Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Mjöldryga...

MedicinSkapad av Uffe Johansson 2018-07-11 21:47
Östgötaposten 1898-08-19


Mjöldrygor finnes det, som vanligt under våta år, synnerligen godt om i rågen innevarande sommar.

Mjöldrygegiftet är ett af våra svåraste inhemska och kan, då döden icke blir en direkt följd af dess förtäring, orsaka lamhet, sinnesslöhet, blindhet m. m.

Då allmogen i allmänhet med synnerlig likgiltighet plär behandla dylik giftbemängd råg, torde ett varningens ord härvidlag icke torde vara ur vägen.

Mjöl, som är till någon myckenhet blandadt med mjöldrygor, får ett gulaktigt utseende samt en obehaglig lukt och smak, och det bröd, som bakas av dylikt mjöl, jäser med svårigheter och visar här och der violetta fläckar.

Det är i dubbel mening lönande att plocka rågen ren från mjöldrygor, ty oafsedt hygienen, köpas mjöldrygor med begärlighet å apotek och betalas ganska väl.


------------------------------------------------------------------

Mjöldryga på Wikipedia.
LSD på Wikipedia.
LSD åter på forskarnas bord. Allt om Vetenskap. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post90

Studenthumor

Roliga historierSkapad av Uffe Johansson 2018-06-01 01:37
Östgötaposten 1901-03-22


Studenthumor. Källarmästaren S. i Upsala har nyligen höjt priset på kaffe med några ören pr kopp, hvilken åtgärd väckt stor förtrytelse bland studenterna. Då S. just i samma vefva låtit bekläda sitt nyuppförda hus vid Ågatan med koppartak, anmärker studenthumorn elakt, att han användt — kaffekoppar.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post89

Äntligen, elbilar...

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-06-01 01:00
Östgötaposten 1901-03-22


Edisons nya ackumulator
- han kallar den Storage Battery — skulle, skrifves det från Newyork, lämpligen kunna liknas vid ett stort fat, som bekvämt kan transporteras hvart man vill och lika lätt kan användas till kraft- som till ljuskälla. Abonnemang på en dylik ackumulator skall stilla sig så billigt, att hvarje familj skall kanna bannlysa gas och kol från sitt hus och i stället ha elektriskt ljus och elektrisk värme och aldrig behöfva frukta att rök eller os eller andra med vanlig eldning följande olägenheter i sina rum.

Ångbåtarna skola framdeles i stallet för kol intaga ackumulatorer, hvilka skola upptaga afsevärdt mindre utrymme än kolförrldet. Spårvagnar och tåg skola likaledes komma att drifvas uteslutande med ackumulatorer. I fabrikerna skall lagerbatteriet ersätta ångmaskinen. Landtbrukarne skola icke mer behöfva några lokomobiler, hästar eller oxar, utan allt maskineri skall drifvas med elektricitet, hvarmed äfven följer den fördelen, att man när som helst förfogar öfver elektriskt ljus.

Så långt reklamen för Edisonackumulatorn. Huruvida uppfinningen praktisk skall rättfärdiga dessa stora löften och framför allt icke ställa sig för dyr blir en fråga, som får vänta på sitt svar till i höst, då de nya ackumulatorerna skola införas i marknaden i Newyork.

----------------------------
Om ackumulatorer på Wikipedia.
Om Edison på Wikipedia.
Ackumulator på Biltema.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post88

Likstöld

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-15 04:39
Östgötaposten 1901-03-22Stölder af — lik. Haparandabladet berättar följande egendomliga händelse: I en by i Öfver-torne dog nyligen en undantagsgumma. Graföl för henne tillreddes icke endast i gården, där hon åtnjutit understöd, utan ock af en del släktingar, som ock låtit göra likkista. Gumman instutvades i likkistan i bondgårdens loge, och meningen var, att liket skulle stjälas bort af släktingarna och af dem begrafvas.

Men bonden fick nys om saken och låste igen logen och satte in nyckeln i ett skåp, som äfven låstes igen. I "then natten" fingo således släktingarna intet. För åtskilliga år sedan däremot hade det i samma by lyckats för släktingar att att stjäla bort ett lik. Orsaken till denna täflan beror på de aflidnas bestämmelse, att kvarlåtenskapen tillfaller den, som ombestyr jordfästningen.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post87

"Marknadsresande" tjuvar

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-05-15 02:48
Östgötaposten 1898-03-18


"Marknadsresande" torde, skrifver Sv. D., bli ett ord, som i den närmaste framtiden ofta skall skylta i rättegångsreferaten med anledning af de i Köpenhamn och på flera andra håll företagna häktningarna af åtskilliga svenska tjufvar. Under denna benämning gå nämligen medlemmarna af en hel välorganiserad liga af slipade skälmar. Marknadsresandenas förbund har efterträdt den Westermark-Rosénska ligan. Dessa s. k. marknadsresande äro naturligtvis icke att förvexla med de många hederliga, fullt aktningsvärda personer, som verkligen drifva marknadshandel som yrke.

Norrland utgör som bekant ett kärt tillhåll för en hel del af den här sortens folk. Der verka "Hammar-Olle", "Kort-Lasse", Per Axel Björkman m. fl., som år ut och år in, under den tid de ej sitta i fängelse, lefva af kortspel och andra mystiska affärer samt kalla sig marknadsresande. Med dylik titel ståtar också den frånskilde mannen till i Köpenhamn häktade hustru Hallin, född Brink. En annan gynnare, den s. k. "Polkan", som aldrig någonsin gjort en hederlig affär, har lagt sig till med samma titel, lik som den beryktade stortjufven Danneman, hvilken nu befinner sig i fängelse. Det finnes väl för närvarande ett 40-tal dylika "marknadsresande", som alla stå i hemligt förstånd med hvarandra.

Det är detta förbund, som gör att de ha så lätt att dölja det stulna innan polisen slår ner på dem. Sålunda minnes man, att de vid den stora stölden å Södra teatern i Stockholm stulna penningarne återfunnos i Malmö.

Nära förbunden med dessa marknadsresande är hustru Hallin, en mycket förslagen tjuv, som drifvit sitt yrke allt sedan barndomen. Af fruktan för straffet, som vid hvarje ny resa stöld här i landet stegras, har hon begiivit sig till en annan marknad. Hon opererar nu i Danmark. Der är hon emellertid redan straffad för första resan stöld.

Blott en af ligans medlemmar, Hallström, bär annan titel än marknadsresande. Han titulerar sig nämligen hotellegare af den orsak, att han i Stockholm innehaft två hotell, hvilka länge utgjorde en samlingsplats för farliga personer. Hallströms senaste affär misslyckades. Han hyrde i somras en stor, dyrbar våning i närheten af utstållnigsområdet i Stockholm och lät inreda den dyrbart. Det var hans mening att locka resande dit. Polisen upptäckte emellertid geschäftet och Hallström afdunstade.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post86

Äta råtta...

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-15 02:26
Östgötaposten 1898-03-18


Landtliga nöjen. På en större herrgård i vestra Nerike utspelades i förra veckan, berättar N. A., följande scen: Dagsverkslaget roade sig med att sala tillsammans 65 öre till den, som ville åtaga sig att bita hufvudet af en död råtta.

Pengarne lades fram på bordet i dagsverksstugan och råttan bredvid. Fördrängen på stället visade sin skicklighet, tog tag i råttan och förde henne till munnen. Ett tu, tre ... och så var hufvudet afbitet i det muntra lagets åsyn och pengarne gledo ned i fickan på "vår hjelte".

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post85

Röda korsets jästpulver

AnnonsSkapad av Uffe Johansson 2018-05-14 04:33
Östgötaposten 1895-11-22


En god julkaka erhålles, om man använder Röda korsets Jästpulver, hvilket under ett par tre års tid vunnit husmödrarnes alldeles särskilda hägn vid allt slags "småbak". Tillsäg i handelsboden, att Ni icke vill hafva något som förklaras vara "lika bra" eller "mycket bättre", utan helt enkelt detta favoritjästpulver, som nu ock säljes i små bleckburkar till 15 och 25 öre pr st.

Varumärket, en ekorre finnes å hvarje burk. Fullständig priskurant å alla våra artiklar erhålles på begäran gratis och franko.

Försäljning bos välsorterade specerihandlare och i fabriksboden, 13 Kungsgatan, Stockholm. Partiordres med högsta rabatt utföras direkt från fabriken, 13 Garfvaregatan. Tekniska Fabriken Röda korset, Stockholm. (208)

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post84

Kungligt ompysslad

RojalistisktSkapad av Uffe Johansson 2018-05-14 03:17
Östgötaposten 1895-11-22


Drottning Victoria brukar, då hon vistas på sitt älsklingsresidens, slottet Balmoral i skotska högländerna, ganska ofta promenera omkring i trakten och göra besök i stugorna. Från hennes senaste vistelse derstädes berättas, att hon en dag kom i en fattig koja, der hon ej träffade någon annan hemma än en gammal gubbe, som låg i sängen. "Finns det ingen, som sköter om er eller håller er sällskap?" frågade drottningen. "Åh", svarade gubben, "de ha allesammans gått ut för att om möjligt fåse en skymt af drottningen".

Drottning Victoria satt en stund hos gubben och läste ett kapitel ur bibeln för honom. Då hon gick. lemnade hon honom en fempundsedel och sade: "När de andra komma hem, så kan ni tala om för dem, att medan de voro ute för att se på drottningen, har drottningen sett om er". • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post83

Fårstölder

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-05-13 23:37
Östgötaposten 1895-11-22


Stor älskare af fårstek tycks en dansk slagtaredräng Jens Nielsen vara, hvilken förut grasserat i Sverige och f. n. undergår ransakning i Köpenhamn för en mängd af honom begångna fårstölder, som tyckas ha varit hans specialitet.

Han har nemligen under loppet af endast ett par månader stulit, slagtat och delvis sålt cirka 200 stycken dylika djur. Han han utskräckt sin verksamhet äfven till Skånes bygder, efter hvad det uppgifves i danska tidningar, och kommer derför att efter i Danmark utståndet straff öfversändas till Sverige, för att ransakas för nämnda fårstölder kring Malmö och Lund. • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post82

Spökande benmjöl

MystisktSkapad av Uffe Johansson 2018-05-13 22:36
Östgötaposten 1898-10-28


Benmjölet spökade. En hemmansegare nedåt Mo härad i Småland hade köpt sig benmjöl, som han skulle använda till gödning i sin trädgård. För detta ändamål skulle en del andra tillsatser iröras benmjölet. Detta arbete verkstälde han en månskensafton.

Som han nu stod och rörde i blandningen, kom han att kasta en blick åt sidan och — o fasa! der stod en karl bredvid honom och rörde i benmjölet. Landtmannen rusade genast in till de sina, som strax märkte att något märkvärdigt händt honom.

I början ville han ej svara på deras frågor, ihågkommande den gamla goda regeln, att man ej får omnämna att man sett spöken innan dagen efteråt, men slutligen förklarade han att han aldrig mer kommer att köpa ryskt benmjöl, alldenstund ryssarne till sådant söndermala meniskoben.

Han hade i qväll tydligt sett den ryss, som fått släppa till det af honom köpta benmjölet stå bredvid sig och röra i sina egna ben. Det konstaterades dock snart att mannen blifvit rädd för sin egen skugga, meddelar S. A.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post81

Rävjakt i Linköping

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-13 21:47
Östgötaposten 1898-10-28


Räfjagt i Linköping torde få anses såsom en temligen stor sällsynthet, men detta nöje kunde muraren Edlund i tisdags vid middagstiden mellan 1 och 2 bestå sig. Han varsnade då, huru en mickel helt trankilt kom spatserande ut ur Brogrens trädgård och derpå satte af i litet raskare fart in på apotekaren Carlbergs gård vid Drottninggatan.

Här tyckes han ej ha känt sig väl till mods utan skyndade att gömma sig i ett uthus, hvartili dorren stod öppen. Men den omnämnde Edlund hade uppmärksamt följt mickels åtgöranden — och i ett nu var dörren stängd och mickel en fånge för att kort derpå vara ett lik och ett rätt vackert räflik för resten, berättas till Ö. C.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post80

Elektriska lampor på bondgården

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-05-13 21:40
Östgötaposten 1898-10-28


Elektriskt ljus på landsbygden. Hos hr K. Pettersson i Broby, Skepsås socken, har nyligen införts elektrisk belysning genom kraft från en liten närbelägen qvarn. Lampornas antal är 22, deribland dock flera s. k. vexellampor, så anordnade, att när en släckes, tändes en annan. Detta emedan kraften ej är tillräcklig tör dem alla på en gång.

Redan detta, att en vanlig, om också större, bondgård så följer med sin tid, att den skaffar sig elektrisk belysning, är ju anmärkningsvärd, men helt enkelt märkligt är att dynamo, ledningar, instrumentering och snart sagdt alltsammans, är gjordt på stället, af gårdens mjölnare; det hela fungerar fullt tillfredsställande.

Vederbörande hushållsgille bör vid första lämpliga tillfälle ha en så praktisk karl som denne Broby elektricitetsmästare i minne, menar en meddelare till Ö C.

-------------------------------------

Sveriges elektrifiering.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post79

Mördad som häxa

MystisktSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 12:06
Östgötaposten 1896-11-06


Mördad som hexa. Höstsessionen vid domstolen i Freiburg i Rbenprovinsen öppnades den 19 Okt. med en brottmålssak, som kastar ett afskräckande ljus öfver den ännu i många kretsar rådande vidskepelsen.

I Juni detta år hade en tjugoettårig af epileptnka anfall lidande landtman med anledning af inträdande dödlighet bland hans kreatur med kallt blod strypt en äldre qvinlig anhörig, emedan han beskykle henne för att genom hexeri ha förorsakat såval de epileptiska anfallen som dödligheten bland boskapen. Sjelf påstår han. att han efter hexans död blitvit qvitt sina anfall.

När undersökning inleddes med anledning af mordet, nekade han till en början, men blef derpå nattetid vid ett tillfälle så häftigt skrämd af ett åskväder, att han dagen derpå angaf sig sjelf. Han var emellertid så fången i sin vidskepliga föreställning, att han utan tvekan förklarade, att om mordgerningen kunde bli ogjord, skulle han begå den omigen. Med hänsyn dertill, att han icke kunde anses fullt tillräknelig, dömdes han till straffarbete i tio års tid.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post78

Bruden skjuten vid bröllopssaluten

OlyckorSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 11:46
Östgötaposten 1896-11-06


Bruden skjuten vid bröllopssaluten. Till Skånska Aftonbladet skrifver en korrespondent: I Vestra Karaby firades i lördags ett dubbelbröllop, som torde komma att få ett efterspel inför domstol. I enlighet med den på landsbygden ännu rådande seden skulle en smedarbetare salutera för brudföljet, och då detta befann sig på återvägen från prestgården, der vigseln skett, utträdde personen i fråga ur smedjan och aflossade ett skott, som både small och — träffade.

Den ena bruden, som åkte i första vagnen, fick hagel i ena sidan, så att hon föll framstupa i vagnen, dervid den nye äkta mannen utropade: "Jag tror jag blir enkeman med detsamma!"

Afven körsvennen träffades och fick såsom minne af bröllopsfärden ett ganska stort sår bakom ena örat, och en tredje person fick sin hatt genomskjuten. Såsom ofvan antydts torde saken komma att få sitt efterspel, ty sedan bröllopsfolket skjutsats hem, fortsatte den sårade körsvennen till länsmannen för att anmäla saken.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post77

Vem var "knäckebrödskvinnan"?

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 04:14
Östgötaposten 1897-01-15


"Knäckebrödsqvinnan", den bekanta bedragerskan Sofia Andersson från Jönköping, har under trettondagshelgen uppträdt vid Hjortqvarn och der hållit flera föredrag för stundom ända till öfverfullt hus. Hennes föredrag hafva räckt ända till tre timmar. Hennes 9 månader gamla barn, som födts i fängelset, har hon i famnen och egnar det vård, under det hon talar.

Här rönte hon intet motstånd och affordrades icke något betyg som vilkor för att få uppträda. Men då hon begärde att äfven få predika i baptisternas bönhus, som ligger en fjerdingsväg från Hjortqvarn, frågade man henne efter betyg, hvarpå hon höll fram sin bibel och svarade:
— Detta är mitt betyg; får jag icke komma på detta betyg, så uppträder jag icke.

Hon talar om sina direkta uppenbarelser och sin omedelbara kallelse från Gud att tala med menniskorna om, att slutet är nära. Omdömena om hennes predikan af dem, som hört henne, äro mycket olika. De upplysningar hon lemnar om sitt barn äro icke alltid desamma.

Hon är dåligt klädd. Här gjordes insamling åt henne för resa till Skönnarbo. Hon ämnade sig vidare till Finspong. Det är emellertid betecknande, att den yttre ordningen så litet respekteras på en plats, att en person utan något betyg eller någon slags rekommendation, och hvars bedrägerier borde vara kända, tillätes uppträda och samla skaror af lättroget folk omkring sig, skrifver N. T.

------------------------------------------------------------

Tidningen Kalmar 1898-07-04


Sofia Andersson, den mycket beryktade s. k. knäckebrödsqvinnan, skulle i går å utfyllningen vid Malmfjärden hålla föredrag öfver »Kristi tillkommelse och verldens ända».

Hon hade emellertid ej vederbörligt tillstånd härtill, hvarför polisen blandade sig i leken. På dess fråga, om hon fått tillstånd att hålla föredrag, svarade hon: »ja, af den, som råder öfver himmel och jord», och på fråga efter hennes namn uppgaf hon, att det stode skrifvet i lifsens bok.

Hon började sitt föredrag inför ett litet auditorium, men måste på grund af polisens inskridande snart upphöra.

------------------------------------------------------------

Mer än ovan har jag inte hittat om "Knäckebrödskvinnan". Varifrån kommer namnet?

------------------------------------------------------------

Om prästbetyg på Tranemo Kommuns sida.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post76

Strålande: Elektriskt ljus!

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-05-11 01:54
Östgötaposten 1897-01-15


Landskyrka med elektriskt ljus. Till Ö. C. skrifves: I elektriskt ljus strålade Virserums kyrka vid ottesångsgudstjensten trettondedagen. Tre större båglampor om 5- á 600 normalljus hvardera voro anbragta i kyrkans midt, hvarifrån de vanliga ljuskronorna voro för tillfället undanskaffade.

Från praktisk synpunkt sedt var anordningen god, ity att man var alldeles obesvärad af den annars så intensiva röken från stearinljusen. Men det gammaldags, högtidliga, som ligger i åsynen af de många ljusen, här omkring 900, var borta, hvarför nog hos många den rätta "julstämningen" saknades.

Och skulle församlingen besluta sig för att låta anbringa elektrisk belysning, i sin kyrka, vore detta af flera skäl nyttigt och ändamålsenligt, men onekligen skulle man komma att erfara en känsla af saknad efter de gamla kära julljusen.

Ryktet om den anordning, som för dagen var träffad, hade spridt sig åt olika håll, hvarför kyrkan var till trängsel fyld af men menniskor.

---------------------------------------------

Virserums kyrka på Wikipedia.

 • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post75
Nästa »