Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

En ny tid...

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-07-24 18:19
Östgötaposten 1898-08-19Tio timmar på dygnet. Vi måste ha en ny tidsindelning, påstå astronomerna, som beklaga sig öfver, att den nuvarande indelningen af dygnet i 24 timmar är oändamålsenlig. En tidsindelning på 10 timmar skulle vara vida att föredraga, mena de.

På den stora astronomiska kongress, som lär skola hållas i Paris under verldsutställningen år 1900, skall derför ett nytt slags ur framläggas för herrar astronomer.

Detta urs tafla är indelad i 10 timmar. Kl. 10 motsvarar vår nuvarande midnatt kl. 12, kl. 5 är middag. Hvarje timme indelas i 100 minuter och hvarje minut i 100 sekunder. Dygnet, som nu har 86,400 sekunder, kommer allt så efter den nya beräkningen att få precis 100 tusen sekunder. Sekunden blir således ännu kortare än nu.

I nästan hela verlden beräknas tiden med 2 gånger 12 timmar i dygnet. Blott i Italien och delvis i Belgien räknar man med en gång 24 timmar. Här är midnatt kl. 24, middag kl. 12. En qvart öfver 18 år alltså på vårt svenska ur en qvart öfver 6 e. m.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post92

Äntligen, elbilar...

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-06-01 01:00
Östgötaposten 1901-03-22


Edisons nya ackumulator
- han kallar den Storage Battery — skulle, skrifves det från Newyork, lämpligen kunna liknas vid ett stort fat, som bekvämt kan transporteras hvart man vill och lika lätt kan användas till kraft- som till ljuskälla. Abonnemang på en dylik ackumulator skall stilla sig så billigt, att hvarje familj skall kanna bannlysa gas och kol från sitt hus och i stället ha elektriskt ljus och elektrisk värme och aldrig behöfva frukta att rök eller os eller andra med vanlig eldning följande olägenheter i sina rum.

Ångbåtarna skola framdeles i stallet för kol intaga ackumulatorer, hvilka skola upptaga afsevärdt mindre utrymme än kolförrldet. Spårvagnar och tåg skola likaledes komma att drifvas uteslutande med ackumulatorer. I fabrikerna skall lagerbatteriet ersätta ångmaskinen. Landtbrukarne skola icke mer behöfva några lokomobiler, hästar eller oxar, utan allt maskineri skall drifvas med elektricitet, hvarmed äfven följer den fördelen, att man när som helst förfogar öfver elektriskt ljus.

Så långt reklamen för Edisonackumulatorn. Huruvida uppfinningen praktisk skall rättfärdiga dessa stora löften och framför allt icke ställa sig för dyr blir en fråga, som får vänta på sitt svar till i höst, då de nya ackumulatorerna skola införas i marknaden i Newyork.

----------------------------
Om ackumulatorer på Wikipedia.
Om Edison på Wikipedia.
Ackumulator på Biltema.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post88

Elektriska lampor på bondgården

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-05-13 21:40
Östgötaposten 1898-10-28


Elektriskt ljus på landsbygden. Hos hr K. Pettersson i Broby, Skepsås socken, har nyligen införts elektrisk belysning genom kraft från en liten närbelägen qvarn. Lampornas antal är 22, deribland dock flera s. k. vexellampor, så anordnade, att när en släckes, tändes en annan. Detta emedan kraften ej är tillräcklig tör dem alla på en gång.

Redan detta, att en vanlig, om också större, bondgård så följer med sin tid, att den skaffar sig elektrisk belysning, är ju anmärkningsvärd, men helt enkelt märkligt är att dynamo, ledningar, instrumentering och snart sagdt alltsammans, är gjordt på stället, af gårdens mjölnare; det hela fungerar fullt tillfredsställande.

Vederbörande hushållsgille bör vid första lämpliga tillfälle ha en så praktisk karl som denne Broby elektricitetsmästare i minne, menar en meddelare till Ö C.

-------------------------------------

Sveriges elektrifiering.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post79

Strålande: Elektriskt ljus!

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 01:54
Östgötaposten 1897-01-15


Landskyrka med elektriskt ljus. Till Ö. C. skrifves: I elektriskt ljus strålade Virserums kyrka vid ottesångsgudstjensten trettondedagen. Tre större båglampor om 5- á 600 normalljus hvardera voro anbragta i kyrkans midt, hvarifrån de vanliga ljuskronorna voro för tillfället undanskaffade.

Från praktisk synpunkt sedt var anordningen god, ity att man var alldeles obesvärad af den annars så intensiva röken från stearinljusen. Men det gammaldags, högtidliga, som ligger i åsynen af de många ljusen, här omkring 900, var borta, hvarför nog hos många den rätta "julstämningen" saknades.

Och skulle församlingen besluta sig för att låta anbringa elektrisk belysning, i sin kyrka, vore detta af flera skäl nyttigt och ändamålsenligt, men onekligen skulle man komma att erfara en känsla af saknad efter de gamla kära julljusen.

Ryktet om den anordning, som för dagen var träffad, hade spridt sig åt olika håll, hvarför kyrkan var till trängsel fyld af men menniskor.

---------------------------------------------

Virserums kyrka på Wikipedia.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post75

Den ständigt växande rikstelefonen...

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-03-02 22:34
Östgötaposten 199-01-26


Den ständigt växande rikstelefonen räknade vid senaste årsskiftet i linier omkring-11,100 km. samt i förbindelseledningar omkring 43 600 km. Antalet telefonapparater utgjorde omkring 45,000.

Under år 1898, det senaste för hvilket, enligt hvad ofvan är nämnt, fullständig statistik blifvit upprättad, har antalet telefonexpeditioner uppgått till 96 632 726, deraf 513,774 utgjorts af telefonerade telegrammer samt åter- stoden af samtal.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post49

Uppfinningar och rön.

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-03-01 23:55
Östgötaposten 1899-09-15


Uppfinningar och rön. Nya knallsignaler. Med knallsignaler betecknas inom jernvägstekniken med explosivt ämne fylda dosor, hvilka anbringas å rälerna vid tilfällen då det gäller att varsko eller stanna ett bantåg utan att dess personal är på förhand derpå förberedd.

Genom den knall som uppstår då jernvägsfordonet krossar knalldosan väckes tågpersonalens uppmärksamhet, och det - åligger då denna att bringa tåget till "stopp". I en uppsats i Mittheilungen über Gegenstände des Artilleri und Geniewesens offentliggöres resultatet af omfattande undersökningar som den tekniska militärkomitén i Österrike gemensamt med representanter för jernvägsförvaltnigen utfört i fråga om ändamålsenligheten af de i Öster rike-Ungern nu använda knallsignaler for jernvågar.

Undersökningen åsyftade företrädesvis:
1) säkerhet för explosion vid vanlig transport och motståndsförmåga mot atmosfärens inflytande;
2) tillförlitligt funktionerande, då explosion skall ega rum och tillfredsställande akustisk verkan samt
3) möjligast ringa vidd för sprängdelarnes spridning vid explosionen.

Fordringarna 1) och 2) uppfylla de vid österrikiska banorna använda knallsignalerna, "modell 1894", från firman Sellier och Ballot, under det att dessa i fråga om 3) icke befunnits tillfreds- ställande, ithy att jernvägspersonal skadats ända på ett afstånd af 50 meter.

Knalldosan är så tillvida egendomlig, som en särskild, lättantändlig och i ett litet glasrör innesluten tändsats finnes placerad i dosans midt, under det att till höger och venster derom 8 små kopparrör äro anbragta och försedda med knallsats.

Då knalldosan öfverköres exploderar genom krossandet af glasröret tändsatsen och derigenom jemväl knallsatsen. För att uppfylla betingelsen i punkt 3) föreslås en säkerhetsmanantel bestå ende af ett yttre och ett inre hölje af vågigt jernbleck, hvars mellanrum fylts med filt.

Denna skyddsmantel Hindrar fullkomligt skälfvornas kring spridande åt sidan och begränsar detsamma i längdökningen till en vinkel mindre än 15 grader, utan att knallens verkan väsentligen minskas.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post44

Viktiga uppfinningar på mejerihandteringens område...

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-02-11 05:37
Östgötaposten 1901-07-26


Viktiga uppfinningar på mejerihandteringens område synes d:r O. F. Echstadt i Göteborg hafva gjort.

Inom mejerilektionen å landtbruksmötet i Gefle, redogjorde nämhngen d:r E. för en af honom uppfunnen metod att konservera grädde genom att hälla den i kärl, som hermetiskt tillslutas genom därför konstruerade lock till gräddkärlen, som sedan nedsättas i kokande vatten, tills grädden bringas till kokning. På så sätt konserverad grädde håller sig frisk under en lång tid. Det är lätt att inse hvilket värde denna metod kan få för mejerihandteringen i Norrland, där de otillfredsställande kommunikationerna lägga hinder i vägen för insamling at mjölken till mejerierna på vanlig väg.

D:r Eiohstädt hade vidare experimenterat med att på ett enkelt sätt rena mjölk medels tillsättande af ett särskildt beredt träkolspulver, -som hvarken svärtar eller orenar mjölken, men fullkomligt borttager koknings-, ladugårds- ooh rotfruktssmak.

Härigenom skulle alltså bl a. pasteuriserad mjölk kunna återgifvas dess naturliga smak. Visserligen hade experimentet blott uppförts på ett laboratorium, men d:r E. hoppades, att det skulle finnas för saken intresserade personer, som i större skala ville utföra praktiska försök, i hvilket han förklarade sig villig till handagå med alla nödiga råd ooh upplysningar.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post2