Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?

Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Blodsdrama i Vimmerby

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-03-30 23:48
Östgötaposten 1897-08-13


Man som söker mörda sin hustru. (Bref till Östgöta Corresp.)

Sent på qvällen sistlidne fredag, den 6 Augusti, hade 38-årige skomakaren Gustaf Adolf Dahl och hans 35 åriga hustru Selma Dahl. född Wärme, hemkommit från ett bönemöte uti den s. k. Waldenströmska kyrkan eller Salemskapellet i Wimmerby.

Dahl, som på senare tiden varit något besynnerlig och ej brytt sig om att arbeta eller tillse sin familj, föreföll på bönestunden också konstig. Hustrun och några vänner till familjen införde då Dahl till vaktmästarens bostad i kapellet. D. kom då åter till sig. En stund derefter föreföll han åter lugn.

Uti sällskap med förre kaptenen F. Broms, frireligiös, begaf sig Dahl till sitt hem i handlanden S. Granqvists gård vid storgatan i Vimmerby. Dahls hustru följde äfven med hem. Vid gårdsporten sade Broms godnatt åt makarne Dahl.

Men nu utspelades ett sorgligt drama, ett af dessa hemska blodsdåd, som vid sekelsintet allt tätare förekomma. Klockan var öfver 10 på qvällen, så att det var mörkt och gårdsfolket hade gått till hvila.

Inkomna i sin bostad, belägen å öfre våningen inåt gården uti Granqvists tomt (en byggnadskomplex, hvaruti bo flere familjer), hade makarne Dahl kommit uti ordvexling, dervid troligen hustrun förebrått mannen för oerdentligt lefnadssätt samt hans liknöjdhet att vårda sig om familjen.

Uppretad öfver hustruns yttrande, hade Dahl fattat en skomakareknif, med hvilken han svårt högg hustrun i hals, ansigte och å händerna. Qvinnan, likasom mannen af stark kroppsbyggnad, hade sökt värja sig emot den rasande samt lyckats komma ut igenom dörren och till förstugan, men mannen hade slitit henne in igen och fått omkull henne på golfvet, i afsigt att mörda henne. Då hade Granqvist med flere närboende hört bullret och tillskyndade. Den af Dahl hasplade dörren ryckte de upp.

Nästan död eller till utseendet liflös simmande i sitt blod, låg hustru Dahl på golfet; mannen stod ofvanför sitt offer.

Läkare tillkallades genast, och hustru Dahl fordes i döende tillstånd till Vimmerby sjukhus, der såren rengjordes samt hopsyning och förbindning af de samma verkstäldes. Förutom flere större och mindre sår, hvarigenom stor blodförlust egt rum, var nacken bakifrån och framåt venstra sidan af halsen genomskuren intill halskotorna.

Rent af rysligt var detta stora, ohyggligt gapande sår att skåda. I lördags middag, då detta skrefs, lefde hustru Dahl, men föga hopp fans om hennes räddning.

Mannen häktades genast, i afbidan på ransakning inför rådhusrätten. Han föreföll ganska likgiltig öfver det skedda och svarade på tillfrågan om den hemska gerningen:
"Ja, det bar jag gjort!

Makarne Dahl ha 4 minderåriga barn, som tillsvidare omhändertagits af slägtingar.

Genom lättja och oordentligt lefnadssätt har häktade Dahl, som eljest är skicklig skomakare och godt kunnat försörja sig och familj, kommit på obestånd. Detta i förening med alkoholism och kanske religiöst grubbleri och ruelse torde vara orsaken till den hemska gerningen.

De som närmare känna mannen Dahl anse, att han ibland varit svagsint. En gång, för några år sedan, försökte han begå sjelfmord genom att dränka sig, men hindrades derifrån.

Dahl är född i Hallingebergs socken och hustrun i Rumskulla socken, Kalmar län. Under flere års tid ha de bott i Vimmerby.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post55

10-årig mördare...

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-03-30 21:37
Östgötaposten 1987-08-13


Vildsint pojke.
Två små gossar, den ene 10 och den andre 6 år gammal, sutto häromdagen vid Stengården, skrifver en meddelare från Kjellstorp till Skånska Aftonbladet, och lekte.

Friden var snart störd och oenighet uppstod om någonting, hvarvid den större helt plötsligt drager upp en knif och tillfogar dermed sin lekkamrat ett större sår i magen så att inelfvorna blottades. Den lille fördes genast till läkare och förbands, men föga hopp finnes att han skall kunna räddas till lifvet.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post53

Ficktjuvar i Söderköping.

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-03-30 21:22
Östgötaposten 1897-08-13


Flere fickstölder begingos under månadsmötet i Söderköping i onsdags f. v. Det vill nästan synas, som om ett band ficktjuvar gästat staden. En fru blef bestulen på 1:70 och en annan på 11:50. Från en kreaturshandlare stulos 35 kr. och från ännu en fru 19 kr. På en ölstuga vid Hagatorget bestals en arbetare på 11:50.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post52

Rånmord. Ett uppskakande drama.

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-03-02 14:11
Östgötaposten 1900-01-12


Rånmord. Ett uppskakande drama.

Tomelilla den 8 Jan.

En 81-årig åbo O. Bertilsson i Stenby af Bergstads socken blef i natt mördad i den stuga, han jemte sin dotter Bengta bebodde.

Då de frampå morgonen vaknade, sågo de ljus utanför stugan och, fruktande tjufvar, stego de upp. I Detsamma inträngde en maskerad mansperson genom fönstret och begärde pengar. Den gamle grep då en jernbetsman, hvilken dottern snart ryckte till sig och med hvilken hon tilldelade den inkommande ett slag.

En förtviflad strid uppstod, hvarunder Bengta blef illa tilitygad genom slag i ansigtet och knivhugg i venstra armen. Då hon kom lös rusade hon ut men möttes dervid af 3 manspersoner, hvilka kullslogo henne.

På hennes rop försvunno bofvarne och Bengta sprang till grannarne. Då hon åtföljd af dessa återkom till stugan, drog den gamle sin sista suck, der han låg med nedblodade kläder samt blodig på händer och i ansigtet.

Botven, som nu var försvunnen, hade icke medtagit den penningsumma å 3,837 kr., som Bertilsson på tretton- dagsafton uppburit efter sin aflidna hustru och som förvarades i en låst byrålåda.

I stugan hade mördaren qvarlemnat en mössa och en käpp.
Mördaren spårad?

Tomelilla den 10 Jan. Det mystiska mordet i Stenby är fortfarande inhöljdt i dunkel. Från den närbelägna byn Tryde meddelas, att i måndags på f. m. en person visat sig der med förband om pannan och ett förvirradt utseende.

Såret uppgaf han vara efter en finne. Man sätter dock mannens uppträdande i förbindelse med mordet.

Doktor Lindeberg i Tomelilla, som verkstält medicolegal besiktning å Berthilssons lik, anser, att B. ej aflidit på grund af yttre våld.

Något blod har visserligen utrunnit ur mun och näsa, men några sår eller blånader stå ej att upptäcka på hans kropp. Doktor Lindeberg förmenar, att Berthilsson ej ihjelslagits, utan blifvit skrämd till döds.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post47

Bråkmakare i Kisa.

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-03-01 08:19
Östgötaposten 1910-04-15


De vid Kisa gjuteri och mek. verkstad nyvengagerade arbetarna tyckas ännu terrorisera det eljes lugna samhället genom sina bravader på kvällar och nätter. Otrefligt har det förut varit att råka dessa gynnare ute sent, men nu tycks saken anta allvarligare proportioner, skrifves till Ö. C.

I fredags f. v. öfverföllo de nattpolisen, som blef illa åtgången. Bl. a. slogs hans kontrollur sönder med en påk. Natten därpå arrangerade samma arbetare ett lifligt slagsmål med några plåtslagare, hvilka förut bjudits på brännvin. I måndags öfverfölls en handelsresande. Dessutom hafva bråkmakarna lösbrutit i marken fastsatta bänkar vid kyrkskolan och kastat dem på kyrkogården, utslagit fönsterrutor etc.

Polisförhör om det passerade har hållits af t. f. kronolänsman Eric Holmstedt och torde detsamma få rättsligt efterspel för vederbörande.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post39

Hvad de syriska tiggarna samla in i Sverige.

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 19:35
Östgötaposten 1910-04-08


Hvad de syriska tiggarna samla in i Sverige. Direktören vid kronohäktet i Ystad, G. Holmer, varnar i Ystads Allehanda för de s. k. syriska tiggare som alltsomoftast stryka fram genom Sverige. Han har nämligen funnit att de bland dessa tiggare hvilka häktats för lösdrifveri och införts till Ystadsfängelset medfört rätt afsevärda penningebelopp, i tre uppräknade fall respektive 394 kr. 80 öre, 368 kr. 68 öre och 254 kr. 86 öre.

De senast införpassade båda personerna medförde visserligen ej mer än respektive 4 kr. 40 öre och 11 kr. 9 öre, men anledningen härtill torde vara att en vaken länsnsman inom Färs härad i tid satte p för deras vidare irrfärder i vårt land.

Utom de kontanter dessa främlingar medfört ha de dessutom innehaft åtskilliga postkvitton a penningförsändelser, hvilket allt visar att affärerna varit lönande. Utan tvifvel återvända dessa gynnare med ett kapital som sätter dem i stånd att förvärfva sig ett eget hem, ett onekligen både enkelt och bekvämt sätt att lösa deras egna hemsfråga.

De legitimerande "vittnesbörd" dessa tiggare äro försedda med och som angifva sig vara utfärdade af en biskop eller en missionär i tiggarnes hembygd, äro nästan alla till sitt innehåll i det närmaste lika och fabriceras antagligen af någon internationell svindlatliga.

Harm och förtrytelse griper sinnet, slutar hr Holmer sin skrifvelse, då man ser hur en massa lättroget folk skänker bort sina penningar till dylika personer af det mest tvifvelaktiga slag och då man på samma gång vet hur detta folk kniper om penningpungen då det gäller att ge en slant till något nödens barn i vårt eget land.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post36

Den lille äfventyraren II.

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 17:46
Östgötaposten 1897-10-22


En försigkommen 12-åring. En 12-årig gosse, son till en arbetare i Vesterås, företog sig, säger V. L. T., häromdagen en på samma gäng sorglig och tragikomisk äfventyrarfärd. Hvarje sommar brukar han få gästa hos sin mormor i Isätra, och det var härifrån han gjorde en afstickare till Sala stad. Kommen dit klef han djärft upp i stadshotellet och begärde att få hyra rum å sin fars "ingeniör Blomqvists i Enköping" räkning. Emellertid voro alla rum upptagna, hvarför han begaf sig till ett privathotell vid Rådmansgatan med samma begäran.

Här blef den också uppfylld, och han fick mat och kaffe och logi öfver natten och allt hvad han önskade. Men så skulle vår unge man bege sig ut och göra affärer. Till den ändan styrde han kosan till Erikssons missionsbokhandel, där han hälsade från pappa, som nu blifvit "häradshöfding Uggla i Vesterås", talade om att han var på besök hos en ansedd familj i staden och bad att få köpa en kamera. Och pappa skulle naturligtvis komma in och betala sedan. Han verkade så trovärdig att han fick en kamera för 7 kronor.

Nu kom den unge äfventyraren på den idéen att han skulle ha ett gevär och begaf sig därför till Jonssons järnhandel. Här var han son till "baron Uggla i Vesterås". Men nu begaf det sig icke bättre än att inne i butiken befann sig en herre, som på det ofvannämnda privathotellet hört honom kalla sig Blomqvist. Han frågade därför pojken hur detta hängde ihop, med påföljd att den lille äfventyraren hastigt och lustigt slank ut ur dörren, genast färdig att uppsöka en annan marknad.

Det var urmakare Landqvist. och där hälsade han från "ingeniör Blomqvist" och bad att få två ur till påseende. Men då urmakaren icke kände någon ingeniör med det namnet, och då pojken till på köpet som hans bostad uppgaf ett nummer, som råkade vara obebyggdt, fick han inte sin vilja fram. Äfventyraren begaf sig då till urmakare Blomqvist, presenterade sig som en son till "ingeniör Blomqvist i Enköping", visade att han köpt en kamera och sade sig nu behöfva en klocka för att kontrollera huru länge plåtarna legat i blöt. Men då biträdet i butiken visste att någon sådan ingeniör icke fanns, blef han nekad. Hvarpå 12-åringen smet ut och i stället begaf sig till guldsmed Sundberg.

Under tiden hade emellertid den förstnämnda urmakaren underättat polisen om saken. I guldsmedsaffären ville han prompt köpa en silfverkedja på sin pappas räkning. Pappan var nu "ingeniör Blomkvist vid Sala maskinfabrik". Men biträdet i butiken ville ha en skriftlig rekvisition. Ja, det skulle han gärna skaffa. Han gick alltså sin väg och kom snart tillbaka med en lapp, på hvilken det stod skrifvet: "Kann jag få en klockkedja af silfver. P. J. Blomkvist. John har fått löfte att få en han och. Tullgatan 12."

Det var naturligtvis inte svårt för butiksbiträdet att genomskåda bedrägeriet. I samma ögonblick kom missionsbokhandlaren och polisen. Pojken smet nu ut efter att ha gjort ett misslyckadt försök att olofligen stoppa på sig en klockkedja. Utkommen på gatan blef han anammad af polisen, fråntagen kameran och förd till polisstationen, där han fick en ordentlig och allvarsam skrapa, hvarefter den lille äfventyraren blef hemskickad till sin mormor igen.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post32

En 11-årig modermördare.

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 11:19
Östgötaposten 1899-09-08


En ohygglig tilldragelse inträffade för ett par dagar sedan i London, i det en 11 års gosse mördade sin egen mor. De närmaste omständigheterna äro följande:
Gossen bodde med sin mor i ett af stadens fattigqvarter;fadern var okänd.

Hittills hade modern behandlat sin son någorlunda väl, men så fick hon nyligen en "god vän", och från det ögonblicket blef gossen försummad. Modern tillbragte hela dygnet tillsammans med sin älskare; ibland var hon borta i flera dagar, och gossen måste då tigga sin föda hos grannarne. När hans mor och hennes älskare någon enda gång voro hemma, stängdes gossen in och blef dessutom ofta misshandlad. Derigenom uppspirade hos honom ett dödligt hat icke blott till moderns älskare, utan älven till modern sjelf, och detta gaf sig nyligen ett förfärligt utryck.

Då modern här om natten kom hem från en af sina nattliga utflyter lade sig den 11-årige gossen på lur i hennes sofrum, och så snart hon somnat kastade han sig öfver henne och — strypte henne.

Då man om morgonen kom till, fann man gossen sofvande bredvid sängen, der hans moder låg. Han visar intet spår af ånger, utan beklagar blott att han icke också kunde komma åt att röja älskaren ur vägen.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post28
« FöregåendeNästa »