Hundra år gamla nyheter...

Hundra år gamla nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?

Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa från veckotidningen Östgötaposten, med det bästa från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Ledsam upptäckt.

NyheterPosted by Uffe Johansson 2018-02-13 02:04
Östgötaposten 1896-09-18


Från en fashionabel svensk badort berättar Sk. D. följande episod: En ung dam, fröken X., som genomgått ett pensionat i Lausanne och därefter af föräldrarne släppts ut i "marknaden", der hon ju med sin edukation, sina talanger och sitt fördelaktiga utseende borde kunna göra ett godt parti, kom till i fråga varande kurort i början af sommaren.

Af naturen svärmisk, blef hon det ännu mer, då hon, en ljuslockig Nordens dotter, fick synpå en ung, elegant, svartögd Söderns son — en italienare, närmare sagdt - med hvilken hon kunde tala franska: tala om glödande oranger, doftande mandellundar och underbart sköna månskensnätter.

Förhållandet blef allt intimare, så att det vardt en hel lång rad af rendezvouser och téte- á-téter dem emellan. Men så en dag, när de två älskande under ömma smekningar sutto i den lilla parken nedanför badhuset, öfverraskades de helt plötsligt af två polismän, hvilka utan vidare omständigheter häktade den italienske — ficktjufven.

Ty en sådan var han — den elegante signoren. Rodnande af blygsel och bestörtning, måste fröken X. samma dag med sina föräldrar anträda färden till sitt hem i —götland.


  • Comments(0)//www.prosa.se/#post11

Utsigterna för Andréeska expeditionens återkomst.

NyheterPosted by Uffe Johansson 2018-02-12 08:41
Östgötaposten 1898-09-16.


Från kapten G. V. E. Svedenborg, hvilken som bekant åtföljde Andréeexpeditionen till Spetsbergen och var utsedd att i händelse af förfall för någon af de tre deltagarna inträda i hans ställe, har "Aftonbladet" mottagit en uppsats om utsigterna för den Andréeska expeditionens återkomst, hvilken artikel afslutas med följande ord:

Då ingen af de tre deltagarna gjorde sig några illusioner om en öfverfart af polarområdet på ett par dagar, utan alla voro fullt beredda på och med säkerhet emotsågo en öfvervintring eller två, och då de äfven voro fullt rustade härför, hvarför skulle då vi hemmavarande börja misströsta om deras återkomst redan innan det snart sagdt varit möjligt för dem att låta höra af sig?

----------------------------------------------------------------------------

Not: Om hur det gick med Anréexpeditionen finns mycket att läsa. Exempelvis:
-På Wikipedia, där det på sidan även finns mängder med länkar.
-Bea Uusamas fantastiska bok; Expeditionen, min kärlekshistora.  • Comments(0)//www.prosa.se/#post10

Kräftfångsten i länet.

NyheterPosted by Uffe Johansson 2018-02-12 08:18
Östgötaposten 1896-09-16


Kräftfångsten i länet, som nu är förbjuden under tiden 1 Jan.- 10 Aug. årligen, önskar hr bryggaren J. W. Svensson i Linköping uti en till stundande landsting ingifven motion få förklarad tillåten från 1 Aug. till och med 31 Dec. hvarje år, i öfverensstämmelse med hvad som är förhållandet i grannlänen Södermanland, Örebro län och Jönköpings län.

Hr Svensson stöder sin välbetänkta motion på det kända förhållandet, att kräftor här i länet i stor mängd försäljas, mest under tiden från 1 Aug., hvilka kräftor uppgifvas vara fångade i något af de nämnda grannlänen. Genom detta förhållande försvåras kontrollen öfver det nuvarande förbudets i vårt län efterlefnad, på samma gång som Östergötlands kräftfiskeegare vid grånsvattendragen lida förfång af att grannlänens kräftfiskare få börja fångsten 10 dagar tidigare än de förra.

Hr Svensson påyrkar derför, att landstinget måtte aflåta skrifvelse till kon:s befallningshafvande med hem ställan att nämnda myndighet ville vidtaga erforderliga åtgärder tör åstad- kommande at ändring i nu gällande förordning angående kräftfiske i länet, så att nämnda fiske här blefve tilllåtet under tiden 1 Aug. -1 Jan.
  • Comments(0)//www.prosa.se/#post9

Arsenikförgiftning.

NyheterPosted by Uffe Johansson 2018-02-12 08:05
Östgötaposten 1896-09-18


Såsom förut i tidningarne meddelats hade under förtiden sommar en liten flicka från Ervidstorp i Tjellmo kommit öfver arsenik, den hon förtärt och hvaraf hon ljutit döden. Vid senaste rättegångstillfället med Finsponga läns Häradsrätt voro af kronolänsman Normelli såväl det ifrågavarande barnets moder, hustrun Vendia Elvira Johansson, numera boende i Trosby, som hustrun Maria Kristina Molin i Fogelkullen under Ervidstorp åtalade för olagligt innehafvande af arsenik.

Hustru Johansson medgaf att hon, som erhållit en bit arsenik af hustru Molin för stillande af tandvärk, glömt giftet i ett fönster, der barnet påträffat och förtärt detsamma, att hon omedelbart derpå observerat att giftet var borta, och misstänkt att barnet tagit in det, i att hon genast såsom motgift gifvit barnet söt mjölk på samma gång som provinsialläkaren Gustafsson efterskickats, men hade alla åtgärder varit fruktlösa.

Hustru Molin, som företräddes af sin man, erkände att hon lemnat grannhustrun arsenik, men tillsagt henne på samma gång att noga akta giftet, så att ingen skulle få tag uti detsamma. Målet uppsköts for vidare utredning.

-------------------------------------------------------------------------

Annat spännande om arsenik finns i novellen "Tio små negerbollar eller fostersönernas hämnd" av Hans Alfredsson. Självklart borde den heta "tio små chokladbollar". Här kan du lyssna på berättelsen.

  • Comments(0)//www.prosa.se/#post8