Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?

Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O

Hvad de syriska tiggarna samla in i Sverige.

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 19:35
Östgötaposten 1910-04-08


Hvad de syriska tiggarna samla in i Sverige. Direktören vid kronohäktet i Ystad, G. Holmer, varnar i Ystads Allehanda för de s. k. syriska tiggare som alltsomoftast stryka fram genom Sverige. Han har nämligen funnit att de bland dessa tiggare hvilka häktats för lösdrifveri och införts till Ystadsfängelset medfört rätt afsevärda penningebelopp, i tre uppräknade fall respektive 394 kr. 80 öre, 368 kr. 68 öre och 254 kr. 86 öre.

De senast införpassade båda personerna medförde visserligen ej mer än respektive 4 kr. 40 öre och 11 kr. 9 öre, men anledningen härtill torde vara att en vaken länsnsman inom Färs härad i tid satte p för deras vidare irrfärder i vårt land.

Utom de kontanter dessa främlingar medfört ha de dessutom innehaft åtskilliga postkvitton a penningförsändelser, hvilket allt visar att affärerna varit lönande. Utan tvifvel återvända dessa gynnare med ett kapital som sätter dem i stånd att förvärfva sig ett eget hem, ett onekligen både enkelt och bekvämt sätt att lösa deras egna hemsfråga.

De legitimerande "vittnesbörd" dessa tiggare äro försedda med och som angifva sig vara utfärdade af en biskop eller en missionär i tiggarnes hembygd, äro nästan alla till sitt innehåll i det närmaste lika och fabriceras antagligen af någon internationell svindlatliga.

Harm och förtrytelse griper sinnet, slutar hr Holmer sin skrifvelse, då man ser hur en massa lättroget folk skänker bort sina penningar till dylika personer af det mest tvifvelaktiga slag och då man på samma gång vet hur detta folk kniper om penningpungen då det gäller att ge en slant till något nödens barn i vårt eget land.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post36

Den lille äfventyraren II.

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 17:46
Östgötaposten 1897-10-22


En försigkommen 12-åring. En 12-årig gosse, son till en arbetare i Vesterås, företog sig, säger V. L. T., häromdagen en på samma gäng sorglig och tragikomisk äfventyrarfärd. Hvarje sommar brukar han få gästa hos sin mormor i Isätra, och det var härifrån han gjorde en afstickare till Sala stad. Kommen dit klef han djärft upp i stadshotellet och begärde att få hyra rum å sin fars "ingeniör Blomqvists i Enköping" räkning. Emellertid voro alla rum upptagna, hvarför han begaf sig till ett privathotell vid Rådmansgatan med samma begäran.

Här blef den också uppfylld, och han fick mat och kaffe och logi öfver natten och allt hvad han önskade. Men så skulle vår unge man bege sig ut och göra affärer. Till den ändan styrde han kosan till Erikssons missionsbokhandel, där han hälsade från pappa, som nu blifvit "häradshöfding Uggla i Vesterås", talade om att han var på besök hos en ansedd familj i staden och bad att få köpa en kamera. Och pappa skulle naturligtvis komma in och betala sedan. Han verkade så trovärdig att han fick en kamera för 7 kronor.

Nu kom den unge äfventyraren på den idéen att han skulle ha ett gevär och begaf sig därför till Jonssons järnhandel. Här var han son till "baron Uggla i Vesterås". Men nu begaf det sig icke bättre än att inne i butiken befann sig en herre, som på det ofvannämnda privathotellet hört honom kalla sig Blomqvist. Han frågade därför pojken hur detta hängde ihop, med påföljd att den lille äfventyraren hastigt och lustigt slank ut ur dörren, genast färdig att uppsöka en annan marknad.

Det var urmakare Landqvist. och där hälsade han från "ingeniör Blomqvist" och bad att få två ur till påseende. Men då urmakaren icke kände någon ingeniör med det namnet, och då pojken till på köpet som hans bostad uppgaf ett nummer, som råkade vara obebyggdt, fick han inte sin vilja fram. Äfventyraren begaf sig då till urmakare Blomqvist, presenterade sig som en son till "ingeniör Blomqvist i Enköping", visade att han köpt en kamera och sade sig nu behöfva en klocka för att kontrollera huru länge plåtarna legat i blöt. Men då biträdet i butiken visste att någon sådan ingeniör icke fanns, blef han nekad. Hvarpå 12-åringen smet ut och i stället begaf sig till guldsmed Sundberg.

Under tiden hade emellertid den förstnämnda urmakaren underättat polisen om saken. I guldsmedsaffären ville han prompt köpa en silfverkedja på sin pappas räkning. Pappan var nu "ingeniör Blomkvist vid Sala maskinfabrik". Men biträdet i butiken ville ha en skriftlig rekvisition. Ja, det skulle han gärna skaffa. Han gick alltså sin väg och kom snart tillbaka med en lapp, på hvilken det stod skrifvet: "Kann jag få en klockkedja af silfver. P. J. Blomkvist. John har fått löfte att få en han och. Tullgatan 12."

Det var naturligtvis inte svårt för butiksbiträdet att genomskåda bedrägeriet. I samma ögonblick kom missionsbokhandlaren och polisen. Pojken smet nu ut efter att ha gjort ett misslyckadt försök att olofligen stoppa på sig en klockkedja. Utkommen på gatan blef han anammad af polisen, fråntagen kameran och förd till polisstationen, där han fick en ordentlig och allvarsam skrapa, hvarefter den lille äfventyraren blef hemskickad till sin mormor igen.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post32

En 11-årig modermördare.

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 11:19
Östgötaposten 1899-09-08


En ohygglig tilldragelse inträffade för ett par dagar sedan i London, i det en 11 års gosse mördade sin egen mor. De närmaste omständigheterna äro följande:
Gossen bodde med sin mor i ett af stadens fattigqvarter;fadern var okänd.

Hittills hade modern behandlat sin son någorlunda väl, men så fick hon nyligen en "god vän", och från det ögonblicket blef gossen försummad. Modern tillbragte hela dygnet tillsammans med sin älskare; ibland var hon borta i flera dagar, och gossen måste då tigga sin föda hos grannarne. När hans mor och hennes älskare någon enda gång voro hemma, stängdes gossen in och blef dessutom ofta misshandlad. Derigenom uppspirade hos honom ett dödligt hat icke blott till moderns älskare, utan älven till modern sjelf, och detta gaf sig nyligen ett förfärligt utryck.

Då modern här om natten kom hem från en af sina nattliga utflyter lade sig den 11-årige gossen på lur i hennes sofrum, och så snart hon somnat kastade han sig öfver henne och — strypte henne.

Då man om morgonen kom till, fann man gossen sofvande bredvid sängen, der hans moder låg. Han visar intet spår af ånger, utan beklagar blott att han icke också kunde komma åt att röja älskaren ur vägen.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post28

Blodigt öfvervåld.

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-02-15 14:55
Östgötaposten 1896-09-18


På en krog i Köping uppstod i måndags afton ordvexling mellan 19-årige arbetaren C. A. G. Flank från Stockholm och smeden P. E. Blixt från Köping. Under ordvexlingen ristade E. med knif upp magen på B., så aft inelfvorna runno ut.

Läkarna ha förklarat, att det ioke är troligt, att B. kan räddas. F. har häktats och erkänt sig ha begått våldet, som skulle ha haft till orsak en föregående ordvexling på annat ställe.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post14

Ett ruskigt nidningsdåd...

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-02-11 18:33
Östgötaposten 1899-10-06


Ett ruskigt nidingsdåd föröfvades natten mellan den 23 och 24 sistlidne September å Ljuna gård, tillhörig patron Pontus Pettersson derstådes. På morgonen upptäckte man, att någon illasinnad person under natten afskurit svunsarne ända invid svansroten å tvenne af hästarne samt en ko, på hvilken nidingen skurit så nära intill bålen att till ocb med några svanskotor fått följa med.

Misstankar äro riktade å en person, som innebar arbete invid Mjölby, och det är att hoppas, skrifver en med- delare till O. G, det nidingen blir upptäckt och eftertryckligt straffad för sitt ruskiga dåd.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post5

Hemfridsbrott och Öfvervåld, som vittnar sorgligt om det sedliga tillståndet hos vår tids ungdom.

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-02-11 05:13
Östgötaposten 1901-07-26


Hemfridsbrott och Öfvervåld, som vittnar sorgligt om det sedliga tillståndet hos vår tids ungdom, föröfvades för någon tid sedan i Veta socken.

Från det af kronolänsman K. Ljungblom hållna polisförhöret meddela vi nedanstående: Hemmansegaren Frans Aug. Pettersson i Häggarp upplyste, att sent på kvällen för någon tid sedan några drängar och yngre arbetare kommit till gården samt å verandan ooh inne i förstugan dansat och fört oljud Då sonen Emanuel P. tillsade fridstörarne att lemna huset och gå ut till logen att dansa, slog bleokslageriarbetaren Henning Andersson i Brunnstorp till denne med knuten hand, så att mun ooh näsa kommo i stark blödning.

Sonen sprang då in i köket men eftersattes af A och några af hans kamrater, af hvilka några höllo Emanuel P. mot väggen, me- dan de öfriga slogo honom, så att blodet stänkt kring i rummet ooh i taket. Vid oväsendet vaknade fadern ooh kom ut för att hjälpa sonen. Men då rusade tvenne af våldsverkarne, snickaregesällen Genus Andersson ooh skräddaregesällen Hj. Hjort, på P. ooh våldförde sig på det gröfsta mot honom. Vid de starka nödropen kommo till sist några hos P. anställda slåtterkarlar till hjälp ooh fördrefvo de vilda sällame, som i öfrigt vändt upp ooh ned på allt i rummet, slagit sönder porslin och dylikt.

Efter 10 minuter återkommo de försedda med stakar ooh stenar, hvilka de slungade mot boningshuset, men blefvo för andra gången bortkörda. Under tiden hade husets kvinnliga invånare tagit sin tillflykt till skafferiet, där de under bäfvan ooh förskräckelse åhört bataljen.

Trenne af vålds verkarne ha af kommissarien Ljungblom häktats, nämligen de ofvannämnda Henning Andersson, Genus Andersson ooh Hjort, af hvilka en fasttogs i Kvarsebo socken, dit han nått på sin flykt. De förvaras på lånsfängelset i Linköping.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post1
« Föregående