Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Elektriska Strömledare - bot mot allt!

KvacksalveriSkapad av Uffe Johansson 2018-04-02 09:07

Östgötaposten 1896-04-10Hvad är fortfarande
Helsa?
En förlängning af det för de flesta menniskor allt för korta
livet!

Nästan alla sjukdomar härstamma från blodets orena och bristfälliga tillstånd, hvilket fullständigt förklarar, hvarför så många menniskor återvinna sin helsa genom att bära den Elektriska Strömledningen; ty liksom åskan rensar luften, så rensar den Elektriska Strömledaren blodet.

Det finnes hundratals nerver och muskler, som åtlyda verkningarna af den Elektriska Strömledaren; den styrker lifsorganen och nerverna, rensar blodet från alla orena partiklar och underlättar lefverns arbete att afsöndra en friskare galla, hvangecom matsmältningen befordras.

Så snart blodet blifvit rent, kan ingen sjukdom blifva långvarig, ty rent blod gifver helsa, hvaremot ett förgiftadt, osundt och magert blod förorsakar sjukdom och död.

Man kan derför icke förundra sig öfver, att den Elektriska Strömledaren frambringar så beundransvärda resultat, ty dess verkningar hvila på naturen; det är ett naturens läkemedel, hvarför också personer, som ständigt bära den Elektriska Strömledaren, alltid äro i åtnjutande af en stadigvarande och god helsa.

Carl Nordéns i Skeninge
Elektriska Strömledare
äro 20 gånger starkare än Volta- och Samaritkorsen, hvilket hvem som helst kan se, och således utgör för 20 Voltakors men kostar ej mer än hälften så mycket. Den Elektriska Strömledaren kostar endast 75 öre pr styck, men så säljes det ett större parti årligen. Äfven erhöll C. Nordén medalj vid industri- ocb landtbruksmötet i Vadstena den 18 Juli 1893.

Tusentals tacksamhetsskrifvelser finnas från personer, som ha blifvit friska genom Carl Nordéns Elektriska Strömledare.

Återförsäljare antagas mot hög provision. Vid reqvisitioner af Elektriska Strömledare, som åtföljas at fri- eller sparmärken, böra 20 öre till fraktafgift bifogas. Sändas äfven mot postförskott.

Återförsäljare äro i:
Norrköping, N. F. Tjusbergs Parfymhandel.
„ Jernhandl. Rundström & Co.
Linköping, Handl. A. P. Norrdell.
Norsbolm, Handl. P. A Rydin.
Söderköping, Daniel Servien.
Tranås, Jernhandl. Andersson.
Finspong, A. V. Gustafsson.
Mjölby, C. Nordéns Bleckslageributik.
Vadstena, Nya Järnhandeln.
Ödeshög, Handl. Grönqvist.
Motala, Nilssons Bokhandel.
„ C. Nordéns Bleckslageributik.
Godegård, Handl. Falkenberg.
Ulrika, Handl- A. O. Andersson.
Mariedam, J. A Söderström.
Vikarbyn, H. J Jansson.
Åtvidaberg, Victor Jansson.
Kaggetorp, Ålem, J- P- Johanson
C. O. Magnusson. Köpinge. Laholm.
Pehr Olsson, S. Wahlösa. Sjörup.
Löfstedt, Wederstad.
C. Nordström, Sya.
A. Pettersson, Bobberg.
J. Pettersson, Gräshult, Skillingaryd.
C. A. Andersson, Axala, Gnestad.
O. Zander, Grenna,
samt i parti och minut, hos Carl Norden, adr.: Skeninge.

Se här af skrifvelserna, som kommit mig tillhanda:

Köpinge den 30/2 1896.
Hr Carl Norden! Tack för den Elektriska Strömledaren jag erhöll från eder för en tid sedan, den är pröfvad och har visat goda resultat, hvarför jag ber att få mig tillsändt 10 st. Elektriska Strömledare och 2 st. Silkessnoddar. Liqvid i postanvisning. Var god och sänd dem med snaraste. Tackar
Högaktningsfullt
C. O. Magnusson.
Adress: Köpinge, Laholm.

Munkfors den 27/8 1896.
Hr Carl Nordén, Skeninge.
Var god och sänd mig en af Edra Elektriska Strömledare af största sorten. Den af Eder förut sända Strömledaren har gjort god verkan, hvarför jag kan rekommendera dem åt alla som behöfva sådana.
Högaktningsfullt
Nils Sanberg.
Södra Vallösa den 28 Febr. 1896.

H Hr Nordén, Skeninge
Jag får hjertllgt tacka Eder för de Elektriska Strömledare, som jag bekom den 9 Februari, och för den verkan de åstadkomma. Hvad särskildt min bustrus välbefinnande beträffar, har jag Eder, näst Gud, att tacka derför. Hon har nu i öfver sex år lidit af reumatism och influensa, med åtföljande hufvudverk och hosta. Hennes krafter aftogo för hvarje dag, och hon var till slat så svag, att bon måste intaga sängen.
Jag väntade ej annat än att döden skulle göra ett slut på hennes lidande. Men sedan bon började använda hr Nordéns Elektriska Strömledare, har hon, Gud vare lof, blifvit bättre för hvarje dag, hvilket länder hr Nordén till all beder.
Var god att mot postförskott skicka mig pr omgående 25 stycken, ty det är stor efterfrågan här på dylika strömledare.
Det är mig ett sannt nöje att kunna rekommendera och tillhandahålla hr Nordéns Elektriska Strömledare till den lidande mänskligheten.
Högaktningsfullt
Pehr Olsson,
Södra Wallösa N:r 10, Sjörup.

Att originalen äro rätt afskrifna intyga:
J. A. Helén, Skeninge. Bror Murman, Skeninge.
Äfven få vi på begäran intyga, att C. Nordéns Elektriska Strömledare äro omkring 20 gånger starkare och kraftigare än de s. k. Volta- och Samaritkorsen.
J. A. Helén Bror Murman.


-------------------------------------------------

Voltakors. Nordiska museet
Samaritkors. Nordiska museet
Om Voltakors. Faktoider

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post59

Inga besvärliga fräknar mer...

KvacksalveriSkapad av Uffe Johansson 2018-03-31 02:17
Östgötaposten 1896-05-01


Inga fräknar mer!
Fräkenpomada.

Enda absolut säkra medel, att utan obehag borttaga fräknar, solbränna och lefverlläckar. Ofelbar verkan garanteras. Personer, hvilka varit svarta af fräknar, hafva erhållit den renaste, hvitaste hy. Beqvireras emot postförskott eller postanvisning. Pris kr. 3 pr burk. Återförsäljare antagas.

Tekniska General-Depoten,
Grefgatan 17, Stockholm.

Afskrift.
På begäran får jag härmed intyga, att mig förevisats flere intyg och bref, hvilkas utställare betygat sin tacksamhet för att de genom användandet af F. Tranberga Fräkenpomada blifvit befriade från fräknar ocb hvilka derföre på det varmaste rekommenderat densamma.

Stockholm den 3 Juni 1893.
Ex cfficio J. Killar, Notarius publicus
(125) (G 29091)  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post56

Kvacksalverskan död.

KvacksalveriSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 09:22
Östgötaposten 1899-06-23


Qvacksalverskan död. Illa stångad af en ilsken tjur blef i torsdags afton f. v. 67-årige hustrun Anna Kajsa Jakobsson från Ljunghälla under Gullatorp, då hon, enligt hvad som uppgifves skulle läsa bort något fel på en ko å Forshults egor i Döderhult.

Den skadade infördes till Oskarshamns lasarett, der hon i sön- dags afled af de svåra skadorna. Qvinnan hade bland annat fått flere refben bräckta samt magen och sidan upprifven, så att inelfvorna runno ut.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post24