Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Mjöldryga...

MedicinSkapad av Uffe Johansson 2018-07-11 21:47
Östgötaposten 1898-08-19


Mjöldrygor finnes det, som vanligt under våta år, synnerligen godt om i rågen innevarande sommar.

Mjöldrygegiftet är ett af våra svåraste inhemska och kan, då döden icke blir en direkt följd af dess förtäring, orsaka lamhet, sinnesslöhet, blindhet m. m.

Då allmogen i allmänhet med synnerlig likgiltighet plär behandla dylik giftbemängd råg, torde ett varningens ord härvidlag icke torde vara ur vägen.

Mjöl, som är till någon myckenhet blandadt med mjöldrygor, får ett gulaktigt utseende samt en obehaglig lukt och smak, och det bröd, som bakas av dylikt mjöl, jäser med svårigheter och visar här och der violetta fläckar.

Det är i dubbel mening lönande att plocka rågen ren från mjöldrygor, ty oafsedt hygienen, köpas mjöldrygor med begärlighet å apotek och betalas ganska väl.


------------------------------------------------------------------

Mjöldryga på Wikipedia.
LSD på Wikipedia.
LSD åter på forskarnas bord. Allt om Vetenskap.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post90

Giftigt flugpapper.

MedicinSkapad av Uffe Johansson 2018-03-30 21:16
Östgötaposten 1897-08-13


För ett par dagar sedan inträffade i Normlösa socken, att en liten femång flicka så när fått sätta lifvet tll för det i handeln förekommande och i hemmen brukade röda, med en dödskalle märkta flugpapperet. Genom lämplig behandling enligt läkares föreskrift fick den lilla dock behålla lifvet.

Flugpapperet hade som vanligt lagts på en tallrik och öfvergjutits med sockervatten. Av detta sockervatten hade flickan förtärt hvarjemte hon söndertuggat och delvis utsugit saften ur en del af sjelfva papperet hvarefter snart förgiftningssymptom inträffade.

Vid sedermera företagen kemisk undersökning af papperet befans detsamma innehålla arsenik i betydlig mängd. 120 qvadratcentmeter av ett sådant papper befans vid undersökning i apoteket i Skeninge innehålla ej mindre än 49 milligram arseniksyrlighet eller nära 10 maximaldoser.

Genom stadsfiskal Alméns ingripande har i Skeninge allt dylikt i handelsbodar befintligt lifsfarligt flugpapper blifvit beslagtaget  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post51

Om spottkoppar.

MedicinSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 11:11
Östgötaposten 1899-09-08


Om spottkoppar höll provinsialläkaren d:r K. von Post vid läkaremötet i Ronneby ett lärorikt föredrag, hvaraf vi teferera följande:

Då vi i de flesta fall icke kunna veta om en hostande menniska har lungsot eller ej, och då lungsoten är så enormt utbredd, och då det slutligen är högst sannolikt, att äfven andra sjukdomar, såsom snufva, bröstkatarr, influensa, lunginflammation, halsfluss, difteri, skarlakansfeber, messling, kikhosta m. fl. kunna utbreda sig medels utspottadt slem, så blir det högst viktigt att söka förmå alla hostande och spottande menniskor att begagna spottkopp inomhus.

Men för att vi skola kunna nå detta mål är det ock nödvändigt att lämpliga spottkoppar konstrueras. De som nu finnas i handeln äro nämligen ej ändamålsenliga. Föredraganden hade dels uppstält en del fordringar på spottkoppar, dels äfven konstruerat några modeller till dylika, som förevisades. Det är omöjligt att konstruera en spottkopp duglig för alla ändamål; föredraganden hade sökt in skranka sig till trenne.

1) Väggkoppen, afsedd att sitta fast vid väggen och att endast aflyftas vid rengöring, för allmänna inrättningar, skolor och fabriker m. m. samt för vanliga boningsrum.

2) Handkopnen, afsedd att med handen lyftas och föras till munnen, för nattduksbordet samt tör boningsrum, fabriker och skolor m. m., till individuelt bruk.

3) Fickkoppen.

4) Väggkoppen för rörlig vägg, för jernvägar och ångbåtar, en modifikation af n:r 1.

Det väsentligt nya i de modeller föredraganden visade, var att de i stället för det bräckliga porslinet eller glaset tillverkats af helpressad metallplåt, att de i stället för att stå lösa på golfvet eller bordet, konstruerats att sättas fast vid väggen eller anbringas i hylsor på väggen eller vid nattduksbordet så att de ej lätt kunna slås omkull och alltid finnas till hands på bestämd plats och slutligen att de blifvit försedda med sjelfstängande lock, så att de ej behöfde stå der öppna och sprida vantrefnad genom att erbjuda den obehagliga åsynen af innehållet, samt utestänga flugor m. fl. som annars skulle kunna komma ned i dem och släpa med sig i rummet af innehållet.

Handkoppen var dessutom så inrättad, att den sängliggande sjuke kan spotta i den utan att såsom vid hittills brukliga koppar behöfva lyfta hufvudet från kudden och resa sig upp i sängen, en som man måste erkänna icke obetydlig förbättring, om man betänker att rörelser och ansträngning alltid medföra ökad hostretning vare sig det är fråga om lungsot eller vanlig bröstkatarr.

Kopparne tillverkas och försäljas af Eskilstuna stålpressningsaktiebolag.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post27

Epidemirapport.

MedicinSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 09:12
Östgötaposten 1899-06-23


Epidemirapport för halfmånaden 1—15 Juni 1899 enligt förste provinsialläkarens rapport till medicinalstyrelsen:

Skarlakansfeber: 2 fall i Linköping, 4 i Törnevalla. 11 i Ringarum och Valdemarsvik.
Difteri: 4 fall i Norrköping, 4 i Borg, 1 i Skällvik, 1 i Börrum, 1 i Horn.
Nervfeber: 1 fall i Nykil, 1 i Slaka.
Messling: gängse i länet.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post23

Patienter på lustresa.

MedicinSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 08:45
Östgötaposten 1899-06-23


Ett femtiotal patienter vid Vadstena hospital, åtföljda af vårdare, reste i lördags under ledning af öfverläkaren och hans fru ut till Omberg. Färden anträddes med morgontåget. Man stannade vid Ombergs station och tågade derifrån upp till Hjessatorget, der patienterna på bästa sätt muntrades med dans och lekar.

Så åt man middag "i det gröna", och lät de väldiga matsäckskorgarnes goda innehåll sig väl smaka. Derefter tågade skaran upp till utsiktstornet å Hjessan. Sjukvårdarne bjödo på musik: en spelade handklaver, en annan fiol, en blåste flöjt o. s. v. Så tog man sig en hurtig svängom under fröjd och gamman.

Eftermiddagen tillbragtes i öfrigt med promenader hit och dit på det vackra berget, och när det började att qvällas, kommo matsäckskorgarne åter fram, och den strykande aptiten gjorde sig på nytt gällande.

Med aftontåget kommo de lustresande åter till staden.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post21

Märklig sjukdom.

MedicinSkapad av Uffe Johansson 2018-02-15 14:49
Östgötaposten 1896-09-18


Till Öres.-P:n meddelas:
En hos landtbrukaren N. P. Paulsson i V. Broby tjenande piga angreps i onsdags afton i förra veckan, då hon var ute på åkern och mjölkade korna, af en egendomlig sjukdom. Just som hon verkstält mjölkningen, föll hon i ett slags dvallik sömn.

Då hennes busbonde kom för att söka henne, stod hon uppe, men var utan sans, och hade fast i den ena kons tjuder. Med hr Paulssons och hans systers biträde ledsagades hon hem och nedbäddades samt föll då åter i dvala utan nämnvärda tecken till lif och låg sådan anda till fredagen derpå kl. 11 f. .m, då hon plötsligt uppvaknade vid full sans och frågade, hvar hon var och hvarför hon läg i sängen.

Doktor Abrahamson från Åstorp har konstaterat nerv- och delvis hjärtförlamning, samt tror, att hon läst för mycket. Hon brukade ofta läsa större delen af natten. Lektyren var "Stridsropet" och frälsningssånger.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post13

En smula trollkarl.

MedicinSkapad av Uffe Johansson 2018-02-11 18:01
Östgötaposten 1901-07-26


En smula trollkarl. I tidskriften Helsovännen meddelar provinsialläkaren i Malmköping doktor Simon följande ganska lustiga bevis på, hur mången ännu vill att läkaren skall vara liksom en smula trollkarl.

Jag minnes min vördade lärare prof. Glas vid en lektion. Vi sutto 8 unge medicine kandidater högtidligt i halfcirkel kring professorn, och en patient efter den andra släpptes in. Så kom en tydligt ganska tät, men äfven tydligen ganska sjuk gumma in. Professorn lät efter sim vana en af oss taga reda pä gummans sjukiom och därefter ordinerade han medicin (det var fråga om en gammal magkatarr). Gumman fick ett recept, tackade, neg och höll på att gå, då professorn ropade henne tillbaka.

"Vänta lite", sade han, "Ni har ju får hemma!"

"Ja då, Ett årslam. Ja, bevars svarta? Ja, jag tror väl."

"Då skall gumman söka ut ett svart lamm utan hvit fläck; detta slaktas i nedan före soluppgången, men tyrdelas först, sedan solen gått upp".

Därpå kommo ytterligare underrättelser om anrättande af kött ocb soppa o. s. v. Gumman stirrade noga på professorn, ocb man såg, huru hon ansträngde sin stackars hjärna för att icke glömma en enda detalj. När hon gått, snusade gubben Glas.

"Ja, nu lär hon både färskt kött ocb soppa i 14 dagar. Det hade hon aldrig fatt på annat vis, ty både hon och hennes man äro värre noga, men hennes mage kan ej fördraga ström mingen, fläsket och potatisen, därföre var jag tvungen att nyttja litet humbug, annars hade jag inte lått henne att göra, som jag ville.

Gubben Glas var en hederman så långt från humbug, som solen från jorden, och hans ord den gången gjorde det skarpaste intryck; de äro säkert inbrända i hans åhörares minnen.

— Verlden vill bedragas och blir därföre bedragen, men den som vill veta sanningen och sätter värde därpå, han bör vara förvissad om, att han, såvidt möjligt, får veta den hos sin läkare.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post4