Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Bättre ordning vid Husbyfjöl

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-08-02 20:45
Östgötaposten 1898-11-25

Bättre ordning vid Husbyfjöl, Med anledning af åtskilliga oegentligheter vid Husbyfjöls gästgifvaregård, såsom olaga utskänkning af maltdrycker, bristfälliga och dåligt underhållna gästrum och stallar, har k. befhde på framställning af kronobetjeningen dels afsatt förestånderskan vid gästgiveriet fröken Sofia Karolina Ljungblom från föreståndarebefattningen och ålagt glistgifvaren, landtbrukaren J. Gottlieb å Hälla, att sjelf i laga ordning ombesörja gästgifverihållningen till dess af k. befhde godkänd föreståndare af honom anskaffes, dels forelagt hr Gottlieb att ej mindre före den 1 Juli 1899 försätta gästrum stall och vagnbod vid gästgiveriet i fullgodt skick än äfven omedelbart ombesörja att nödigt stallrum finnes tillgängligt och att detsamma jemte gästrum och vagnbod hålles i användbart skick, intill dess nödiga reparationer eller ombyggnad inom ofvannämnda tid egt rum, dels ock förordnat att å de dagar då kreatursmöten och marknader vid Husbyfjöl hållas, utskänkning af maltdrycker icke får ega rum till andra resande än sådana, som intaga verklig måltid, hvarjemte k. bethde allvarligen erinrat gistgitveriets egare, det han genom öfverskridande af den honom enligt skjutsstadgan tillkommande rättighet att åt vägfarande försälja maltdrycker till förtäring på stället äventyrar att all utskänkning varder vid gästgifveriet förbjuden.

Deremot har k. bethde ansett sig icke kunna fastställa Brunneby sockens å kommunalstämma den 29 Okt. 1897 fattade beslut i fråga om inskränkning af utsklinkningsrätten vid gästgifveriet.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post95

Fosterföräldrars lön.

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-07-28 11:23
Östgötaposten 1898-11-25Fosterföräldrars lön. I en socken i södra Östergötland finnes, skrifver en meddelare till Ö. Corr., ett gammalt bondfolk, som för många år sedan tog till sig en fosterdotter. Hon stälde sig tyvärr så, att hon blef moder till ett oäkta gossebarn, men äfven detta upptogs af det gamla bondfolket.

Nu har gossen vuxit upp och brukar gården, som de gamle testamenterat honom. Men illa har han lönat de gamles barmhertighet och välvilja. Nyligen misshandlade han den 80-åriga fostermodern i hennes eget hus; hon har sedermera sjuknat och aflidit. Vid ett tillfälle under gummans sjukdom blef jemväll blev den gamle fosterfadern vid sjelfva sjuksängen kullkastad och misshandlad af sin fosterson.

“Och detta är”, tillägger meddelaren, “ingen dikt utan sanning, kanske för lindrig!”

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post94

En folkilsken igelkott i rockärmen...

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-07-24 18:55
Östgötaposten 1898-08-19
En folkilsken igelkott i rockärmen fick häromdagen en soldat i Runtuna, berättar Söd.-N. Han hade I lagt af sig rocken, och då han skulle påtaga densamma upptäcktes, att en igelkott inkrupit i ärmen och fastnat, enär ärmen vid handleden var för trång för djuret, och detta ej heller kunde gå baklänges ut, emedan borsten då spjernade emot och genomstack tyget.

Mannen försökte nu med handen våldsamt draga ut djuret vid nosen, - på en igelkott det enda parti, som lämpar sig till handtag. Men det skulle han inte ha gjort, ty han blev ganska illa biten i fingrarne af det ovälkomna inhyseshjonet, som ej syntes förståhjelpsamheten.

Igelkottar hafva ju för öfrigt en högst egendomlig omdömesformåga, ty de försvara sig som bekant på samma sätt, genom att rulla ihop sig och spärra ut borster, när en hund angriper, och när ett halmlass hotar köra öfver dem.

Slutligen lyckades soldaten att medels en käpp baklänges utstöta igelkotten, som efter denna procedur företedde en betänkligt tillrusad toalett.

Äfven hans humör var miserabelt, säger vår korrespondent, ty han spottade som en katt och krafsade upp jord, kort sagdt, försökte på allt sätt imponera genom de mest putslustiga utbrott af raseri. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post93

En ny tid...

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-07-24 18:19
Östgötaposten 1898-08-19Tio timmar på dygnet. Vi måste ha en ny tidsindelning, påstå astronomerna, som beklaga sig öfver, att den nuvarande indelningen af dygnet i 24 timmar är oändamålsenlig. En tidsindelning på 10 timmar skulle vara vida att föredraga, mena de.

På den stora astronomiska kongress, som lär skola hållas i Paris under verldsutställningen år 1900, skall derför ett nytt slags ur framläggas för herrar astronomer.

Detta urs tafla är indelad i 10 timmar. Kl. 10 motsvarar vår nuvarande midnatt kl. 12, kl. 5 är middag. Hvarje timme indelas i 100 minuter och hvarje minut i 100 sekunder. Dygnet, som nu har 86,400 sekunder, kommer allt så efter den nya beräkningen att få precis 100 tusen sekunder. Sekunden blir således ännu kortare än nu.

I nästan hela verlden beräknas tiden med 2 gånger 12 timmar i dygnet. Blott i Italien och delvis i Belgien räknar man med en gång 24 timmar. Här är midnatt kl. 24, middag kl. 12. En qvart öfver 18 år alltså på vårt svenska ur en qvart öfver 6 e. m.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post92

Knifhugg...

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-07-24 18:02
Östgötaposten 1898-08-19Knifhuggen blef i fredags här i staden slagtaren Oskar Andersson, boende vid Linnégatan i Linköping af pråmkarlen K. G. Kron från Motala.

Kron tilldelade Andersson ett slag öfver högra ögat och derefter ett knifhugg vid venstra ögat, hvarvid ett stort sår uppstod. Kron, som i lördags anhölls, erkände och häktades.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post91

Mjöldryga...

MedicinSkapad av Uffe Johansson 2018-07-11 21:47
Östgötaposten 1898-08-19


Mjöldrygor finnes det, som vanligt under våta år, synnerligen godt om i rågen innevarande sommar.

Mjöldrygegiftet är ett af våra svåraste inhemska och kan, då döden icke blir en direkt följd af dess förtäring, orsaka lamhet, sinnesslöhet, blindhet m. m.

Då allmogen i allmänhet med synnerlig likgiltighet plär behandla dylik giftbemängd råg, torde ett varningens ord härvidlag icke torde vara ur vägen.

Mjöl, som är till någon myckenhet blandadt med mjöldrygor, får ett gulaktigt utseende samt en obehaglig lukt och smak, och det bröd, som bakas av dylikt mjöl, jäser med svårigheter och visar här och der violetta fläckar.

Det är i dubbel mening lönande att plocka rågen ren från mjöldrygor, ty oafsedt hygienen, köpas mjöldrygor med begärlighet å apotek och betalas ganska väl.


------------------------------------------------------------------

Mjöldryga på Wikipedia.
LSD på Wikipedia.
LSD åter på forskarnas bord. Allt om Vetenskap. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post90

Studenthumor

Roliga historierSkapad av Uffe Johansson 2018-06-01 01:37
Östgötaposten 1901-03-22


Studenthumor. Källarmästaren S. i Upsala har nyligen höjt priset på kaffe med några ören pr kopp, hvilken åtgärd väckt stor förtrytelse bland studenterna. Då S. just i samma vefva låtit bekläda sitt nyuppförda hus vid Ågatan med koppartak, anmärker studenthumorn elakt, att han användt — kaffekoppar.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post89

Äntligen, elbilar...

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-06-01 01:00
Östgötaposten 1901-03-22


Edisons nya ackumulator
- han kallar den Storage Battery — skulle, skrifves det från Newyork, lämpligen kunna liknas vid ett stort fat, som bekvämt kan transporteras hvart man vill och lika lätt kan användas till kraft- som till ljuskälla. Abonnemang på en dylik ackumulator skall stilla sig så billigt, att hvarje familj skall kanna bannlysa gas och kol från sitt hus och i stället ha elektriskt ljus och elektrisk värme och aldrig behöfva frukta att rök eller os eller andra med vanlig eldning följande olägenheter i sina rum.

Ångbåtarna skola framdeles i stallet för kol intaga ackumulatorer, hvilka skola upptaga afsevärdt mindre utrymme än kolförrldet. Spårvagnar och tåg skola likaledes komma att drifvas uteslutande med ackumulatorer. I fabrikerna skall lagerbatteriet ersätta ångmaskinen. Landtbrukarne skola icke mer behöfva några lokomobiler, hästar eller oxar, utan allt maskineri skall drifvas med elektricitet, hvarmed äfven följer den fördelen, att man när som helst förfogar öfver elektriskt ljus.

Så långt reklamen för Edisonackumulatorn. Huruvida uppfinningen praktisk skall rättfärdiga dessa stora löften och framför allt icke ställa sig för dyr blir en fråga, som får vänta på sitt svar till i höst, då de nya ackumulatorerna skola införas i marknaden i Newyork.

----------------------------
Om ackumulatorer på Wikipedia.
Om Edison på Wikipedia.
Ackumulator på Biltema.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post88

Likstöld

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-15 04:39
Östgötaposten 1901-03-22Stölder af — lik. Haparandabladet berättar följande egendomliga händelse: I en by i Öfver-torne dog nyligen en undantagsgumma. Graföl för henne tillreddes icke endast i gården, där hon åtnjutit understöd, utan ock af en del släktingar, som ock låtit göra likkista. Gumman instutvades i likkistan i bondgårdens loge, och meningen var, att liket skulle stjälas bort af släktingarna och af dem begrafvas.

Men bonden fick nys om saken och låste igen logen och satte in nyckeln i ett skåp, som äfven låstes igen. I "then natten" fingo således släktingarna intet. För åtskilliga år sedan däremot hade det i samma by lyckats för släktingar att att stjäla bort ett lik. Orsaken till denna täflan beror på de aflidnas bestämmelse, att kvarlåtenskapen tillfaller den, som ombestyr jordfästningen.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post87

"Marknadsresande" tjuvar

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-05-15 02:48
Östgötaposten 1898-03-18


"Marknadsresande" torde, skrifver Sv. D., bli ett ord, som i den närmaste framtiden ofta skall skylta i rättegångsreferaten med anledning af de i Köpenhamn och på flera andra håll företagna häktningarna af åtskilliga svenska tjufvar. Under denna benämning gå nämligen medlemmarna af en hel välorganiserad liga af slipade skälmar. Marknadsresandenas förbund har efterträdt den Westermark-Rosénska ligan. Dessa s. k. marknadsresande äro naturligtvis icke att förvexla med de många hederliga, fullt aktningsvärda personer, som verkligen drifva marknadshandel som yrke.

Norrland utgör som bekant ett kärt tillhåll för en hel del af den här sortens folk. Der verka "Hammar-Olle", "Kort-Lasse", Per Axel Björkman m. fl., som år ut och år in, under den tid de ej sitta i fängelse, lefva af kortspel och andra mystiska affärer samt kalla sig marknadsresande. Med dylik titel ståtar också den frånskilde mannen till i Köpenhamn häktade hustru Hallin, född Brink. En annan gynnare, den s. k. "Polkan", som aldrig någonsin gjort en hederlig affär, har lagt sig till med samma titel, lik som den beryktade stortjufven Danneman, hvilken nu befinner sig i fängelse. Det finnes väl för närvarande ett 40-tal dylika "marknadsresande", som alla stå i hemligt förstånd med hvarandra.

Det är detta förbund, som gör att de ha så lätt att dölja det stulna innan polisen slår ner på dem. Sålunda minnes man, att de vid den stora stölden å Södra teatern i Stockholm stulna penningarne återfunnos i Malmö.

Nära förbunden med dessa marknadsresande är hustru Hallin, en mycket förslagen tjuv, som drifvit sitt yrke allt sedan barndomen. Af fruktan för straffet, som vid hvarje ny resa stöld här i landet stegras, har hon begiivit sig till en annan marknad. Hon opererar nu i Danmark. Der är hon emellertid redan straffad för första resan stöld.

Blott en af ligans medlemmar, Hallström, bär annan titel än marknadsresande. Han titulerar sig nämligen hotellegare af den orsak, att han i Stockholm innehaft två hotell, hvilka länge utgjorde en samlingsplats för farliga personer. Hallströms senaste affär misslyckades. Han hyrde i somras en stor, dyrbar våning i närheten af utstållnigsområdet i Stockholm och lät inreda den dyrbart. Det var hans mening att locka resande dit. Polisen upptäckte emellertid geschäftet och Hallström afdunstade.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post86

Äta råtta...

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-15 02:26
Östgötaposten 1898-03-18


Landtliga nöjen. På en större herrgård i vestra Nerike utspelades i förra veckan, berättar N. A., följande scen: Dagsverkslaget roade sig med att sala tillsammans 65 öre till den, som ville åtaga sig att bita hufvudet af en död råtta.

Pengarne lades fram på bordet i dagsverksstugan och råttan bredvid. Fördrängen på stället visade sin skicklighet, tog tag i råttan och förde henne till munnen. Ett tu, tre ... och så var hufvudet afbitet i det muntra lagets åsyn och pengarne gledo ned i fickan på "vår hjelte".

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post85

Röda korsets jästpulver

AnnonsSkapad av Uffe Johansson 2018-05-14 04:33
Östgötaposten 1895-11-22


En god julkaka erhålles, om man använder Röda korsets Jästpulver, hvilket under ett par tre års tid vunnit husmödrarnes alldeles särskilda hägn vid allt slags "småbak". Tillsäg i handelsboden, att Ni icke vill hafva något som förklaras vara "lika bra" eller "mycket bättre", utan helt enkelt detta favoritjästpulver, som nu ock säljes i små bleckburkar till 15 och 25 öre pr st.

Varumärket, en ekorre finnes å hvarje burk. Fullständig priskurant å alla våra artiklar erhålles på begäran gratis och franko.

Försäljning bos välsorterade specerihandlare och i fabriksboden, 13 Kungsgatan, Stockholm. Partiordres med högsta rabatt utföras direkt från fabriken, 13 Garfvaregatan. Tekniska Fabriken Röda korset, Stockholm. (208)

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post84

Kungligt ompysslad

RojalistisktSkapad av Uffe Johansson 2018-05-14 03:17
Östgötaposten 1895-11-22


Drottning Victoria brukar, då hon vistas på sitt älsklingsresidens, slottet Balmoral i skotska högländerna, ganska ofta promenera omkring i trakten och göra besök i stugorna. Från hennes senaste vistelse derstädes berättas, att hon en dag kom i en fattig koja, der hon ej träffade någon annan hemma än en gammal gubbe, som låg i sängen. "Finns det ingen, som sköter om er eller håller er sällskap?" frågade drottningen. "Åh", svarade gubben, "de ha allesammans gått ut för att om möjligt fåse en skymt af drottningen".

Drottning Victoria satt en stund hos gubben och läste ett kapitel ur bibeln för honom. Då hon gick. lemnade hon honom en fempundsedel och sade: "När de andra komma hem, så kan ni tala om för dem, att medan de voro ute för att se på drottningen, har drottningen sett om er". • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post83

Fårstölder

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-05-13 23:37
Östgötaposten 1895-11-22


Stor älskare af fårstek tycks en dansk slagtaredräng Jens Nielsen vara, hvilken förut grasserat i Sverige och f. n. undergår ransakning i Köpenhamn för en mängd af honom begångna fårstölder, som tyckas ha varit hans specialitet.

Han har nemligen under loppet af endast ett par månader stulit, slagtat och delvis sålt cirka 200 stycken dylika djur. Han han utskräckt sin verksamhet äfven till Skånes bygder, efter hvad det uppgifves i danska tidningar, och kommer derför att efter i Danmark utståndet straff öfversändas till Sverige, för att ransakas för nämnda fårstölder kring Malmö och Lund. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post82

Spökande benmjöl

MystisktSkapad av Uffe Johansson 2018-05-13 22:36
Östgötaposten 1898-10-28


Benmjölet spökade. En hemmansegare nedåt Mo härad i Småland hade köpt sig benmjöl, som han skulle använda till gödning i sin trädgård. För detta ändamål skulle en del andra tillsatser iröras benmjölet. Detta arbete verkstälde han en månskensafton.

Som han nu stod och rörde i blandningen, kom han att kasta en blick åt sidan och — o fasa! der stod en karl bredvid honom och rörde i benmjölet. Landtmannen rusade genast in till de sina, som strax märkte att något märkvärdigt händt honom.

I början ville han ej svara på deras frågor, ihågkommande den gamla goda regeln, att man ej får omnämna att man sett spöken innan dagen efteråt, men slutligen förklarade han att han aldrig mer kommer att köpa ryskt benmjöl, alldenstund ryssarne till sådant söndermala meniskoben.

Han hade i qväll tydligt sett den ryss, som fått släppa till det af honom köpta benmjölet stå bredvid sig och röra i sina egna ben. Det konstaterades dock snart att mannen blifvit rädd för sin egen skugga, meddelar S. A.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post81

Rävjakt i Linköping

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-13 21:47
Östgötaposten 1898-10-28


Räfjagt i Linköping torde få anses såsom en temligen stor sällsynthet, men detta nöje kunde muraren Edlund i tisdags vid middagstiden mellan 1 och 2 bestå sig. Han varsnade då, huru en mickel helt trankilt kom spatserande ut ur Brogrens trädgård och derpå satte af i litet raskare fart in på apotekaren Carlbergs gård vid Drottninggatan.

Här tyckes han ej ha känt sig väl till mods utan skyndade att gömma sig i ett uthus, hvartili dorren stod öppen. Men den omnämnde Edlund hade uppmärksamt följt mickels åtgöranden — och i ett nu var dörren stängd och mickel en fånge för att kort derpå vara ett lik och ett rätt vackert räflik för resten, berättas till Ö. C.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post80
Nästa »