Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Bättre ordning vid Husbyfjöl

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-08-02 20:45
Östgötaposten 1898-11-25

Bättre ordning vid Husbyfjöl, Med anledning af åtskilliga oegentligheter vid Husbyfjöls gästgifvaregård, såsom olaga utskänkning af maltdrycker, bristfälliga och dåligt underhållna gästrum och stallar, har k. befhde på framställning af kronobetjeningen dels afsatt förestånderskan vid gästgiveriet fröken Sofia Karolina Ljungblom från föreståndarebefattningen och ålagt glistgifvaren, landtbrukaren J. Gottlieb å Hälla, att sjelf i laga ordning ombesörja gästgifverihållningen till dess af k. befhde godkänd föreståndare af honom anskaffes, dels forelagt hr Gottlieb att ej mindre före den 1 Juli 1899 försätta gästrum stall och vagnbod vid gästgiveriet i fullgodt skick än äfven omedelbart ombesörja att nödigt stallrum finnes tillgängligt och att detsamma jemte gästrum och vagnbod hålles i användbart skick, intill dess nödiga reparationer eller ombyggnad inom ofvannämnda tid egt rum, dels ock förordnat att å de dagar då kreatursmöten och marknader vid Husbyfjöl hållas, utskänkning af maltdrycker icke får ega rum till andra resande än sådana, som intaga verklig måltid, hvarjemte k. bethde allvarligen erinrat gistgitveriets egare, det han genom öfverskridande af den honom enligt skjutsstadgan tillkommande rättighet att åt vägfarande försälja maltdrycker till förtäring på stället äventyrar att all utskänkning varder vid gästgifveriet förbjuden.

Deremot har k. bethde ansett sig icke kunna fastställa Brunneby sockens å kommunalstämma den 29 Okt. 1897 fattade beslut i fråga om inskränkning af utsklinkningsrätten vid gästgifveriet.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post95

Fosterföräldrars lön.

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-07-28 11:23
Östgötaposten 1898-11-25Fosterföräldrars lön. I en socken i södra Östergötland finnes, skrifver en meddelare till Ö. Corr., ett gammalt bondfolk, som för många år sedan tog till sig en fosterdotter. Hon stälde sig tyvärr så, att hon blef moder till ett oäkta gossebarn, men äfven detta upptogs af det gamla bondfolket.

Nu har gossen vuxit upp och brukar gården, som de gamle testamenterat honom. Men illa har han lönat de gamles barmhertighet och välvilja. Nyligen misshandlade han den 80-åriga fostermodern i hennes eget hus; hon har sedermera sjuknat och aflidit. Vid ett tillfälle under gummans sjukdom blef jemväll blev den gamle fosterfadern vid sjelfva sjuksängen kullkastad och misshandlad af sin fosterson.

“Och detta är”, tillägger meddelaren, “ingen dikt utan sanning, kanske för lindrig!”

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post94

En folkilsken igelkott i rockärmen...

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-07-24 18:55
Östgötaposten 1898-08-19
En folkilsken igelkott i rockärmen fick häromdagen en soldat i Runtuna, berättar Söd.-N. Han hade I lagt af sig rocken, och då han skulle påtaga densamma upptäcktes, att en igelkott inkrupit i ärmen och fastnat, enär ärmen vid handleden var för trång för djuret, och detta ej heller kunde gå baklänges ut, emedan borsten då spjernade emot och genomstack tyget.

Mannen försökte nu med handen våldsamt draga ut djuret vid nosen, - på en igelkott det enda parti, som lämpar sig till handtag. Men det skulle han inte ha gjort, ty han blev ganska illa biten i fingrarne af det ovälkomna inhyseshjonet, som ej syntes förståhjelpsamheten.

Igelkottar hafva ju för öfrigt en högst egendomlig omdömesformåga, ty de försvara sig som bekant på samma sätt, genom att rulla ihop sig och spärra ut borster, när en hund angriper, och när ett halmlass hotar köra öfver dem.

Slutligen lyckades soldaten att medels en käpp baklänges utstöta igelkotten, som efter denna procedur företedde en betänkligt tillrusad toalett.

Äfven hans humör var miserabelt, säger vår korrespondent, ty han spottade som en katt och krafsade upp jord, kort sagdt, försökte på allt sätt imponera genom de mest putslustiga utbrott af raseri. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post93

Likstöld

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-15 04:39
Östgötaposten 1901-03-22Stölder af — lik. Haparandabladet berättar följande egendomliga händelse: I en by i Öfver-torne dog nyligen en undantagsgumma. Graföl för henne tillreddes icke endast i gården, där hon åtnjutit understöd, utan ock af en del släktingar, som ock låtit göra likkista. Gumman instutvades i likkistan i bondgårdens loge, och meningen var, att liket skulle stjälas bort af släktingarna och af dem begrafvas.

Men bonden fick nys om saken och låste igen logen och satte in nyckeln i ett skåp, som äfven låstes igen. I "then natten" fingo således släktingarna intet. För åtskilliga år sedan däremot hade det i samma by lyckats för släktingar att att stjäla bort ett lik. Orsaken till denna täflan beror på de aflidnas bestämmelse, att kvarlåtenskapen tillfaller den, som ombestyr jordfästningen.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post87

Äta råtta...

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-15 02:26
Östgötaposten 1898-03-18


Landtliga nöjen. På en större herrgård i vestra Nerike utspelades i förra veckan, berättar N. A., följande scen: Dagsverkslaget roade sig med att sala tillsammans 65 öre till den, som ville åtaga sig att bita hufvudet af en död råtta.

Pengarne lades fram på bordet i dagsverksstugan och råttan bredvid. Fördrängen på stället visade sin skicklighet, tog tag i råttan och förde henne till munnen. Ett tu, tre ... och så var hufvudet afbitet i det muntra lagets åsyn och pengarne gledo ned i fickan på "vår hjelte".

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post85

Rävjakt i Linköping

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-13 21:47
Östgötaposten 1898-10-28


Räfjagt i Linköping torde få anses såsom en temligen stor sällsynthet, men detta nöje kunde muraren Edlund i tisdags vid middagstiden mellan 1 och 2 bestå sig. Han varsnade då, huru en mickel helt trankilt kom spatserande ut ur Brogrens trädgård och derpå satte af i litet raskare fart in på apotekaren Carlbergs gård vid Drottninggatan.

Här tyckes han ej ha känt sig väl till mods utan skyndade att gömma sig i ett uthus, hvartili dorren stod öppen. Men den omnämnde Edlund hade uppmärksamt följt mickels åtgöranden — och i ett nu var dörren stängd och mickel en fånge för att kort derpå vara ett lik och ett rätt vackert räflik för resten, berättas till Ö. C.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post80

Vem var "knäckebrödskvinnan"?

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 04:14
Östgötaposten 1897-01-15


"Knäckebrödsqvinnan", den bekanta bedragerskan Sofia Andersson från Jönköping, har under trettondagshelgen uppträdt vid Hjortqvarn och der hållit flera föredrag för stundom ända till öfverfullt hus. Hennes föredrag hafva räckt ända till tre timmar. Hennes 9 månader gamla barn, som födts i fängelset, har hon i famnen och egnar det vård, under det hon talar.

Här rönte hon intet motstånd och affordrades icke något betyg som vilkor för att få uppträda. Men då hon begärde att äfven få predika i baptisternas bönhus, som ligger en fjerdingsväg från Hjortqvarn, frågade man henne efter betyg, hvarpå hon höll fram sin bibel och svarade:
— Detta är mitt betyg; får jag icke komma på detta betyg, så uppträder jag icke.

Hon talar om sina direkta uppenbarelser och sin omedelbara kallelse från Gud att tala med menniskorna om, att slutet är nära. Omdömena om hennes predikan af dem, som hört henne, äro mycket olika. De upplysningar hon lemnar om sitt barn äro icke alltid desamma.

Hon är dåligt klädd. Här gjordes insamling åt henne för resa till Skönnarbo. Hon ämnade sig vidare till Finspong. Det är emellertid betecknande, att den yttre ordningen så litet respekteras på en plats, att en person utan något betyg eller någon slags rekommendation, och hvars bedrägerier borde vara kända, tillätes uppträda och samla skaror af lättroget folk omkring sig, skrifver N. T.

------------------------------------------------------------

Tidningen Kalmar 1898-07-04


Sofia Andersson, den mycket beryktade s. k. knäckebrödsqvinnan, skulle i går å utfyllningen vid Malmfjärden hålla föredrag öfver »Kristi tillkommelse och verldens ända».

Hon hade emellertid ej vederbörligt tillstånd härtill, hvarför polisen blandade sig i leken. På dess fråga, om hon fått tillstånd att hålla föredrag, svarade hon: »ja, af den, som råder öfver himmel och jord», och på fråga efter hennes namn uppgaf hon, att det stode skrifvet i lifsens bok.

Hon började sitt föredrag inför ett litet auditorium, men måste på grund af polisens inskridande snart upphöra.

------------------------------------------------------------

Mer än ovan har jag inte hittat om "Knäckebrödskvinnan". Varifrån kommer namnet?

------------------------------------------------------------

Om prästbetyg på Tranemo Kommuns sida.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post76

Qvinliga legitimerade läkare

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-01 19:00
Östgötaposten 1897-05-07


Qvlnliga legitimerade läkare. Sedan vid Karolinska institutet nyligen examinerade medicine licentiaten Anna Magdalena Stecksén, dotter af generalmajoren J. O. B. Stecksén, blifvit af medicinalstyrelsen förklarad för legitimerad läkare, finnas i vårt land fyra legitimerade qvinliga läkare, nämligen medicine licentiaterna Karolina Olivia Widerström, född i Helsingborg den 10 December 1856, medicine licentiat vid Karolinska institutet 1888, Hedda Albertina Andersson, född i Malmö den 24 April 1861, medicine licentiat i Lund 1892, Maria Lovisa Folkeson, född i Stora Mellösa inom Örebro län den 4 Mars 1863, medicine licentiat vid Karolinska institutet 1896, samt Anna Magdalena Stecksén, född i Stockholm den 27 Maj 1870. Alla äro bosatta i Stockholm.

----------------------------------

Anna Magdalena Stecksén på Wikipedia
Karolina Olivia Widerström på Wikipedia
Hedda Albertina Andersson på Wikipedia

Maria Lovisa Folkeson. Bild hos Projekt Runeberg, från Svenskt porträttgalleri / XIII. Läkarekåren (biografier af A. Levertin)


 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post70

Cirkustumult i Norrköping

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-04-30 22:38

Östgötaposten 1897-01-29


Ett Cirkustumult
i Norrköping omtalas af ”Östgöten”. Det var i cirkus Beketow i söndags. Programmets sista nummer var brottningskamp mellan sällskapets yrkesatlet och en stenhuggare från Fiskeby. Publiken vardt missnöjd med att atleten, enligt deras uppfattning, ej följde brottningsreglerna, och råkade slutligen i raseri.

En del personer strömmade ned på arenan för att få tag i atleten, och denne lär ock, säger tidningen, fått ett grundligt kok stryk. Cirkusdirektören sökte först få ut folket genom att släcka det elektriska ljuset, och då inte detta hjelpte, tog han först sin elefant och derpå en stor bandhund till hjelp samt lät slutligen sina drängar hugga in på massan med grofva påkar. Oväsendet fortsattes sedan en lång stund utanför cirkus. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post67

En vansinnig i en talltopp

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-04-07 11:31
Östgötaposten 1897-08-27


Ett dygn i en talltopp. Då några qvinliga patienter vid Upsala hospital härom aftonen vistades på en promenadplats, lyckades en af dem att i ett obevakadt ögonblick klättra upp några alnar på stammen af en jättelik tall. Hennes tilltag upptäcktes omedelbart, men inom några ögonblick var hon utom räckhåll för bevakningen och äntrade snabbt frän gren till gren ända upp till toppen Alla tankbara medel att få henne ned frän den svindlande höjden anlitades utan framgång.

Läkarne försökte tala reson med henne, alla möjliga läckerheter framsattes o. s. v., men forgäfves. Stutligen upprestes skarfstegar mot trädet, men de undansparkades af den vansinniga, som anses vara en af hospitalets våldsammaste patienter. Några behjertade män erbjödo sig att klättra efter henne, men måste afstå från försöket, då qvinnan hotade att kasta sig ned på marken.

För att minska vådorna af ett fall utbreddes ett väldigt halmlager rundt om trädet. Försöken att rädda den vansinniga fortgingo ända till midnatt. Man hoppades nu att hon omsider, då det blef tyst och lugnt i närheten, skulle begifva sig ned, hvadan vakter utstäldes på något afstånd frän trädet. Men äfven detta hopp gäckades; likaså de åtgärder, som under dagens lopp vidtogos.

Vid sjutiden på aftonen lyckades man slutligen att bringa henne oskadad ned frän trädkronan. En af hospitalets sjukvaktare och en köksdräng klättrade nämligen upp i trädet och lyckades efter stora ansträngningar att föra den vansinniga ned till marken. Hon gjorde dervid icke svårare motstånd, utan hjelpte ofta nog sjelf till med att underlätta ned stigningen. Sedan hon väl nått marken, bröt hon ut i raseri, och det fordrades sex starka karlar för att öfvermanna henne. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post65

Brunnsgäster i Söderköping

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-04-07 10:28
Östgötaposten 1897-08-27


Badgästlistan vid Söderköpings brunn är nu uppe i 1,129, hvilket är 41 mera än i fjol. Af dessa hafva 430 inskrifvits på 1:a och 460 på 2:a klass, 9 bland pauvres honteux, 88 på lasarettsafdelningen ooh 142 bland fritt badande. Antalet qvarvarande badgäster torde nu uppgå till ett 100-tal. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post63

Åter en ballonghistoria

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-03-30 22:10
Östgötaposten 1897-08-13


Köpenhamn den 10 Aug, Danska tidningen "Socialdemokraten" offentliggör i dag följande bref, som i går ingick till redaktionen: "Jag får härmed underrätta, att barkskeppet Ansgar, hemmahörande i Rönne, på våg från Dublin till Onega tisdagen den 13 Juli kl. 9 f. m, två dagars resa, öster om Nordkap. passerade en luftballong på 10 famnars afstånd. Den var svart och en del av gasen hade strömmat ut. Den såg ut att kunna vant omkring 8 famnar hög och var öfverdragen med ett nät Då det ju ej annars finnes luftballonger i dessa nordliga trakter och Andrée nyligen stigit upp, antager jag, att det ar hans ballong vi sett. särskildt som det veckan förut blåst mycket från norr.

Eder Oskar Mortensen, Barken Ansgar från Rönne, kapten Lerche, Onega Ryssland.

Riktigheten af ofvanstående intyga Olaf Hansen, C. Bollman, W Carlsson, Kristian Westh. Redaktionen intygar, att brefvet med ryska bokstäfver, bär poststämpeln: Onega 16/7 97. Ryssarnes 16 Juli motsvarar som bekant vår 28 Juli.

--------------------------------------------------------

-En svensk famn är 6 fot = 3 alnar = 1.78 meter.
-Om Andrées polarexpedition 1896–1897 på svenska Wikipedia.
-Utsigterna för Andréeska expeditionens återkomst.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post54

Bränvinstillverkningen i riket.

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-03-02 13:21
Östgötaposten 1900-01-12


Bränvinstillverkningen i riket. Från den 16 Dec. 1899 till den 2 i denna månad ha vid 126 brännerier tillverkas 3,255,997,9 liter.

Lägges dertill det från den 1 Okt. förut tillverkade, 14,978,351,6 liter, så utgör tillverkningen under tillverkningsåret hittills 18,234,349,5 liter.

Förra tillverkningsåret uppgick tillverkningen under motsvarande period till 3,763,333,7 liter och under föregående perioder till 14,023,182,8 liter eller tillhopa 17,786,516,5 liter. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post45

Ur sömnen I döden.

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-03-01 21:31
Östgötaposten 1900-08-24


Ur sömnen I döden. Malmö den 21 Augusti. Tidigt i morse påträffades å trottoaren utanför ett hus vid Stågatan en yngre mansperson iklädd endast nattskjorta, liggande sanslös och blödande. Han fördes genast till sjukhus, der han afled kort efter framkomsten.

Han befanns vara en 22-årig filare F. E Strömgren. Af polisundersökningen har framgått, att S, som brukar gå i sömnen, sannolikt fallit ned från sitt rum å andra våningen och dervid ljutit döden. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post42

Duvjakt på Norrmalmstorg.

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-03-01 10:21
Östgötaposten 1905-12-01


Dufjakt i huvudstaden. St. D. uppgiver, att man flera dagar sett en man drifva en formlig jakt på dufvor på Norrmalmstorg i Stockholm. Jakten tillgår så, att mannen, som förefaller vara en yngling på 18 à 20 år, lockar till sig några af dufvorna genom att mata dem. Därpå kastar han sig i lämpligt ögonblick öfver en dufva och infångar den. Dufvan stoppas under rocken och får i sitt obekväma fängelse vänta på att blifva aflifvad.

Tidningens sagesman har själf två gånger iakttagit, hur duffångsten gått till och har dessutom hört andra personer uppgifva, att de flera gånger sett jägaren i verksamhet. I ett par fall har man sett mannen försäkra sig om flera dufvor, som samtidigt förvarats under rocken. Han har vanligtvis assisterats af en person, som på lämplig plats hållit utkik, naturligtvis för att förhindra störande inblandning från vederbörande polismans eller annan persons sida i utöfvandet af dufjakten. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post41

En kärlekslös svärson...

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-03-01 09:10
Östgötaposten 197-06-14


En kärlekslös svärson synes verkligen en välsituerad hemmansegare i S :t Johannis vara. Hans svärmoder hade förr varit förestånderska i Östra Ryds fattighus och därefter under många år vistats där.

Då församlingen sedan fick kännedom om mågens och dotterns goda ekonomi tvungos de för några år tillbaka att taga hand om den gamla.

I förra månaden dog den 96-åriga gumman och mågen anmälde saken för kommunalnämndsordföranden i Ö. Ryd samt uppmanade denne att låta afhämta och begrafva liket. Kommunalnämnden ansåg sig emellertid ej skyldig därtill, men för att slippa allt bråk afsändes 10 kr. till en kista.

Dagen efter sedan detta belopp afsändts, kom mannen körande till Ö. Ryds bårhus med svärmoderns lik liggande löst i vagnen endast insvept i ett lakan och det så knapphändigt att fötterna lågo bara. Detta upprörande tillvägagångssätt har med rätta väckt allmänt ogillande och klander på orten, skrifver Söderk. Tidn.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post40
Nästa »