alla veta håller elektriciteten på att blifva tidovarfvets största välsignelse och har allt mer börjat användas till hämmande af den oundvikliga dödens härjande framfart.

Men lider Ni och sökt hjelp förgafves, så förderfva icke Eder med medikamenter, när det är krafter som fattas och blodet bör renas, utan köp och profra Prof. Gulaumit Dovertowes äkta patenterade Elektriska lifbälte, som är i besittning af en stark Elektrisk-Galvanisk dragningskraft, som vid begagnande jemt och angenämt genomströmmar hela kroppen, renar blodet från giftiga och skadliga syror, skyddar mot epidemi och andra smittosamma sjukdomar.

Några timmars begagnande har ofta visat sig nog för att stilla svåraste plågor och lemnar hjelp för årslånga lidande.

Bland elektriska apparater kunna hvarken Tyska, Svenska, Engelska, Amerikanska bälten jemföras med Prof. Gulaumit Dovertows lifbälte då det gäller vederqvickelse för den lidande och helande för den sjuke, och att de återfört helsan till sådana, som stått vid grafvens brädd, vittna de många tusentals intyg.

De sjukdomar, mot hvilka Prof. Gulaumit Dovertows lifbälte med stor framgång användts och hvarigenom tusentals menniskor återfått helsan äro: Nervsvaghet, gikt och rheumatiska plågor, astma, kramp, fallandesot, lamhet, svaghet i köns- och matsmältningsorganerna, svimning, hufvud- och tand värk, susning för öronen, ögonsjukdomar, ofrivillig urinuttömning. hemmoroider, bleksot, kolik, sömnlöshet, hudutslag, lefver- och njurlidande, hysteri och melankoli, ryggvärk, influensa, kalla lemmar, tröga organer, qvinlig svaghet, nattliga polutioner.

Läkarimtyg medföljer hvarje bälte. Öfver 8,000 Intyg finnas frän personer som genom användandet af dessa bälten blifvit fullkomligt återställda fria sina lidande.

Pris pr bälte N:r 1 Kr 5:—. Bältet N:r 2 är på grund af sin nya konstruktion den sjuke menniskans läkare, och häfver fullkomligt menniskans plågor vid ofvannämda sjukdomar. Personer som förlorat helsa och kroppskrafter, böra begagna detta bälte, för att derigenom komma i åtnjutande af helsa och lifslust. Pris Kr. 10: -.

Bältena äro så tillverkade att de passa till hvarje person. Expediering sker mot efterkraf och förut sänd liqvid fraktfritt till närmaste postkontor.

Svenska Importaffären, Malmö.
Rikst 1312. Telegr. -adr Edikson.

Då i handeln förekomma värdelösa efterapningar torde ärade förbrukare nogsamt observera att denna inregistrerade firma är den enda i Skandinavien som i parti och minut försäljer äkta Elektriska lifbälte. Återförsäljare antagas på de platser vi ej förut äro representerade. Katalog gratis och franco. Vid rekvisition nämn denna tidning.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post29

Drick Salubrin, mot hosta...

AnnonsSkapad av Uffe Johansson 2018-02-25 10:46

Östgötaposten 1909-03-05Mot hosta och halskatarrer vinner originalfabrikatet Salubrin på grund af sin giftfrihet och de gynnsamma verkningar, det medför, oafbrutet ökad användning såsom det värdefullaste behandlingsmedel.

Det bör användas på sätt, som bruksanvisningen angifver, till inandning och gurgling. Mot hals- och bröstkatarrer användas därjämte värmande salubrinomslag, som, då de äro rätt anlagda, medföra gynnsammare verkan än något annat hittills kändt utvärtes medel.

Mot förkylning och influensa intages en å två teskedar Salubrin i ett dricksglas vatten, och de gynsamma verkningame af denna enkla kur framhållas af alla, som försökt den.

Varning! Särskildt för invärtes bruk är det af yttersta vikt tillse, att man ej erhåller orena och med gifter uppblandade efterapningar. Såsom exempel på, huru lättsinnigt folk låter inbilla sig, att allt, som utgifves vara Salubrin, verkligen är det, må anföras, att lönnkrögare — enligt hvad som nu ledts i bevis — användt salubriuflaskor med mina etiketter för försäljning af stora mängder spirituösa.

Erfarenheten visar för öfrigt, att det endast behöfves bereda underhaltiga efterapningar, tillsätta dem med bakteriegifter och utbjuda dem till högt pris, under förebärande att de äro bättre än Salubrin, för att locka köpare.

Salubrin tillhandahålles hos Fru Karin Dahlgren, Borgmästaregatan 6, Linköping.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Om Salubrin på Wikipedia.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post19

En enda kautschukstämpel...

AnnonsSkapad av Uffe Johansson 2018-02-16 08:10
Östgötaposten 1907-03-01


En enda kautschukstämpel från John Fröberg, Finspong, skall öfertyga Eder, att detta fabrikat är bäst.

-------------------------------

Om John Fröberg på Wikipedia 2018-02-16: Fröberg övertog 1908 den av fadern 1879 grundade postorderfirman och stämpelfabriken John Fröberg i Finspång, som under Fröbergs ledning utvecklades till ett av landets mest kända postorderföretag. Efter första världskriget nedlades dock postorderrörelsen, under det att stämpelfabriken betydligt utvidgades, sedan företaget 1926 ombildats till AB John Fröberg. Förutom stämpelfabriken utvidgades senare rörelsen till att även omfatta pappersförädlingsindustri och tryckeri.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post16

äkta Drufcognac

AnnonsSkapad av Uffe Johansson 2018-02-16 07:29
Östgötaposten 1896-09-18


Till Salu.
Vid Kumla Spirituoashandel
säljes
äkta Drufcognac,
importerad frän staden Cogoac, till 2 kr. pr liter. Vid parti rabatt. Af den omtyckta Örnmärkets Cognac säljes 11 1/1 buteljer för 10 kr., 11 literbuteljer 15 kr. o. s. v. Glas och låda fritt. Alla Brännvlinasorter billigast. Reqvisitioner, åtföljda af liqvid expedieras genast och ställes till
A. A. Jansson, Gistad.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post15