Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Han slog ihjäl sig...

NyheterSkapad av Uffe Johansson 2018-04-07 10:00
Östgötaposten 1897-08-27


Han slog ihjäl sig. Lägenhetsegaren C. G. Björklund i Andersbo, Krokek, föll i måndags från ett hölass och slog hufvudet i marken så svårt att han inom kort avled.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post61

Halshuggen af tåget.

NyheterSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 21:05
Östgötaposten 1915-01-22


STRÖMSTAD den 20.
Banmästaren Lindén, Orrekläpp, har under vagnskoppling öfverkörts och dödats af ett tåg. Hufvudet och ena armen skildes från kroppen och döden var ögonblickligen. L. var född 1859. Han efterlämnade hustru och barn.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post38

Den lille äfventyraren...

NyheterSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 17:04
Östgötaposten 1897-10-22


Den lille äfventyraren, den förut omtalade 13-årige tyske pojken, som på egen hand utan reskassa gett sig i väg till Stockholm för att se på utställningen och söka arbete, kom fram till Stockholm ett par dagar före utställningens stängning och fick se utställningen, men något arbete erhöll han ej.

I förra veckan kom han, på återresa från Stockholm, till Södertelje och fördes till poliskontoret. Emellertid begrep man ej hans plattyska, och för att kunna meddela sig med honom skaffade man en tolk i en välvillig person från dervarande jutefabrik. Till denne uttryckte pojken sin önskan att få arbete. Och sådant erhöll han å nämnda fabrik. Det kanske blir karl af pojken en gång. Gry har han, skrifver Söd. Tidn.


  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post31

Doktor Westerlund, pepparroten och Enköping.

NyheterSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 16:30
Östgötaposten 1899-07-14


Doktor Westerlund, pepparroten och Enköping. I Nationaltidende har en författare skrifvit en hel serie artiklar om Enköping och doktor Westerlund. Det heter deri bland annat, att om doktor W. skulle dö, så är det slut med Enköping.

Så hemskt profeterar dansken i N. T. Men han har glömt, att Enköping har två stora existensmedel. Det ena är doktor Westerlund, men det andra är pepparroten. Nästan hvarenda husegare har har sina väldiga pepparrotsland inom staden eller dess utkanter.

Och när denna ädla rotväxt skördas om höstarna, tåras ögonen på allt folk på en half mils omkrets. Så riklig och stark är den berömda pepparroten i Enköping.

Och pepparroten är med all respekt för den store eskulapen — en solidare grundval för både existensen och äran än doktor Westerlund.

Ty doktorn kan ju dö eller flytta, men pepparroten är odödlig.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post30

Giftiga blodapelsiner.

NyheterSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 09:31
Östgötaposten 1899-06-23


Blodapelsiner äro ej farliga. Handelskemisten d:r Setterberg har nu förklarat, att den röda färgen å blodapelsiner ej tillkommit på något konstladt eller för helsan vådligt sätt. Ty någon förgiftning medan frukten ännu sitter i trädet eller sedan den kommit hit till Sverige är lika otänkbar.

Och försöka de svenska importörerna, sedan varan kommit dem tillhanda, sticka eller spruta in gift, så blir följden den, att frukten genast ruttnar och sålunda temligen tydligt talar för sig sjelf.

Under hela den långa praktik d:r S. haft såsom handelskemist i Stockholm har han ej funnit någon apelsin, som blifvit färgad med anilin och ännu mindre med arsenikhaltig anilin. Det torde efter dessa upplysningar vara utom allt tvifvel, att det å kanonbåten "Alfhild" misstänkta sjukdomsfallet icke har orsakats af blodapelsiner.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post25

Anton Nilsson benådad.

NyheterSkapad av Uffe Johansson 2018-02-25 11:57
Östgötaposten 1909-03-05


Malmödynamitarden benådad från dödsstraffet. K. m:t har bifallit Malmödynamitarden Anton Nilssons nådeansökan. Högsta domstolen hade med 4 röster mot 3 af styrk t nåd. De 4 voro justirieråden Lillienberg, Boh- man, Grefberg och Quensel: de 3 Cassel, Mareks von Würtemberg och Skarstedt.

Konungen har vid föredragningen af nådeansökan anfört till protokollet: "Den uppenbarligen allmänfarliga beskaffenheten af ifrågavarande brott har hos mig starkt talat för att låta den meddelade dödsdomen gå i verkställighet. Då jag det oaktadt beviljar nåd, gör jag det i viss mån med hänsyn därtill, att den dömde till följd af sin ungdom icke egt förmågan att värja sig för intryck af de samhällsfarliga uppmaningar, som framkommit från personer, hvilka kanske djupast bära ansvaret för ifrågavarande brott. Jag har naturligen jämväl fästat afseende vid såväl den stora minoritet, som i högsta domstolen tillstyrkt nåd, som ock vid den enhälliga tillstyrkan, som gjorts af mina statsråd. Framförallt har jag emellertid tagit hänsyn till, att detta brott är det första i sitt slag i vårt land och att jag därför anser mig ega rätt att hoppas och tro, att detsamma endast varit en enstaka företeelse, som icke kommer att följas af flera af samma art. Jag känner mig därför icke viss om att omsorgen om rättsordningens upprätthållande kräfver dödsstraffets verkställande i detta fall och jag anser mig till följd häraf kunna bifalla föredragandens hemställan om nåd, en hemställan, som jag emellertid, därest detta brott icke varit det första i sitt slag i landet, skulle hafva afslagit."

Utan tvifvel lärer konungens beslut i förevarande fall bli föremål för mycket skilda omdömen. För egen del skulle vi ej finna välbetänkt att dödsstraffet borttoges och vi kunna gå ett steg längre och säga, att vi ur samhällets synpunkt skulle funnit dess tillämpning i nu förevarande fall väl befogad och påkallad. Men ändå vilja vi ej uttala ett ord till klander öfver konungens beslut, ty vi förstå så väl, att en sak är att nedskrifva ett omdöme som det nyss uttalade, en annan att sätta handen till underskrift på en dödsdom.

Det enda vi ha att tillägga är en uppriktig önskan, att konungen måtte förskonas att ännu en gång ställas inför ett val som det nu träffade. Med hans öppet uttalade mening rörande dödsstraffet skulle han inför ett sådant nytt fall sannolikt få lika svårt att benåda som det nu varit honom att vägra nåd.

Då Nilsson meddelades, konungens beslut, visade han ingen märkbar rörelse, utan yttrade endast helt resigneradt att han vore tacksam, att konungen beviljat honom nåd, eftersom han sökt sådan. Nilsson, har, enligt hvad fängelsedirektören yttrat, uppfört sig oklanderligt i fängelset. Han hade emellertid gjort upp räkningen med lifvet och emotsåg dödsdomens utförande med lugn resignation. Hvad han gjort, det anser han.sig ha gjort för sin saks skull.


Anton Nilsson på Wikipedia.
Amaltheadådet på Wikipedia.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post20

Ledsam upptäckt.

NyheterSkapad av Uffe Johansson 2018-02-13 02:04
Östgötaposten 1896-09-18


Från en fashionabel svensk badort berättar Sk. D. följande episod: En ung dam, fröken X., som genomgått ett pensionat i Lausanne och därefter af föräldrarne släppts ut i "marknaden", der hon ju med sin edukation, sina talanger och sitt fördelaktiga utseende borde kunna göra ett godt parti, kom till i fråga varande kurort i början af sommaren.

Af naturen svärmisk, blef hon det ännu mer, då hon, en ljuslockig Nordens dotter, fick synpå en ung, elegant, svartögd Söderns son — en italienare, närmare sagdt - med hvilken hon kunde tala franska: tala om glödande oranger, doftande mandellundar och underbart sköna månskensnätter.

Förhållandet blef allt intimare, så att det vardt en hel lång rad af rendezvouser och téte- á-téter dem emellan. Men så en dag, när de två älskande under ömma smekningar sutto i den lilla parken nedanför badhuset, öfverraskades de helt plötsligt af två polismän, hvilka utan vidare omständigheter häktade den italienske — ficktjufven.

Ty en sådan var han — den elegante signoren. Rodnande af blygsel och bestörtning, måste fröken X. samma dag med sina föräldrar anträda färden till sitt hem i —götland.


  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post11

Utsigterna för Andréeska expeditionens återkomst.

NyheterSkapad av Uffe Johansson 2018-02-12 08:41
Östgötaposten 1898-09-16.


Från kapten G. V. E. Svedenborg, hvilken som bekant åtföljde Andréeexpeditionen till Spetsbergen och var utsedd att i händelse af förfall för någon af de tre deltagarna inträda i hans ställe, har "Aftonbladet" mottagit en uppsats om utsigterna för den Andréeska expeditionens återkomst, hvilken artikel afslutas med följande ord:

Då ingen af de tre deltagarna gjorde sig några illusioner om en öfverfart af polarområdet på ett par dagar, utan alla voro fullt beredda på och med säkerhet emotsågo en öfvervintring eller två, och då de äfven voro fullt rustade härför, hvarför skulle då vi hemmavarande börja misströsta om deras återkomst redan innan det snart sagdt varit möjligt för dem att låta höra af sig?

----------------------------------------------------------------------------

Not: Om hur det gick med Anréexpeditionen finns mycket att läsa. Exempelvis:
-På Wikipedia, där det på sidan även finns mängder med länkar.
-Bea Uusamas fantastiska bok; Expeditionen, min kärlekshistora.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post10

Kräftfångsten i länet.

NyheterSkapad av Uffe Johansson 2018-02-12 08:18
Östgötaposten 1896-09-16


Kräftfångsten i länet, som nu är förbjuden under tiden 1 Jan.- 10 Aug. årligen, önskar hr bryggaren J. W. Svensson i Linköping uti en till stundande landsting ingifven motion få förklarad tillåten från 1 Aug. till och med 31 Dec. hvarje år, i öfverensstämmelse med hvad som är förhållandet i grannlänen Södermanland, Örebro län och Jönköpings län.

Hr Svensson stöder sin välbetänkta motion på det kända förhållandet, att kräftor här i länet i stor mängd försäljas, mest under tiden från 1 Aug., hvilka kräftor uppgifvas vara fångade i något af de nämnda grannlänen. Genom detta förhållande försvåras kontrollen öfver det nuvarande förbudets i vårt län efterlefnad, på samma gång som Östergötlands kräftfiskeegare vid grånsvattendragen lida förfång af att grannlänens kräftfiskare få börja fångsten 10 dagar tidigare än de förra.

Hr Svensson påyrkar derför, att landstinget måtte aflåta skrifvelse till kon:s befallningshafvande med hem ställan att nämnda myndighet ville vidtaga erforderliga åtgärder tör åstad- kommande at ändring i nu gällande förordning angående kräftfiske i länet, så att nämnda fiske här blefve tilllåtet under tiden 1 Aug. -1 Jan.
  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post9

Arsenikförgiftning.

NyheterSkapad av Uffe Johansson 2018-02-12 08:05
Östgötaposten 1896-09-18


Såsom förut i tidningarne meddelats hade under förtiden sommar en liten flicka från Ervidstorp i Tjellmo kommit öfver arsenik, den hon förtärt och hvaraf hon ljutit döden. Vid senaste rättegångstillfället med Finsponga läns Häradsrätt voro af kronolänsman Normelli såväl det ifrågavarande barnets moder, hustrun Vendia Elvira Johansson, numera boende i Trosby, som hustrun Maria Kristina Molin i Fogelkullen under Ervidstorp åtalade för olagligt innehafvande af arsenik.

Hustru Johansson medgaf att hon, som erhållit en bit arsenik af hustru Molin för stillande af tandvärk, glömt giftet i ett fönster, der barnet påträffat och förtärt detsamma, att hon omedelbart derpå observerat att giftet var borta, och misstänkt att barnet tagit in det, i att hon genast såsom motgift gifvit barnet söt mjölk på samma gång som provinsialläkaren Gustafsson efterskickats, men hade alla åtgärder varit fruktlösa.

Hustru Molin, som företräddes af sin man, erkände att hon lemnat grannhustrun arsenik, men tillsagt henne på samma gång att noga akta giftet, så att ingen skulle få tag uti detsamma. Målet uppsköts for vidare utredning.

-------------------------------------------------------------------------

Annat spännande om arsenik finns i novellen "Tio små negerbollar eller fostersönernas hämnd" av Hans Alfredsson. Självklart borde den heta "tio små chokladbollar". Här kan du lyssna på berättelsen.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post8
« Föregående