Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?

Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O

Den ständigt växande rikstelefonen...

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-03-02 22:34
Östgötaposten 199-01-26


Den ständigt växande rikstelefonen räknade vid senaste årsskiftet i linier omkring-11,100 km. samt i förbindelseledningar omkring 43 600 km. Antalet telefonapparater utgjorde omkring 45,000.

Under år 1898, det senaste för hvilket, enligt hvad ofvan är nämnt, fullständig statistik blifvit upprättad, har antalet telefonexpeditioner uppgått till 96 632 726, deraf 513,774 utgjorts af telefonerade telegrammer samt åter- stoden af samtal.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post49

Uppfinningar och rön.

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-03-01 23:55
Östgötaposten 1899-09-15


Uppfinningar och rön. Nya knallsignaler. Med knallsignaler betecknas inom jernvägstekniken med explosivt ämne fylda dosor, hvilka anbringas å rälerna vid tilfällen då det gäller att varsko eller stanna ett bantåg utan att dess personal är på förhand derpå förberedd.

Genom den knall som uppstår då jernvägsfordonet krossar knalldosan väckes tågpersonalens uppmärksamhet, och det - åligger då denna att bringa tåget till "stopp". I en uppsats i Mittheilungen über Gegenstände des Artilleri und Geniewesens offentliggöres resultatet af omfattande undersökningar som den tekniska militärkomitén i Österrike gemensamt med representanter för jernvägsförvaltnigen utfört i fråga om ändamålsenligheten af de i Öster rike-Ungern nu använda knallsignaler for jernvågar.

Undersökningen åsyftade företrädesvis:
1) säkerhet för explosion vid vanlig transport och motståndsförmåga mot atmosfärens inflytande;
2) tillförlitligt funktionerande, då explosion skall ega rum och tillfredsställande akustisk verkan samt
3) möjligast ringa vidd för sprängdelarnes spridning vid explosionen.

Fordringarna 1) och 2) uppfylla de vid österrikiska banorna använda knallsignalerna, "modell 1894", från firman Sellier och Ballot, under det att dessa i fråga om 3) icke befunnits tillfreds- ställande, ithy att jernvägspersonal skadats ända på ett afstånd af 50 meter.

Knalldosan är så tillvida egendomlig, som en särskild, lättantändlig och i ett litet glasrör innesluten tändsats finnes placerad i dosans midt, under det att till höger och venster derom 8 små kopparrör äro anbragta och försedda med knallsats.

Då knalldosan öfverköres exploderar genom krossandet af glasröret tändsatsen och derigenom jemväl knallsatsen. För att uppfylla betingelsen i punkt 3) föreslås en säkerhetsmanantel bestå ende af ett yttre och ett inre hölje af vågigt jernbleck, hvars mellanrum fylts med filt.

Denna skyddsmantel Hindrar fullkomligt skälfvornas kring spridande åt sidan och begränsar detsamma i längdökningen till en vinkel mindre än 15 grader, utan att knallens verkan väsentligen minskas.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post44

Viktiga uppfinningar på mejerihandteringens område...

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-02-11 05:37
Östgötaposten 1901-07-26


Viktiga uppfinningar på mejerihandteringens område synes d:r O. F. Echstadt i Göteborg hafva gjort.

Inom mejerilektionen å landtbruksmötet i Gefle, redogjorde nämhngen d:r E. för en af honom uppfunnen metod att konservera grädde genom att hälla den i kärl, som hermetiskt tillslutas genom därför konstruerade lock till gräddkärlen, som sedan nedsättas i kokande vatten, tills grädden bringas till kokning. På så sätt konserverad grädde håller sig frisk under en lång tid. Det är lätt att inse hvilket värde denna metod kan få för mejerihandteringen i Norrland, där de otillfredsställande kommunikationerna lägga hinder i vägen för insamling at mjölken till mejerierna på vanlig väg.

D:r Eiohstädt hade vidare experimenterat med att på ett enkelt sätt rena mjölk medels tillsättande af ett särskildt beredt träkolspulver, -som hvarken svärtar eller orenar mjölken, men fullkomligt borttager koknings-, ladugårds- ooh rotfruktssmak.

Härigenom skulle alltså bl a. pasteuriserad mjölk kunna återgifvas dess naturliga smak. Visserligen hade experimentet blott uppförts på ett laboratorium, men d:r E. hoppades, att det skulle finnas för saken intresserade personer, som i större skala ville utföra praktiska försök, i hvilket han förklarade sig villig till handagå med alla nödiga råd ooh upplysningar.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post2